Romanos 10

1'Ipuuhjwas, máatkye', 'imaayek tà 'ot'ootle wuujw tà 'iniihiky'oye', wet tà 'àp 'oyen'ot'aalhyája', tà 'o'yaalhyene Yoos 'Iisla'elhlhayis, wet hàp kyek lhaamelh tajwaayhenhnah. 2Tsi hàp tà 'oyààmejlà lhaamelh tà máatkye tà lhaamelh yahuumin kyek lhaayahumnhátej Yoos; tha hàp tà lhaamelh tok hi'ween latààjwnhayaj kyek 'is'aalhóho'. 3Tsi lhaamelh tok nitààjwélej la'nààyij kyek lhaa'isyene Yoos, tajlháme tà lhaamelht'at tà t'úuke la'nààyij kyek lhayom'iskyee'alhóho'. Tà màànhyejtso wet, tok lhaamelh lhaayakyàjkyàjwi 'noo'isyaj tà tâlhe Yoos. 4Tsi hàp tà 'nooqalelhtshayaj lapes wet, hâàpe Kilíistoh, wet hàp tà tameenej tà hi'not' kyek hâàpe-k t'ekháaye lhaam', wet 'noyeene kyek 'is'aalhóho'. 5Tsi hàp tà 'noo'isyaj tà 'notààlhte 'nooqalelhtshayaj wet, hàp tà Mooyses yààméje lhààmet tà 'itshàànhi', tha yok: Hi'no kyek 'iwóoye 'imaayheynah, wet hààpqhila-k la-'waatshankeyaj'íyeji'. 6Tha hàp tà 'noo'isyaj tà tâlhe 'not'ekhaahyaj wet yok: Yej latii'ámej 'atiikyunhayaj kyek yok: Háats'ihila-k tiyàjpuuléyeh (kyek 'ikyàjlahonháate Kilíistoh)? 7Wok: 'Àp háats'ihila-k tiyàjhonhaatky'óye' (kyek 'inuuhthiphàla Kilíistoh, tà 'íihi 'noop'itseyheyh)? 8Mat kyi 'iwóoyeh? Yok: 'Nolhààmet wet, tok 'atoojwe'ámho', tajlháme tà 'iihit'at 'aayhi', wet 'àp 'íihi 'ootle'. Wet hàp tààjtso 'nolhààmet tà yààme 'not'ekhaahyaj, hàp tà 'olhaamelh 'oyààmejlhih. 9Tsi kyek lawo'ajweelhyája kyek lhok: Kilíis- to hâàpe 'Noowuk, wet kyek máatkye-k 'àp lat'eekhákye Yoos tà 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, wet lataajwayhlah. 10Tsi hàp tà lhaat'ekhahyaj tà 'ii'inámhi', hàp tà tameen'inámej tà 'nonayom'iskyee'alhóho'; wet lhaajwelhyahay tà tâlhkye lhaalhayhilh, hàp tà tameen'inámej tà 'iyaatjwayhen'. 11Tsi hàp tà 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, yok: 'O'elht'a-k hâàpe-k t'ekháaye lhaam', wet tok hààpqhila-k la'nààjwlhi'íhi'. 12Tsi hàp tà jwuulales wet wikyi tà liyeewolhayis, tok 'weenhakyelhamelej; tsi hàp tà 'Elh tà nilhóoqej wikyi tà Lawuuk, lhaam hi'weenho 'imak tà 'isiilataj 'elht'a-k hâàpe-k t'áalheh, kyek 'iwolhéeya'. 13Tsi hàp tà hi'not'a-k hâàpe-k 'itíihi 'Noowuklhey tà t'áalheh, wet hààpqhila-k tajwaayh. 14Tha kyihla 'iwóoye-k lhaamelh 'iwohlalhéeya hi'no tà lhaamelh niitkhayáyeh? Wet kyihla 'iwóoye-k lhaamelh t'ekháaye hi'no tà lhaamelh niilàtákye-k 'noyààmejlhih? Wet kyihla 'iwóoye-k lhaamelh 'ilààtkye', kyek néeyakye 'elh kyek yààmejlhih? 15Wet kyihla 'iwóoye-k 'íikye 'elh kyek yààmejlhih, kyek 'noqniikyéna'? Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: La'iisyaj'íhi lapaaky'olhpaq lhaamelh tà nekkyàjwii 'nolhààmet tà 'nootámsek, lhaamelh tà yààme silààt tà 'is. 16Thà hàp tà nilhooqhiyéjt'a lhaamelh kyek 'iwóoye tà 'iwóoye silààt tà 'is. Tsi 'Iisáyas yok: 'Iwuuk, 'àp háats'i tà t'ekháakye 'imak tà 'olhaamelh 'ojweelhlhih? 17Wet tà màànhyejtso wet, qaalelhàj tà 'not'ekhaahyaj tàlhéejo 'nolhààmet tà 'nolààte tà 'noyààmejlhih. Wet 'nolhààmet tà 'noyààmejlhi wet, tàlhéejo Kiliistolhàmet. 18Tha hàp tà 'oyok: Hà lhaamelh tok taky'aahúyeh, p'íiya', 'nolhààmet tà 'noyààmejlhih? Tha tok màànhyejtsoh! Tsi hàp tà 'noyok: Lhaamelh lapaq 'inuu'pe nilhoq honhat, paj tha lhààmtes tajen lhiipey honhat. 19Tha hàp tà 'oyok: Hà 'Iisla'elhlhayis tok 'ilààteh, p'íiya', 'nolhààmet tà 'noyààmejlhih? Mooyses, pajkye t'ikyun tà yok: 'Otmeenhla'ameyej kyek 'askyeenhyahay latiiyayej wikyi tà qahâàpeya wikyi'. Wet 'otmeenhla'ameyej kyek 'ajwiitseyahay latiiyayej wikyi tà lajlakyoowhaya'. 20Wet 'Iisáyas 'ijwuunhiyéjt'a lhààmet tà yok: Wikyi tà niit'uya'nóke', nilhooq'nóyeh. 'Olhaa'ipàyne wikyi tà niit'yàtshana'oky'oye'. 21Tha hàp tà yààme 'Iisla'elh tha yok: Nilhoq 'ijwáala tà 'opiiyne 'ookeyeyh wikyi tà qaky'ahuunhása', tà 'àp tataay'ohlà'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\