Romanos 1

1Pâàwloh, Jweesus Kilíisto laqaawo', tà 'not'àànéje-k hâàpe 'aapóstolh, tà 'no'weenhátej Yooslhàmet tà hâàpe silààt tà 'is, 2tà Yoos pajkyep'ante 'ijweelh, tà lhààmetwosp'ante yààmejlhih, tà 'íihi Lahiih, 3tà yààme Lhààs, Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, tà lhaam 'àp hâàpep'ante hi'no', tà tâlhe Laawitp'anteh, 4tà 'noyeene Yooslhàs tà laqhaajyhayaj'íhi', tà 'Nooyalh tà Yoost'amajkyet 'íihi', tàjp'ante 'inúuphà tà tâlho 'noop'itseyheyh. 5Wet lhaam wet, hàp tà hi'ween'nóho la'iisyaj, wet yen'nolakyeenekáyej lhààmet, tà ne'te-k 'otíihi lheey kyek 'ojweenhómkye Yooslhàmet nilhóoqej wikyi', yàt paj tha lhaamelh nikyâàte tà t'ekháakye', wet 'àp 'iwóoyeh. 6Wet 'àp hààte 'yaaj'ameyeh, tà 'àp 'not'àànej'ameye kyek 'aahâpeyayej Jweesus Kilíistoh. 7'Othaat'ameye 'olhààmetnah nilhóoqej 'aamey tà lheeyayhi Lóomah, tà Yoos 'aalahumnhayh, tà Yoos t'àànej'ameye-k 'aahàpehen t'aamajkyetes. 'Noo'isyaj wet 'nootámsek, tà tâlhe Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh, 'is kyek 'ii'amejen'. 8Wet 'imak tà 'okyuunqatpe honhat wet, hàp tà wuujw tà 'o'aqààjlhi'ameyej, nilhóoqej 'aameyh, tsi hàp tà nilhooqt'a'pe honhat tà 'noyààmejlhi 'ekhaahyahayh. Wet hàp tà tameenej tà 'otíihi Jweesus Kilíistoh tà 'oyààme 'ooqaYos tha 'oyok: Wuujw tà 'is. 9Tsi hàp tà Yoos, tà 'otíihi 'ooyalh tà 'otkyuumhoplhih, tà 'oyààmejlhi silààt tà 'is tà yààme Lhààs, lhaam hi'ween'no tà tok 'oléeyej tà 'o'aa'yalhyenhen', tà 'owopej'ot'aalhyája'. 10Wet 'ot'áalhejepej, yàt hàp 'athaanah, kyek 'ijwooyenkye 'oo'nàyij kyek 'iwóoye-k 'ohoo'ameyeh, kyek lhaam yahuumínkye'. 11Tsi hàp tà 'otíikye-k 'o'aahi'wenayh, kyek 'otis'aameyhi 'not'awaayhet tà tâlhe Yoosyalh tà 'Isi', hààpqhila-k 'aat'unejíkye 'ekhaahyahayh; 12wok 'àp 'oyok: hààpqhila-k 'iyaatqhajyhen', kyek 'iyaalhanithatejwek lhaat'ekhahyaj. 13Tha hàp tà tok 'ohuumin kyek qahaanayáyej tà 'olhaam', paajkye tà 'otiikyepej kyek 'ohoo'ameyeh, tha hàp tà 'iikyepej 'imak tà 'iihlà 'oo'nàyij, yàt hàp 'athaanah. Tsi hàp tà 'otíikye-k 'ookyumet 'àp hààte 'iwolháaya-k 'ii'ameyhi', màànhyej'iwóye tà 'íihi 'iyhàj wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 14Wikyi tà liyeewolhayis, wet wikyi tà 'àp qahâàpeya liyeewolhayis, wikyi tà yahankye'imáakej, wet wikyi tà 'àp nhanakye'imáakej, 'ooqapi'à' 'iihlà nilhóoqej. 15Wet màànhyejtso' tha', 'olhaam', 'otíikye-k 'àp hààte 'ojweenhla'ameyho silààt tà 'is, 'aamey tà lheeyayhi Lóomah. 16Tsi hàp tà tok 'o'nàjweelhpe silààt tà 'is tà 'oyààmeh. Tsi hàp tà hâàpe Yoosqhajyhayaj, tà 'iwóoye-k 'ijwaayhet 'o'elht'a-k hâàpe-k t'ekháakye'; 'nokyúunqat jwuulales, mat 'àp hààte wikyi tà liyeewolhayis. 17Tsi hàp tà silààt tà 'isnah, hi'nààlit 'imak tà 'is'aalhóho', tà tâlhe Yoos; wet hàp 'imak tà tâlhe 'not'ekhaahyaj, wet 'àp nikyâàte 'not'ekhaahyaj, màànhyej tà 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih yààmeh, tà yok: Hi'no tà 'is'aalhóho', t'ekhaahyaj tà tameenej tà la'waatshankyeyaj'ihihlah. 18Tsi hàp tà Yoos lawààk lhaahi'nàlit tà tàlhpuuléyeh, wet nikyààtpe nilhoq 'nooky'isukwyaj wet 'imak tà nii'sa' tà 'íiyej wikyi tà hip'oo'pe 'imak tà máatkye', tà lhaamelh yikkye 'imak tà nii'sa'. 