Apocalipsis 5

1Wet 'elh tà tapààphà'pe niyaatwej'wet wet, 'o'ween 'noojwukwyenek tà 'íihi takey tà lajwóomqat. Wet 'noojwukwyenektso wet, latshàànhay'íhi', tà túmphà', wet tà 'àp tumhkyà', wet 'noqhaajyenejpe lakyaalh tà 'isoop'anh, 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 2Wet 'o'weene Yooskyenek tà taqhaajay', tà yom'ààytaji lapaq tha yok: - Háats'i-k t'uhaawétej kyek 'ijwooyen'pe 'noojwukwyenek, wet 'àp 'ilaankye lakyaalh tà 'nosoop'aynejen'? 3Tha hàp tà ky'áhya-k 'íikye 'elh kyek hâàpe-k 'íihi puule', wok 'àp 'ihonhaatenah, wok 'àp 'iikyàjwi honhat, kyek 'iwóoye-k 'ijwooyen'pe 'noojwukwyenektsoh, wok àp 'iwóoye-k 'iyaahnhi'. 4Wet wuujw tà 'otaajwlhih, tsi hàp tà ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek 'iwóoye-k 'ijwooyen'pe 'noojwukwyenektsoh, wok 'àp 'iwóoye-k taahúyhi', wok 'àp 'iyaahnhi'. 5Wet 'eelh lhaamelh tà thàànhàyh, yààm'nóye' tha yok: - Yej lataajwlhih. Lhek yahínhyah, t'owaalhataj tà tâlhe Jwuulalhayis, Laawitjwetes, hàp tà 'ituumhatkyà lataahjwah, wet 'iwóoye-k 'ijwooyen'pe 'noojwukwyenek, wet 'àp 'ilaankye lakyaalh tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 6Wet 'oyooke' tha', 'o'weene Tsoo'natajlhàs tà taqaasitwhàye niyaatwej'wet, wet 'àp 'íihi lakyoowej 'imaayhey tà tumwek tà la'waatshankyeyahay'íhikye', wet 'àp 'íihi lakyoowej thàànhàyh. Wet tsoo'natajlhàstso wet, màànhyej'iwóye-k pajkye 'nolàành, wet laky'uulh 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe ni-tàk, wet 'àp tateelhoy 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà hâàpe 'nooyalhlhayis tà tâlhe Yoos, tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà 'nokyeen'pe nilhoq honhat. 7Wet nek, wet yahóoye 'elh tà tapààphà'pe niyaatwej'wet, wet takyúuma 'noojwukwyenek tà 'íihi takey tà lajwóomqat. 8Wet tà yaqaatej 'noojwukwyenek wet, 'imaayhey tà tumwek tà la'waatshankyeyahay'íhikye', lhà'ya thàànhàyh, tà 'íihi nitàk tijwek 'ii'pe tumwek, laqaamkyetey hip'oonqatsih, 'íikye tà tataakye Tsoo'natajlhàs. Wet nilhóoqej lhaamelh wet, ky'itiittas 'íiyej, lhà'ya 'nolhààthis tà kyiinajqa'tu', tà tuutsaj 'íihikye', tà hâàpe Yoost'amajkyetes t'aalhyahayh. 9Wet lhaamelh 'iteen 'nootenek tà neeky'e', tà yok: 'Aam wet, 'aat'uhawétej kyek lataakyúma 'noojwukwyenek, wet 'àp lalaankye lakyaalh. Tsi hàp tà 'aam wet, pajkyehte 'no'aa'ilành, wet lhenlaháaya ha'wooyis, tà lakyâàjo Yoos wikyi tà 'weehnhíkye', tà lhaayhilh 'weenhakyelhámej, tà lhaamelh 'àp talhóomkye nilhóoqej honhaates tà 'weenhakyelhámej. 10Wet lheen'noyehen niyaateyh wet 'noohusewos, tà 'olhaamelh 'otkyuumhoplhi 'ooqaYos, wet 'ooqhajyhayahay'ihla'pe honhat. 11Wet 'oyooke' tha', 'olààte 'noopáqas tà tâlhe wuujwpe Yooskyenhay tà 'iikyehen lhiipey niyaatwej'wet, lhà'ya 'imaayhey tà la'waatshankyeyahay'íhikye', wet 'àp thàànhàyh; wet lhaamelhtso wet, tok lhíipeh, tok 'iwóoye-k 'noqaalelhàtlà'. 12Wet lhaamelh yom'ààytaji lapáaqas tha yok: Tsoo'natajlhàs tà 'nolàành, t'uhaawétej kyek takyuumhlà 'nooqhajyhayaj, wet 'nooqàyet tà wuujw, wet 'noohanhyaj, wet 'nooniyatyaj, wet 'noowujwyaj, wet 'noosilatyaj, wet 'nooqàjyaj. 13Wet nilhóoqej 'imaayhey tà Yooslhenhayh, tà 'ipuuléyeh, wet tà 'àp 'ii'pe honhat, wet tà 'àp 'iikyàjwi honhat, wet tà 'àp 'íihi 'inààttsajpe', wet 'àp nilhóoqej 'imaayhey tà 'íihikye tààhestsoh, wet 'olààte' tha yok: 'Elh tà tapààphà'pe niyaatwej'wet, lhà'ya Tsoo'natajlhàs, 'is kyek 'no'weenho 'nooqàjyaj, wet 'noowujwyaj, wet noosilatyaj, wet 'nooqhajyhayaj, tà lajilat'lapéesa', yàtla-k tiyààje'tsih. 14Wet 'imaayhey tà tumwek tà la'waatshankyeyahay'íhikye', taahuyhen' tha yok: - 'Is kyek mânhyejt'atsoh! Wet thàànhàyh, tà 'íihi nitàk tijwek 'ii'pe tumwek, tateelhiley'itíhi honhat, wet 'iwolhayist'aalhyajáye 'elh tà la'waatshankyeyaj tok lapees'íhi', yàtla-k tiyààje'tsih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\