Apocalipsis 3

1- Wet tshànhi 'olhààmet, wet thate Yooskyenek tà 'íiyej Yoosqawikyi tà 'íihi Sáalwis. 'Ok: Hi'no tà hi'ween Yoosyalhlhayis tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, wet tà 'àp hi'ween qateetselh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, lhaam wet yookeh: 'Otààjwélej 'eenhayh, tà 'noyààmej'áme tà ha'waatshankyeyaj'íhi', tha hàp tà 'aam wet, lat'iilh. 2'Nomh, wet qhajyen 'imaayhey tà 'imààlhekyehkyà', tà tatààyt'alhímphaj wet 'yinhen'. Tsi hàp tà tok 'o'ween 'eenhay kyek 'iskyee'alhóho', tà 'íikye tà tataakye Yoos. 3'Akyoowejnuhatlà 'imak tà pajkye lataakyumhlà', wet tà 'àp lalààteh. Wet 'aamájej, wet lékye 'aqeey'. Tsi kyek qa'nooma wet, 'omàànhiyeja'iwóye 'eetantsaj kyek 'ohoohla'ámeh, wet tok lahaanhiyeja lawhàày kyek 'onekhiila'atape'. 4Tha hàp tà 'iikyet'at 'iyhààjwas wikyi tà 'ii'ámej, tà 'íihi Sáalwis, tà lhaamelh tok hiky'ooyhthen la'wuuyis, wet lhaamelh nekhiila'nóke-k 'yuuhikyehenna la'wuuyis tà 'ipeelas, tsi lhaamelh t'uhaawétej. 5'O'elhla-k tumhlà 'imak tà nii'sa', wet 'no'yuuhyenhikyela la'wuy tà 'ipeelaj. Wet tok 'o'yoomthila lheey', tà 'íihi 'Noojwukwyenek tà 'Noo'watshankyeyajhih. Wet 'olhaa'ijwenhiyeja lheey', kyek 'o'iihikyela tà tataakye 'Oojkyah, lhà'ya lakyeenhayh. 6'O'elh kyek laky'ootey'íhi', wet 'is kyek 'ilààte 'nolhààmet tà 'Nooyalh 'ijweenho Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye'. 7- Wet tshànhi 'olhààmet, wet thate Yooskyenek tà 'íiyej 'ooqawikyi tà 'íihi Jwiilawéljwiyah. 'Ok: Hàp tààjna lhààmet hi'no tà Yoost'amajkyet, 'elh ta hâàpe tà Máatkye', 'elh tà hi'ween Laawit laqaahuppekya', 'elh tà 'ijwooyenkye huppe', wet ky'áhya-k 'íikye 'elh kyek hip'óohi', wet 'àp hip'óohi huppe', wet ky'áhya-k 'íikye 'elh kyek 'ijwooyenkye'. Lhaam wet yok: 8'Otààjwélej 'eenhayh. Lhek yahínhyah: 'Otíikye tà lataatakye' huppe tà tajwóokye', tà ky'áhyahla-k 'iihikyela 'aa'elht'a-k hâàpe-k yahanej'iwooynéje-k hip'óohi'. Tsi tej tà niiwujwya 'aqhaajyhayaj tha', 'aam lat'aamájej 'olhààmet, wet tok 'aalajwónej 'olheey'. 9Lhek yahínhyah, 'oyaakyàjila'áme 'iyhàj tà lhaayahutejwek Saatanas, wikyi tà lhaayenet'at jwuulales, wet tok hâàpe', tajlháme tà 'iwet yààmwethà'. Lhek yahínhyah, 'otmeenhiyeja-k lhaamelh yahoo'ámeh, wet 'àp taqhooslaqatsi-k 'íikye tà lataatakye', wet 'àp nitààjwnhila'ámej tà 'o'aayahuminh. 10Tsi hàp tà lat'aamájej 'olhaamet tà yààme 'nootelàythayaj, wet hàp tà tameenej tà 'àp hààte 'olhaam', 'ot'aamajiyeja'ahilà lawhàày 'nolheelhtshayaj tà nekhiila'pe honhat, tà 'noyeelhthiyehenna wikyi tà 'ii'pe honhat. 