19Tsi 'imak tà 'iwóoye-k 'nohaanej, tà 'íiyej Yoos, hàp tà 'nàlh, tà 'íihi lhaamelh. Tsi hàp tà Yoos, hi'nààlitej. 20Tsi hàp tà 'imaayhey tà nii'nàla'pe', tà 'íiyej Yoos, màànhyej'iwóye laqhaajyhayaj tà lajlapéesa', lhà'ya la'nààyij tà hâàpe Yoos, wet qámlelhàj tà lhaahi'nàlit, tâlhe tàjp'ante neeky'éleh, tà lhaam yeenlhi honhat. Tsi hàp tà lakyuumtes, hàp tà tameenej tà 'nohaanej 'imaayheytsoh. Wet tà màànhyejtso wet, lhaamelh tok 'iwóoye-k lhààmet 'itíiyej Yoos. 21Tsi tej tà lhaamelh pajkye nitààjwélhky'oye Yoos, tha hàp tà tok lhaamelh 'iwuujwyenh, kyek màànhyej'iwóye-k hâàpe Yoos, wet tok 'àp hi'weenho kyek 'is, tajlháme tà nikyâàte tà latiikyunhayahay tok lahaa'íhi', wet t'ootlelis, tà laky'isuukyahay'íhikye', honaatsihómkye'. 22Lhaamelh lhaa'ijwenhen tà yahankye'imáakej, tha hap tà tok latiikyunhayahay'íhikye-k 'iskyee'alhóho'. 23Wet lhaamelh nemhit' 'iwuujwyen Yoos tà nii'wenhíkye-k 'yilh, tajlháme tà lhaamelh 'iwuujwyen 'imaayhey tà 'nolhéenhayh, tà nikyààtejlà hi'no tà hi'weenkye tà 'yilh, wet 'ajweenkyeyh, wet 'itshààtayh, wet 'amlhààs. 24Wet hàp tà tameenej Yoos tà yaakyâje lhaamelh 'imak tà qóoq'ayeh, wet lhaamelh yikkye t'aqàànhyahay tà 'íihikye t'ootlelis, yàt paj tha lhaamelh hi'nààjwlhatwethà t'isaanis. 25Tsi 'imak tà máatkye', tà tâlhe Yoos, hàp tà lhaamelh 'ithatla'wéetho 'imak tà qaniimatákye'. Tsi lhaamelh 'iwuujwyen 'imaayhey tà Yoosp'ante yeenwethà', wet tok 'iwuujwyen 'Elh tà yeenlhíp'ante 'imaayheyh, tà hâàpe tà la'iisyaj'íhi', yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 26Wet hàp tà tameenej Yoos tà yaakyâje 'not'aqàànhyahay tà 'noo'nàjwlhatshayh. Tsi hàp tà 'àp hààte 'atsiinhay tà 'íihi lhaamelh, 'iléeyej tà ta'naajlà hi'noolh, wet yeenlhilhamelej 'imak tà qala'nààyíja-k 'iwooyejlhameleh 'atsiinhayh. 27Wet 'àp hààte hi'noolh, nemhit' t'aqàànhyáje 'atsiinhayh, tajlháme tà lhaamelh 'itiilhamele t'aqàànhyahay tà lhaamelh 'itíiye hi'noolh. Wet yeenlhilhamelej 'imak tà 'noo'nàjwlhayaj, tà lhaamelh lhayenlhalaky'ejwáasa', tà lhaamelh hi'noolh. Tà màànhyejtso wet, lhaamelh 'ikyààjt'alatape 'nootasnhayaj tà t'uhaawétej tà laháayej laqeeyis tà lhaamelh 'iwóoyeh. 28Wet tà lhaamelh tok 'iwolaháaya lahaanhyaj tà 'iiyejlà Yoos, wet Yoos yaakyâje lhaamelh 'nootikyunhayahay tà nii'isakye'alhóho', yàt paj tha lhaamelh 'iwooyet'at 'imak tà qaniiwoyáye-k lhaamelh yeenlhih. 29Wet nilhoq 'imak tà qanii'sa', tapóoke lhaamelh, màànhyej'iwóye 'nooqahi'nohyaj, wet 'imak tà nii'sa' tà lhaamelh 'itíiye 'iyhàj, 'not'aqàànhyaj, 'not'ààytenhyaj, 'noo'nàjwtsenhyaj, 'noolànhyaj, 'nolhààq'lehyaj, 'not'aqaanhyaj, 'nooqa'tshayaj; 30lhaamelh hààpet'at wikyi tà 'aahyhatses, 'asuujwqantses, 'alààkwyhantses; lhaamelh nikyuuwéte Yoos, wet t'ikyuunejwethà 'iyhàj, lhaa'ikyàjwethà', 'itààlhtho lheethey 'imaayhey tà qanii'sa', wet tok taky'aahúye lajkyaalis; 31lhaamelh wet, ky'isuukis, tok 'itaajthómkye la'weetes lhààmtes, tok 'ahuumnhatses, tok lakyoowhay'íhikye', wet tok hap'aatsentses. 32Lhaamelh yahaanejt'at Yoostikyunhayaj tà yok: Wikyi-k yeenlhi 'imaayheytsoh, t'uhaawétej tà 'íihi latààhyaj. Tha tej tà lhaamelh yahaanej tààjtso' tha', tok tajlháame-k lhaamelh yeenlhih, mat 'àp hààte yahuumin tà 'iyhàj yeenlhi 'imaayhey tà màànhyejtsoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\