Apocalipsis 22

1Wet 'ipààyen'nóye teewok tà 'isi', tà hâàpe 'inààt tà 'noo'watshankyeyaj, tà 'ijwaaq'ánhi', màànhyej'iwóye 'imak tà 'isaathi', tà tâlhe Yoos wet Tsoo'natajlhàs laqaaniyatwej'wet. 2Wet ha'là tà 'noo'watshankyeyaj, 'íihi 'nààyij tà 'inúuke wikyii'wet, wet 'àp 'iiwhàye teewok, túmej lhiip tà 'noojwómqat, wet 'àp túmej lhiip tà 'noots'ámqat. Wet 'iwopejlháaya' tha', 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, nilhoq 'iwee'lalis tà ha'lààtso 'iwopejlháaya'. Wet la'wooley wet, hààpet'at wikyi lakyeesyaj. 3Wet nemhilat' 'íikye 'not'ààytenhyaj. Wet Yoos wet Tsoo'natajlhàs laqaaniyatwej'wet, 'iihihla wikyii'wettsoh, wet lhaam laqaawos, takyuumhihoplhinah. 4Wet lhaamelh hi'weenhla tatee'pe'. Wet lheey', 'iihikyela'pe tateelhileyh. 5Wet tok 'àp 'iihikyela honaatsi'. Wet lhaamelh tok 'iihikyela-k 'iwaatlà 'nookyàklhalh, wok 'àp 'ijwaalalhalh, tsi Yoos tà 'Noowuk, yahuutunhila'pe'. Wet lhaamelh tok lapees'ihikyela-k 'iwohlalaniiyatyahaya', yàtla-k tiyààje'tsih. 6Wet yààm'nóye' tha yok: - 'Nolhààmtesna wet, maatkyehen', wet 'iskyee'alhóho'. Wet lhaam 'Noowuk, tà hâàpe Yooslhàmetwosyalhlhayis laqaaYos, pajkye 'ikyeen lakyeenek, tà ne'te-k 'ipààyne laqaawos 'imaayhey tà tok paajiyeja-k 'íikye'. 7Lhek yahínhyah, tok paajiyeja-k 'onààmh! La'iisyaj'íhi 'o'elht'a-k hâàpe-k t'aamájej 'nolhààmtes tà 'íihi lahiinah, tà yààme 'imak tà 'iihikyelah. 8Wet 'olhaam', Jwàành, 'olààtehteh, wet 'àp 'o'weenehteh, 'imaayhey tà 'oyààmenah. Tà tajwaatshi tà 'olààteh, wet tà 'àp 'o'weeneh, wet 'ooqamkyetey'itíhi honhat, tà 'o'íikye tà tataakye Yooskyenek tà 'ipààyen'nóye 'imaayheytsoh, tà 'ohuumin kyek 'owuujwyenh. 9Wet lhaam yààm'nóye' tha yok: - Qhaa', tok 'is kyek lawooynejetsoh. Tsi hàp tà 'olhaam wet, 'ohààtet'lawóyeh, tà 'otkyuumhoplhi Yoos, 'àp màànhyejt'a 'apuuhjwas tà Yooslhàmetwos, lhà'ya lhaamelh tà t'aamájej 'nolhààmtes tà 'íihi lahiinah. T'uhlà-k lawuujwyen Yoos. 10Wet yààm'nóye' tha yok: - Yej lasqat 'nolhààmtes tà 'íihi lahiinah, tà yààme 'imak tà 'iihikyelah. Tsi hàp tà lawhàày wet, toott'a'alhóho'. 11'O'elht'a-k hâàpe-k nii'isa'alhóho', wet t'uh-là-k yikt'aat tà nii'isa'alhóho'; wet 'o'elh kyek qóoq'ayeh, wet 'àp t'uhlà-k yikt'aat tà qóoq'ayeh. Wet 'o'elh kyek 'is'aalhóho', wet t'uhlà-k yikt'aat tà yeenlhi 'imak tà 'is'aalhóho'; wet 'o'elh kyek 'iso', wet t'uhlà-k 'àp yikt'aat tà lhaayom'iso'. 12Lhek yahínhyah, tok paajiyeja-k 'onààmh, wet 'okyààjlalhámkye 'nooqaha'. 'Oyaahnhiyejahlà 'o'elh 'iwehyáalha lakyuumet kyek 'owohlalaqaaháya'. 13'Ohâàpe Alfa wet Omega, 'elh tà 'ilatéeseh, wet 'àp 'elh tà 'ilapéeseh. 'Ohâàpe 'elh tà t'ikyunh, wet 'àp 'ohâàpe tà 'imààlhhen'. 14La'iisyahay'íhikye wikyi tà 'ileejen la'wuuyis, hààpqhila-k lhaamelh t'uhaawétej ha'là tà 'noo'watshankyeyaj, wet 'àp lhaamelh ti-yâàjo wikyii'wet, kyek 'àp tiyâàjkye lapeelh. 15Tha mat 'asiinhàs wet, 'ihla'aalhotajeh, lhà'ya hiyaawulh, qaahi'noyalis, 'nolhíiqoyis, wikyi tà t'ekhaahyahay'itíye 'imaayhey ta 'nookelhénhayh, nilhóoqej lhaamelh tà yahuumin 'imak tà qaniimáta', wet 'àp yeenlhih. 16'Olhaam', Jweesus, pajkye 'okyeen'ameye 'ookyenek, tà 'one'te-k yààmejlhi 'imaayheynah, kyek 'íihi Yoosqawikyi tà 'íihikye honhaates. 'Ohâàpe Laawitjwetes latààlhe', 'otàlheet'at Laawit. 'Ohâàpe qateeslhoketaj tà 'isi', tà 'ijwaalawo'. 17Wet 'Nooyalh tà 'Isi', lhà'ya Tsoo'natajlhàsqa'is, taahuyhen' tha yok: - Lhuuh! Wet 'o'elh kyek 'ilààteh, 'is kyek 'àp yok: - Lhuuh! Wet 'o'elh kyek 'ikyiimh, wet 'is kyek yahoo'alhóho'. Wet 'o'elh kyek yahuumínkye', wet 'iwóoye-k 'iyâàyej 'inààt tà 'noo'watshankyeyaj, tà 'noqniit'alhaky'oye laha'. 18'Olhaam', 'ojweenho nilhoq 'o'elh kyek 'ilààte Yooslhàmtes tà 'íihi lahiinah, tha 'oyok: Kyek 'íikye 'o'elh kyek yaqààtkyetshi 'imaayheynah, wet Yoos 'itiihla'pe 'nookyalh tà 'oyààmeh, tà 'otíihi 'nolhààmethinah. 19Wet kyek 'íikye 'o'elh kyek 'yomeet Yooslhàmett'a-k hâàpe', tà 'íihi lahiinah, wet Yoos 'isoohiyeja tà 'iiyejlà ha'là tà 'noo'watshankyeyaj, lhà'ya tà 'iiyejlà wikyii'wet tà Yoost'amajkyet, lhà'ya 'imaayhey tà 'notshàànhlà', tà 'notíihi lahiinah. 20Hi'no tà yààmejlhi 'imaayheynah, yok: - Máatkye', tok paajiyeja-k 'onààmh. 'Eeh, 'is kyek mânhyejt'atsó'we'. Lhuuh, 'Iwuuk Jweesus. 21Lhaawuk Jweesus la'iisyaj, 'is kyek 'íiyej nilhóoqej 'aameyh. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\