Apocalipsis 6

1Wet 'o'weene Tsoo'natajlhàs tà 'ilaanhi 'eelh 'noojwukwyenekkyalh. Wet 'olààte 'eelh lhaamelh 'imaayhey tà tumwek, tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà taahuy', tà lapaq màànhyej'iwóye peelhay tà t'aajanh, wet yok: - Lhuuh, wet yaahneh! 2Wet 'oyaahneh, wet lhek yahínhyah, 'íikye 'laataj tà 'ipeelájkye', wet hi'no tà 'ii'pe wet, hi'ween luutsejha'là'; wet 'no'weenho 'nolheetekhih. Wet lhaam yahaanej tà 'ituumhat-kyà lataahjwas, wet yik tà t'uhlà-k 'ituumhatkyà'. 3Wet tà 'àp 'ilaanhi 'noojwukwyenekkya tà 'imààlhkye la'nààyij 'elh tà t'ikyunh, wet 'olààte 'eelh 'imaayhey tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà yok: - Lhuuh, wet yaahneh! 4Wet 'inúuphà 'eelh 'laataj, tà 'ikyâàtkye'. Wet hi'no tà 'ii'pe wet, 'no'weenho laqhaajyhayaj kyek 'isóoyej honhat latáamsek, yàt pajla' tha wikyi', 'ilàànpej 'iyhàj. Wet 'no'weenho 'noojwajnhat tà pitaaj. 5Wet tà 'àp 'ilaanhi 'noojwukwyenekkya tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi nitàk, wet 'olààte 'eelh 'imaayhey tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà yok: - Lhuuh, wet yaahneh! Wet 'oyaahneh, wet lhek yahínhyah, 'íikye 'laataj tà 'ikyaalájkye'. Wet hi'no tà 'ii'pe wet, 'ikyâàji takey' 'nookyoythaynekkya'. 6Wet 'olààte 'noopaq tà túmho lakyoowej 'imaayhey tà tumwek, tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà yok: - Huplhaaymok tà trigo, tà 'íihi 'iwehyáalha kyíiloh, wet laha 'iwehyáalha denario, wet huplhaaymok tà cebada, tà 'íihi kyiilolhayis laajtumjwáyah, wet laha 'iwehyáalha denario. Tha tok 'iwóoye-k layaatyen 'ooliwope', wet 'uuwast'i'. 7Wet tà 'àp 'ilaanhi 'noojwukwyenekkya tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi laajtumjwáyah, wet 'olààte 'eelh 'imaayhey tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà yok: - Lhuuh, wet yaahneh! 8Wet 'oyaahneh, wet lhek yahínhyah, 'íikye 'laataj tà yaqaa'túke'. Wet hi'no tà 'ii'pe wet, 'nowolhéeya' tha', 'Nootàhyaj. Wet laniiyatyaj tà 'noyok Hades, 'imààlhkyet'at la'nààyij. Wet 'no'weenho laqhaajyhayaj tà 'none'te-k 'ii'pe 'iwehyáalha honhaatlhipey tà 'íihi tumwek, hààpqhila-k 'ilàànejen 'noojwajnhat wikyi', wet 'àp 'ilàànejen neehlà', wet 'not'inhaayahayh, wet 'itshààtày tà 'nolhíiqoyis. 9Wet tà 'àp 'ilaanhi 'noojwukwyenekkya tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi tumwek, wet 'o'weene 'noohusey tà 'iikyàjwi 'nooqathatkyà'wet; hâàpe wikyi tà 'nolàànhenp'ante'pe Yooslhàmet, lhà'ya 'nolhààmet tà lhaamelh yààmejlhih. 10Wet lhaamelh yom'ààytaji lapaq tha yok: - Kyihla hààte-k taj lawhààyh, 'Iwuuk, tà 'aahats'ílaq, wet 'àp 'aamátkye', kyek laqaalelhthiyejela lates wikyi tà 'ii'pe honhat, wet 'àp lawohlalaháayayej 'olhaamelh 'oo'woyis? 11Wet 'no'weenhómkye lhaamelh la'wuuyis tà 'ipeelas, wet 'none'te-k lhaamelh qamaj tataayet'at lhímphaj, yàt pajla' tha nilhooqwek lapuuhjwas, wet Yoosqawos, tà t'uhlà-k 'àp 'nolàànhenhnah, màànhyejt'a'iwóye lhaamelh. 12Wet 'oyaahne tà 'ilaanhi 'noojwukwyenekkya tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah. Wet lhek yahínhyah, 'íikye honhaat'wahu', tà 'ààytaji'. Wet 'ijwaala wet, welan'ikyaalája', màànhyejt'a tà honaatsi'; wet 'iwee'lah, welaane tà màànhyejt'a'iwóye 'woyiis. 13Wet qateetselh tà 'íihi puule', natkyehonháateh, màànhyej'iwóye 'asuuslhàq kyek naatkyehkyà', kyek tâlho la'wut, kyek layaalh 'isiikyâthi'. 14Wet puule', tatâàyhi tà 'íihi', màànhyejt'a'iwóye 'noojwukwyenek kyek 'noqààjwélhkye'. Wet nilhóoqej kyeenhas, wet nilhóoqej latoolahatshayh, 'noyikhaatkyeky'oye la'wet. 15Wet niyaatey tà 'ii'pe honhat, wet wikyi tà lhaaménhyah, wikyi tà hi'ween 'imaayek, 'nolheetheyh, wikyi tà laqhaajyhayahay'íhikye', nilhóoqej qawoos, wet 'iyhàj tà qahâàpeya qawoos, lhaa'isqathen', tà 'íihi kyowhaayh, wet 'yuukyekyàjwi tuuntey tà 'íihi kyeenhas. 16Wet lhaamelh yààme kyeenhas wet tuuntey' tha yok: - Kyàtaay'o'pehen', 'asqaat'ohlàmhen 'elh tà tapààphà'pe niyaatwej'wet tatee'pe', wet 'àp Tsoo'natajlhàs lawààk. 17Tsi hàp tà taj 'ijwáala tà wuujw, tà lhaamelh 'iwolawâàka', wet ky'àj 'àp háats'ihila-k tumhiilahlà'?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\