Apocalipsis 4

1Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, lhek yahínhyah, 'íikye huppe tà tajwóokye', tà 'íihi puule'. Wet 'noopaq tà t'ikyuun'pe honhat, tà pajkye 'olààte tà yààm'nóyeh, tà màànhyej'iwóye 'noojwolh, yok: - Lhuuh, tiyààjpe tààjah, wet 'opààynhila'áme 'imaayhey tà 'iihikyelah, kyek tajwaayhitshila tààhesnah. 2Wet tháhya' tha', 'o'íihi 'Nooyalh, wet lhek yahínhyah, 'íikye niyaatwej'wet tà 'íihi puule', wet niyaatwej'wettso wet, 'íikye 'elh tà tapààphà'pe'. 3Wet 'elh tà tapààphà', lakyààtyaj wet màànhyej'iwóye tuuntey tà 'noyok jwáaspeh wet koolnalínah. Wet 'íikye lawoo', tà hits'úulhaqej niyaatwej'wet, wet lhaalh màànhyej'iwóye tuunte tà 'noyok 'eesmelálwah. 4Wet 'íikye 'iyhàj niyaatwej'wetes, 'íihi nitàk tijwek 'ii'pe tumwek, tà hits'úulhaqej niyaatwej'wettsoh. Wet 'o'weene thàànhàyh, 'íihi nitàk tijwek 'ii'pe tumwek, tà tapààkyéphà', tà 'ii'pe niyaatwej'wetes. Lhaamelh 'yuukyehen la'wuuyis tà 'ipeelas, wet lheetekhis tà kyiinajqa'tu', 'iikye'pe lheetheyh. 5Wet tâlho niyaatwej'wet tha', taleeppeyhíkye', lhà'ya tà t'aajanlhih, wet 'àp 'noopáqas tà tâlho'. Wet 'íikye 'nookyàkis tà 'yuhóomkye', 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'íikye tà tataakye niyaatwej'wet; lhaamelhtso wet, hààpet'at 'nooyalhlhayis tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà tâlhe Yoos. 6Wet 'íikye tà tataakye niyaatwej'wet tha', 'imak tà màànhyej'iwóye 'inààttsajpe', tà 'isaathi', wet 'àp 'ijwaaq'anh. Wet 'íikye tumwek 'imaayhey tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà 'iiwhàye niyaatwej'wet, wet 'àp lhaamelh hits'úulhaqej; wet lhaamelh tateelhoy'íhi' tha tapóoke', 'íikye tà tataakye', wet tà 'àp la'weekyéhi'. 7Wet 'imaayek tà t'ikyun tà la'waatshankyeyaj'íhi', wet màànhyej'iwóye t'owaalhataj; wet 'elh tà 'imààlhkye la'nààyij, màànhyej'iwóye ky'uwaaselhàs tà lhoo'íhi'; wet 'àp 'eelh wet, tatee'pe' màànhyej'iwóye hi'noote'pe'; wet 'àp 'eelh wet, màànhyej'iwóye hat'à', tà we'yà'. 8Wet 'imaayhey tà la'waatshankyeyahay'ihikyetso wet, 'eelh 'iwehyáalhapej wet, lheejwis'íhi', 'íihipej 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah. Wet tateelhoy'íhi' tha tapóoyej, hits'úulhaqej, wet 'àp 'íihi'. Wet 'ijwaalapej wet honaatsipej, wet ky'áhya-k lhaamelh 'iléeyej tà yoohenpejkeh: Ts'íilaq, ts'íilaq, ts'íilaq 'Noowuk Yoos tà lajit'latuumjwáya', hâàpe 'elh tà 'íikyep'anteh, tà 'àp 'íikye 'athaanah, wet tà 'àp nekhiilah. 9Wet tà lhaamelh 'iwuujwyen 'elh tà tapàà-phà'pe niyaatwej'wet, tà hâàpe 'elh tà nii-'wenhíkye-k 'yilh, yàtla-k tiyààje'tsih, wet tà lhaamelh 'àp hi'iisyeneh, wet 'àp 'iwolaqààj-yajáyeh, 10wet thàànhày tà 'íihi nitàk tijwek 'ii'pe tum-wek, laqaamkyetey hip'oonqatsih, tà 'íikye tà tataakye 'elh tà tapààphà'pe niyaatwej-'wet, wet lhaamelh yenwúujwa lhaam tà nii'wenhíkye-k 'yilh, yàtla-k tiyààje'tsih, wet 'ithaatkyelhayis tà tataakye niyaatwej'wet lheetekhis, wet yààme' tha yok: 11'Iwuuk, 'aat'uhawétej kyek lataakyumhlà 'noosilatyaj, wet 'noowujwyaj, wet 'nooqhajyhayaj. Tsi hàp tà 'aam tà lheenp'antewethà nilhóoqej 'imaayheyh, wet 'aam 'atiikyunhayaj tà tameenej tà 'íikye', wet tà 'àp 'noyeenp'antewethà'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\