Apocalipsis 21

1Wet 'o'weene puule tà neeky'e', wet honhat tà neeky'e'. Tsi hàp tà puule tà t'ikyunh, wet 'àp honhat tà t'ikyunh, tatààyhen', wet 'inààt tà tsaajpe', nemhit' 'íikye'. 2Wet 'olhaam', tà 'ohâàpe Jwàành, 'o'weene wikyii'wet tà Yoost'amajkyet, Jweelusalen tà neeky'e', tà 'inuuhkyà', tà tàlhpuuléyeh, tà tâlhe Yoos. Pajkye waaq'alh, màànhyej'iwóye 'atsiinha-k lhaayenlhihlà laqaa'is. 3Wet 'olààte 'noopaq tà 'ààytaji', tà tumpuuléyeh, tà yok: - Lhek yahínhyah, Yooswuke tà 'íiyej wi-kyi'. Wet lhaam 'iihiyeja lhaamelh, wet lhaa-melh hààpqhila laqaawikyi'. Wet lhaamhla- t'at Yoos tà 'iihiyeja lhaamelh, wet hààpqhila laqaaYos. 4Wet Yoos 'ileejla nilhóoqej lhaamelh tatee-t'ilh, tà 'íihikye lhaamelh tateeyh. Wet ne-mhilat' 'íikye 'nootàhyaj, wet tok 'àp 'iihikye-la 'nolhaajwyhayaj, wet 'àp 'noolhaq'li', wet 'àp 'nootajyhayaj. Tsi hàp tà 'imaayhey tà t'i-kyuun'pe honhat, pajkye tajwaatshi'. 5Wet 'elh tà tapààphà'pe niyaatwej'wet, taahuy' tha yok: - Lhek yahínhyah, 'olhaam 'oneeky'eynhíkye nilhóoqej 'imaayheyh. Wet yààm'nóye' tha yok: - Tshànhi', tsi hàp tà 'nolhààmtesna wet, maatkyehen', wet 'iskyee'alhóho'. 6Wet 'àp yààm'nóye' tha yok: - Pajkye waaq'alh. 'Olhaam wet, 'ohâàpe Alfa wet Omega, 'elh tà t'ikyunh, wet 'elh tà 'imààlhhen'. 'O'elht'a-k hâàpe-k 'ikyiim wet, tok 'ot'aalhiyela laha-k 'o'weenhomhma 'inààt tà 'noo'watshankyeyaj, tà tâlho lahiih. 7'O'elhla-k tumhlà 'imak tà nii'sa', wet laqààyethila nilhóoqej 'imaayheyh. Wet 'ohààpqhila laqaaYos, wet lhaam hààpqhila 'olhààs. 8Tha hàp tà wikyi tà niijwiyakyeqatsih, lhà'ya lhaamelh tà 'aqaakwhantses, wet lhaamelh tà yeenlhi 'imak tà ky'átyayej tà nii'sa', wet 'nolhíiqoyis, wet qaahi'noyalis, wet hiyaawulh, wet wikyi tà t'ekháaye 'imaayhey tà 'nookelhénhayh, wet wikyi tà 'iwet yààmwethà', nilhóoqej lhaamelhtso wet, tiyààjomhma 'waajtaj tà 'yuyéejo 'iitàj wet 'aasújwleh, tà hâàpe 'nootàhyaj tà 'imààlhkye la'nààyij 'elh tà t'ikyunh. 9Wet nààm'nóye 'eelh Yooskyenhay tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà lhaamelh hi'ween 'nolhààthis tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà hâàpe 'nolhààthis tà 'nookyalh tà 'imààlhhen' tapóoke', 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet lhaam taahu'nóyej tha yok: - Lhuuh, wet 'opààynhila'áme 'atsiinha tà Tsoo'natajlhàs laqaa'is, tà hààpqhila laky'eejwah. 10Wet tà 'o'íihi 'Nooyalh wet, yahààn'o'pe kyeenaj tà 'atoojwphà', tà tsaajpe'. Wet 'ipààyen'nóye wikyii'wet tà wuujw, tà Yoost'amajkyet, Jweelusalenh, tà 'inuuhkyà', tà tàlhpuuléyeh, tà tâlhe Yoos, 11tà Yoossilatyaj tapóoyej. Wet lhaalh wet, màànhyej'iwóye tuunte tà wuujw tà lahaa'íhi', màànhyej'iwóye jwáspeh, tà 'isaathi', tà wuujw tà 'ijwaaq'anh. 12Wet 'íikye 'noop'ok tà hits'úulhaqej, tà tsaa-jo', wet 'àp 'atoojwphà', wet lapeelh 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Wet 'íikye Yooskyenhay tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tà 'íihi lapeelhtsoh. Wet lape 'iwehyáalha' tha', 'notíihi 'nolheey tà 'notshàànhi', tà hâàpe lheeyis wikyiilhayis tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tà tâlhe 'Iisla'elhlesp'anteh. 