Apocalipsis 9

1Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi tumwek, yaajwútkye lajwoolh. Wet 'o'weene qates tà nikyàthonháateh, tà tàlhpuuléyeh. Wet 'no'weenho lhaam kyowej tà lajit'laky'óoya lapeekya'. 2Wet lhaam 'ijwooyenkye lape', kyowej tà lajit'laky'óoya'. Wet tuutsaj tâlhkye', màànhyej'iwóye tuutsaj tà tàlhkyàjwii 'noonhonthi tà wuujw. Wet tuutsajtsoh, tà tâlhkye kyowej, tameenej tà welanhonaatsíya 'ijwaala' wet layaalh. 3Wet tuutsajtso wet, 'íikye kyoolh tà tâlho', tà 'isoo'pe honhat. Wet 'no'weenhómkye laqhaajyhayahayh, màànhyej'iwóye kyiitsomlhayis tà 'ii'pe honhat laqhaajyhayahayh. 4Wet 'none'te-k tok 'iyaatyen ha'lààtàlhes tà 'ii'pe honhat, wok 'àp 'iyhàj 'imaayhey tà 'waatshanh, wok 'àp ha'lààt'a-k hâàpe', tajlhamet'at kyek tatshuupiyehen wikyi tà qanii'wéna Yoostetnek, kyek 'íiyej lhaamelh tateelhileyh. 5Tha tok 'nowaahnej lhaamelh kyek 'ilààn wikyi', tajlháme-k hip'aattsenwethà', yàt paj tha 'iwee'lalis 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah. Wet lataajyhayaj wet, màànhyej'iwóye 'nootajyhayaj tà tâlhe kyiitsom tà 'itshààn hi'no'. 6'Ijwaalasni wet, wikyi t'uuhikela latààhyahayh, tha tok nilhooqhiyelah. 'Itiihikyela-k 'yinhen', tha hàp tà 'nootàhyaj wet, 'ileethanhilahlà lhaamelh. 7Wet kyoolhtso wet, màànhyejt'a'iwóye 'laatas tà 'nowaaq'lhatejkyà 'nooqa'tshayaj. Wet 'imaayhey tà 'iikye'pe lheethey wet, màànhyej'iwóye 'nolheetekhis tà kyiinajqa'tu'. Wet tatee'pelh wet, màànhyejt'a'iwóye tà 'owikyi' 'ottee'pelh. 8Wet la'wooleyh, màànhyej'iwóye 'atsiinhay'woleyh; wet latsootey wet, màànhyej'iwóye t'owaalhatastsoteyh. 9Wet lhaamelh hi'ween 'aalhuts'et'àhes, tà màànhyej'iwóye 'aalhuts'et'àhes tà kyiinhas. Wet lhejwiis lapaq wet, màànhyej'iwóye 'laa-tas tà wuujwpe', tà 'inuuyej'alhóho qaaletas, tà tiyâàje 'nooqa'tshayaj. 10Wet lakyààselh wet, màànhyej'iwóye kyiitsomlhayis lakyààselh, wet 'àp lhàà'nilis'íhikye'. Wet lakyààselhtso wet, laqhaajyhayahay'íhikye', kyek 'iwo'imáakayej wikyi', yàt paj tha 'iwee'lalis 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah. 11Wet niyaat tà 'ii'pe lhaamelh wet, hâàpe 'áanjwelh tà t'úuye kyowej tà lajit'laky'óoya'. Wet lheey tà 'eewlewolhàmet wet, Abadón, wet lheey tà liyeewolhàmet wet, Apolión. 12Wet tajwaatshi la'eey tà t'ikyuun'pe honhat. Tha lhek yahínhyah, 'àp 'iihikyela 'iyhàj la'eeyh, tà nitààkjwas, kyek tajwaayhitshila 'imaayheynah. 13Wet Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, yaajwútkye lajwoolh. Wet 'olààte 'noopaq tà túmho lakyoowej 'nooky'ulh tà 'íihi tumwek, tà 'íiyej 'nooqathatkyà'wet tà kyiinajqa'tu', tà 'íikye tà tataakye Yoos. 14Wet yààme Yooskyenek tà 'imààlhkye la'nààyij 'iyhàj tà 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, tà 'àp lajwoolh'íhi', tha yok: - Lankye Yooskyenhay tà 'íihi tumwek, tà 'nonaayhthen', tà 'iiwhàye teewokitaj tà lheey 'Eewujwátes. 15Wet 'nolaankye Yooskyenhay tà 'íihi tumweektsoh, tà lhaamelh pajkye 'nowaaq'lhatejkyà lawhààyh, wet 'àp 'ijwáala', wet 'àp 'iwee'lah, wet 'àp nekkyà', tà 'none'te-k 'ilànt'alhiip wikyi tà 'ii'pe honhat. Tok 'iwóoye-k 'iyaatyen 'iyhàj lhiipey tà 'íihi nitàk. 16Wet wikyi tà 'iikye'pe 'laatas wet, wuujwpe', tok lhíipe lhaamelh. 'Olhaam 'olààte tà 'nojweelh'nóho lhaamelh tà mânhyejt'atsoh. 17Wet 'o'ween tà 'nopààyen'nóye 'laatas, lhà'ya wikyi tà 'iikye'pe, tà 'yuukyehen 'aalhuts'et'àhes, màànhyej'iwóye 'iitàj, wet saajwíloh, wet 'aasújwleh. Wet 'laatastso wet, lheethey màànhyejt'a'iwóye t'owaalhataslhetheyh; wet tâlhkye lhaayhi' tha', 'iitàj, wet tuutsaj, wet 'aasújwleh. 18Wet lakyaalh tà 'íihi laajtumjwayatsoh, tà hâàpe 'iitàj, lhà'ya tuutsaj, lhà'ya 'aasújwleh, tà tâlhkye 'laataslhayhilh, tameenej tà 'yilh- t'alhiip wikyi', wet 'imààlhéhit' lhiipey nitàk. 19Tsi hàp tà 'laatas laqhaajyhayahayh, 'íihikye lhaayhilh, wet 'àp 'íihikye lakyààselh. Tsi hàp tà lakyààselh, màànhyej'iwóye 'amlhààs, wet 'àp lheethey'íhikye', wet hàp tà yahààneh, tà 'iwo'imaakayejen wikyi'. 20Wet wikyi tà qa'niilayejen 'nookyalhtsoh, qamaj tok lhaa'itonitehohlà 'imak tà nii'sa', tà takeeyeylhénhayh, wet tok 'iléeyej tà 'iwot'aalhyajáye 'nookyalh, lhà'ya 'imaayhey tà kyiinajqa'tu', wet kyiinajpelaj, wet kyiinaj tà yaqaa'tulháyej 'ikyààt, wet tuunte', wet ha'là', tà hâàpe 'imaayhey tà tok hi'weenqatsih, wet 'àp tok 'ilààtkyehenhhonhat, wet 'àp tok 'iwóoye-k 'iluunwethà'. 21Wet lhaamelh tok 'iléeyej laqààlànkyehyahayh, wet 'àp lahiiyawuhyahayh, wet 'àp laqaahi'nohyahayh, wet 'àp t'eetanhyahayh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\