Apocalipsis 7

1Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, 'o'weene Yooskyenhay tà 'íihi tumwek, tà taqaasthen', tà 'íihi honhaatpesey tà 'íihi tumwek. Wet lhaamelh 'itsooqwethà honhat layaalhlhayis tà 'íihi tumwek, tà ne'te-k tok 'íikye layaalht'a-k hâàpe-k yaajwutpe honhat, wok 'àp yaajwutpe 'inààttsajpe', wok 'àp ha'làt'a-k hâàpe'. 2Wet 'àp hààte 'o'weene 'eelh Yooskyenek tà tâlhkye tà 'ijwaala tâlhkye'. Lhaamtso wet, 'ikyààjlhi Yoos tà la'waatshankyeyaj'íhi' lateetnekkya'. Wet yom'ààytaji lapaq tha t'ààn'pe Yooskyenhay tà 'íihi tumwek, tà pajkye 'no'weenhómkye laqhaajyhayahay kyek yaqaa'tshayen honhat, lhà'ya 'inààttsajpe'. 3Wet yok: - Hiyej laqaa'tshayenay'ayej honhat, wok 'àp 'inààttsajpe', wok 'àp ha'lààyh, tà qamaj 'olhaamelh namwoteetnekayejen lhaaqaYos- qawos tateelhileyh. 4Wet 'olààte tà 'íihi ciento cuarenta y cuatro mil wikyi tà 'nowoteetnekáyej, wet lhaamelh tâlhe nilhóoqej wikyiilhayis tà tâlhe 'Iisla'elhles. 5Jwuulalhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. Luuwenlhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. Waatlhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. 6'Aaselhlhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. Neejwtalilhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. Maanaseslhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. 7Siimyonlhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. Leewilhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. 'Iisakalhlhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. 8Saawulonlhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. Jwoseelhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. Weenjwaminlhayis wet, 'íikye tijwek 'ii'pe nitàk milhlhayis tà 'nootetnek'íyej. 9Tà tajwaatshi tààjtso wet, 'oyooke' tha', lhek yahínhyah, 'íikye wikyi tà wuujw, tà ky'áhya-k 'íikye hi'no-k hâàpe-k yahanej'iwooynéje-k yaqaalelhàtlà'. Wikyiitso wet, tàlhóomkye nilhóoqej honhaates, wet wikyiilhayis tà 'weenhakyelhámej, wet wikyi tà 'weehnhíkye', wet 'nolhaayhilh. Wet lhaamelh 'íikye tà tataakye niyaatwej'wet, wet 'àp 'íikye tà tataakye Tsoo'natajlhàs. La'wuuyistso' tha', 'ipeelas, wet 'ikyààjilhayis takeeyeyh jwitsuuk'woleyh. 10Wet lhaamelh yom'ààytaji lapaq tha', t'àànhen' tha yok: 'Noojwahyaj wet, 'íiyej lhaaqaYos, tà tapààphà'pe niyaatwej'wet, lhà'ya Tsoo'natajlhàs. 11Wet nilhóoqej Yooskyenhayh, taqaasthen', tà 'iikyehen lhiipey niyaatwej'wet, wet 'àp thàànhàyh, wet 'àp 'imaayhey tà tumwek tà la'waatshankyeyahay'íhikye'; wet tateelhiley'itíhikye honhat, 'íikye tà tataakye niyaatwej'wet, wet lhaamelh 'iwuujwyen Yoos, 12tha yok: 'Aamenh. 'Noo'isyaj, wet 'noosilatyaj, wet 'noohanhyaj, wet 'nooqàjyaj, wet 'noowujwyaj, wet 'nooqhajyhayaj, wet 'nooniyatyaj, 'is kyek 'íiyej lhaaqaYos, yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 13Wet màànhyejtso' tha', taahuy 'eelh lhaamelh thàànhàyh, wet yààm'nóye' tha yok: - Wikyiitsih, tà 'yuukyehen la'wuuyis tà 'ipeelas, 'àp háats'i lhaamelhtsih? Wet 'àp kyi tâlhi lhaamelh? 14Wet 'okyúulho' tha 'oyok:- 'Iwuuk, 'aam lahaanejt'at. Wet lhaam yààm'nóye' tha yok: - Lhaamelhtsi wet, hààpet'at wikyi tà tâlho 'noop'attseyaj tà wuujw. Wet lhaamelh pajkye 'ileejen laqhààyh, wet yom'ipeelájej Tsoo'natajlhàs'woyis. 15Wet hàp tà tameenej tà lhaamelh 'íikye tà tataakye Yoosqaniyatwej'wet; wet lhaamelh takyuumhoplhi Yoos 'ijwaalapej honaajkyepej, tà 'iilhayiskyàjwi lhaam lawuuke'. Wet 'elh tà tapààphà'pe niyaatwej'wet, wet 'iihiyeja lhaamelh, wet t'uuhiyehennah. 16Wet nemhilat' nikyuuyuhen', wok 'àp 'ikyiimhen'. Wet 'ijwaala', nemhilat' hip'oohen', wet nemhilat' 'àp 'íikye 'eelh nahaayojwt'a-k hâàpe-k tajiila lhaamelh. 17Tsi hàp tà Tsoo'natajlhàs tà 'íikye tà tataakye niyaatwej'wet, lhaamhla-k hit'eekyenwethà', wet 'àp yikhiilakyàjwi-k yahààne 'inààtes tà la'waatshankyeyahay'íhikye'. Wet Yoos, 'ikyààmhyenhenhna nilhóoqej tateet'ilh tà tàlhóomkye lhaamelh tateelhoyh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\