11Lhek yahínhyah, 'olhaam wet, paajiyéjt'a-k 'onààmh. 'Aamájej 'imak tà 'ii'ámej, hààp-qhila-k tok 'íikye 'aa'elh kyek hâàpe-k 'isoo-'ámej 'aqaaha'. 12'O'elhla-k tumhlà 'imak tà nii'sa', wet 'oyenhlalaky'uutéya 'ooqaYoswuke'. Wet ky'áhyahla-k 'àp 'íikye-k 'inúuphà'. Wet 'otiihihla-k 'otshàànhi 'ooqaYoslhey', lhà'ya 'ooqaYos'wet lheey', Jweelusalen tà neeky'e', tà tàlhpuuléyeh, tâlhe Yoos, lhà'ya 'olheey tà neeky'e'. 13'O'elh kyek laky'ootey'íhi', wet 'is kyek 'ilààte 'nolhààmet tà 'Nooyalh 'ijweenho Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye'. 14- Wet tshànhi 'olhààmet, wet thate Yooskyenek tà 'íiyej Yoosqawikyi tà 'íihi Laawoliséyah. 'Ok: Hàp tààja lhààmet 'elh tà hâàpe 'Aamenh, hi'no tà yààmejlhi 'imaayek tà máatkye', tà tok t'aqaanhyaj'íhi', wet tà 'àp hâàpe 'imaayhey tà Yooslhénhay lates. Yok: 15'Otààjwélej 'eenhayh, tà tok 'aatekyàj, wet 'àp tok 'aakyayo'. 'Isiikye'net'a-k 'aatekyàj, wok 'aakyayo'! 16Tha hàp tà 'aahip'éjwaji', wet tok 'aatekyàj, wet 'àp tok 'aakyayo', wet hààpqhila-k tameenej kyek 'oky'uuphà'ámej. 17Tsi hàp tà lhok: 'O'ween 'imaayek, wet naaya 'imaayhey tà 'ii'nóyej, wet tok 'íikye 'eelh 'imaayekt'a-k hâàpe-k 'owaatlà'. Wet tok lahaanej tà 'iwet lheelhit'at, wet 'aap'alitsaj, wet 'iwet 'aa'imayekt'at, wet 'aa'asnamh, wet 'aatliky'íkye'. 18Wet hàp tà 'ojweelh'ámho' tha 'oyok: 'Is kyek lakyàj kyiinajqa'tu tà tàlh'nóoyeh, tà pajkye waaq'alh tà 'noleejejlhi 'iitàj, hààpqhila-k la'ween 'imaayek; wet t'uhlà-k lakyàj weesaj tà 'ipeelaj kyek lat'uuhikyelah, hààpqhila-k tok 'nàl ha'nààjwlhi', tà 'aatliky'íkye'; wet t'uhlà-k lat'iilenejpe lakya' 'ateelhoyh, hààpqhila-k la'weenqatsih. 19'Olhaam wet, 'otúme nilhóoqej lhaamelh tà 'ohuumnhen', wet 'àp 'otaasnhen'. 'Aaqhaj-yenh, wet 'aatílhqat. 20Lhek yahínhyah, 'o'íihi huppe', wet 'o'yaajlhih. Kyek 'íikye 'o'elh kyek 'ilààte 'oopaq, wet 'àp 'ijwooyenkye huppe', wet 'otiyààjlakyàjwi lawuuke', wet 'ohap'aaqhiyeja lhaam kyek 'ot'ek, wet lhaam takyuujwihla'nóyej. 21'O'elhla-k tumhlà 'imak tà nii'sa', wet 'o'weenhomhma-k tapààphà'owhàye-k 'o'ii'pe 'oowej'wet tà 'ooniyatyaj'wet, màànhyej'iwóye 'olhaam tà 'otuumhatkyà 'imak tà nii'sa', wet 'àp 'otpààphàwhàye 'Oojkyah, tà 'ii'pe laweej'wet tà laniiyatyaj'wet. 22'O'elh kyek laky'ootey'íhi', wet 'is kyek 'ilààte 'nolhààmet tà 'Nooyalh 'ijweenho Yoosqawikyi', tà 'íihikyet' tà 'íihikye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\