13Wet 'íikye laajtumjwáya 'noop'okpelh tà tatay'ijwaalapàjthíyeh, wet laajtumjwáya lapeelh tà tatayyaajwthitajeh, wet laajtumjwáya lapeelh tà tataytapiinhíyeh, wet laajtumjwáya lapeelh tà tatay'ijwaalawéjeh. 14Wet 'noop'ok tà hits'úulhaqej wikyii'wet, wet t'àspe t'àsaawetes tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Wet t'àsaawetestso wet, 'notíihi 'nolheeyis tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, tà hâàpe Tsoo'natajlhàsqa'apostolhlhayis lheeyis. 15Wet 'elh tà taahu'nóyej, 'ikyààjlhi qaanohi tà 'nooqa'walhlhanhat tà kyiinajqa'tu', tà hàp tà t'uhlà-k 'iyaahnejlà wikyii'wet, wet lhà'ya lapeelh, wet lap'ok. 16Wet wikyii'wettsoh, tatee'pelh tà 'íihi tumwek, 'waawulhkyehkyà'. Wet Yooskyenek 'iyaahnejlà qaanohih. Wet hi'ween milhlhayis 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk estadios, tà pitaaj, wet tà 'àp tsaajkye', wet tà 'àp 'atoojwphà'. Lhiiipeytso wet, 'waawulhkyehkyà'. 17Wet 'àp 'iwolaqaa'walhlhanhatáye 'noop'ok. Wet hi'ween siyeen 'ii'pe tumwek tijwek wet 'àp 'ii'pe tumwek 'nooqatolh; hâàpe hi'no laqaa'walhlhanhat, wet 'àp Yooskyenek laqaa'walhlhanhat. 18Wet 'noop'oktso wet, 'noyeene jwáspeh. Tha mat wikyii'wet wet, hâàpe kyiinajqa'tu tà hats'íilaq, màànhyejt'a'iwóye 'imak tà 'isaathi'. 19Wet 'noop'oktso t'àsaawetes wet, 'nosiilatyenej nilhoq tuuntey tà 'weenhakyelhámej, tà 'isiis. T'àsaawet tà t'ikyun wet, jwáspeh; wet 'elh tà 'imààlhkye la'nààyij wet, saajwíloh; wet 'eelh t'àsaawet wet, 'áawatah; wet 'eelh wet, 'eesmelálwah; 20wet 'eelh wet, 'óoniseh; wet 'eelh wet, koolnalínah; wet 'eelh wet, liisólitoh; wet 'eelh wet, weelíloh; wet 'eelh wet, toopásyoh; wet 'eelh wet, liisopalásoh; wet 'eelh wet, jwaasíntoh; wet 'elh tà 'ilapéese wet, 'aamatístah. 21Wet lapeelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, wet hâàpe tuuntey tà 'ijwaaq'nhen', 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Wet lape 'iwehyáalhapej, hâàpe tuunte tà 'ijwaaq'anh. Wet 'nààyij tà 'inúuke wikyii'wettsoh, hààpet'at kyiinajqa'tu tà hats'íilaq, tà 'isaathi'. 22Wet ky'áhya-k 'o'weene hup tà 'not'aalhyaj'wet kyek 'íihi', tsi hàp tà 'Noowuk Yoos tà Lajlatuumjwáya', hààpet'at 'not'aalhyaj'wet tà 'íihi', lhà'ya Tsoo'natajlhàs. 23Wet tok 'iwaatky'oye-k 'íikye 'ijwaala', wok 'iwee'lah, kyek lahuutunek 'íihi wikyii'wettsoh. Tsi hàp tà Yoossilatyaj yahuutúnho', wet Tsoo'natajlhàs, hâàpe 'nookyàk tà 'íihi'. 24Wet wikyi tà tajwaayhen', tà tàlhóomkye honhaates, 'iluunhihla 'isiitsoh. Wet niyaatey tà 'ii'pe honhat, yahàànhomhma lasiilatyaj wet la'iisyaj wikyii'wettsoh. 25Wet ky'áhyahla-k 'iihikyela-k 'nop'óohikye lapeelh tà 'ijwáala', tsi hàp tà tok 'iihikyela honaatsi'. 26Wet nilhoq wikyiiqàyet tà lasiilatyaj'íhi', wet tà 'àp lahaa'íhi', wet 'nohàànhomhmah. 27Wet ky'áhyahla-k 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k qóoq'aye-k tiyààjomhmah, wok 'àp 'o'elh kyek yeenlhi 'imak tà nii'sa', wok 'ajwee'yenqatsaj, tajlhamhiyela wikyi tà lheeyis 'notíihi 'noojwukwyenek tà 'noo'watshankyeyajhih, tà 'íiyej Tsoo'natajlhàs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\