Apocalipsis 8

1Wet tà lhaam 'ilaanhi 'noojwukwyenekkya tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, wet puule', 'íikye tà yoktamh, yàt paj tham'. 2Wet 'o'weene Yooskyenhay tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà taqaasthen', 'íikye tà tataakye Yoos. Wet 'no'weenhómkye 'noojwolis, 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 3Wet nek 'eelh Yooskyenek, wet taqaasit, 'íikye tà tataakye 'nooqathatkyà'wet. Wet hi'ween tuutsajhi tà kyiinajqa'tu', wet 'no'weenho wuujw 'imaayek tà tuutsaj tâlho', tà 'none'te-k 'iwolhíipa nilhóoqej Yoost'amajkyetes t'aalhyahayh, tà 'ii'pe 'nooqathatkyà'wet tà kyiinajqa'tu', tà 'íikye tà tataakye niyaatwej'wet. 4Wet tuutsaj tà tâlho 'imak tà 'nowuunho', lhà'ya Yoost'amajkyetes t'aalhyahayh, tâlho Yooskyenekkey', wet yíkphà', yàt paj tha nikyâàte tà tataakye Yoos. 5Wet Yooskyenektso wet, takyúuma tuutsajhih, wet 'isqóonho 'iitàjjwiyholh, tà 'itààlhte 'nooqathatkyà'wet, wet 'ithathonháateh. Wet 'íikye tà t'aajanlhih, wet taleeppelhih, wet 'íikye 'noopáqas, wet honhaat'wahu'. 6Wet Yooskyenhay tà lajwoolis'íhikye', tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, lhaa'iwaq'lhatkyehkyà-k yaajwutkyehen lajwoolis. 7Wet Yooskyenek tà t'ikyunh, yaajwútkye lajwoolh, wet 'íikye qalaatu' wet 'iitàj, tà 'woyiislháyej, tà 'nothathonháateh. Wet lhiip honhat wet, 'yo', wet lhà'ya ha'làày tà 'ii'pe', lhà'ya nilhoq ha'lààtàlhes tà 'waatshanh. Wet 'imààlhéhit' lhiipey nitàk. 8Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'elh tà t'ikyunh, yaajwútkye lajwoolh, wet 'íikye 'imak tà màànhyej'iwóye kyeenaj tà 'atoojwphà', tà 'nothaatho 'inààttsajpe'. Wet lhiip 'inààttsajpe wet, welan'woyíisa', wet 'imààlhéhit lhiipey nitàk, tà tok 'woyiis. 9Wet nilhóoqej 'imaayhey tà la'waatshankyeyahay'íhikye', tà 'íihi lhiiptsoh, 'yinhen', wet 'noohis tà 'àp 'íihi', wet wáasikye'. 10Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi nitààkjwas, yaajwútkye lajwoolh. Wet qates tà wuujw, tà laq'e màànhyej'iwóye 'nookyàk tà 'yúho', nikyààtkyà', tà tâlho puule'. Wet nikyààtpe lhiip teewoklhayis, lhà'ya 'inààtpàjphàlis, tha 'íikye lhiipey nitàk, tà niikyàtáyeh. 11Wet qateestso wet, lheey Ha'lààtpay'. Wet lhiip 'inààt wet, welantapáaya'. Wet wuujwpe wikyi tà 'yileejen 'inààtestsoh, tsi hàp tà tapáayhikye'. 12Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi laajtumjwáyah, yaajwútkye lajwoolh. Wet lhiip 'ijwaala wet, 'nowolawiit'àhyája', wet 'imààlhéhit' lhiipey nitàk. Wet 'àp hààte'iwóye 'iwee'lah, wet lhà'ya qateetselh. Wet tameenej lhaamelh tà honaatsihómkye'; wet 'ijwaala wet, lhiip honaatsi', wet honaatsi wet, lhiip honaatsiwujw. 13Wet 'oyooke' tha', 'olààte hat'à tà we'yà', tà 'íihi puule lakyoowej, tà yom'ààytaji lapaq tha yok: - La'eeyh, la'eeyh, la'eeyh, wikyi tà la'wet honhat! Paajiyejt'ala-k lawiit'àhyahay'ihihikyelah, kyek Yooskyenhay 'iyhàj tà 'íihi laajtumjwáyah, yaajwthikyehenna lajwoolis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\