Romanos 11

1Tà màànhyejtso wet, 'oyok: Hà Yoos 'itiiyejqanhi laqaawikyi'? Matt'alham wet, tok màànhyejtsoh. Tsi hààte 'olhaam', 'ohâàpe 'elh 'Iisla'elhles. 'Otâlhe Wikyiijkyayis, wet 'ohâàpe 'elh Weenjwaminlhayis. 2Tok hàp kyek Yoos 'itiiyejqanhi laqaawikyi', tà lhaam pajkyep'ante yaqaalelhteh. Kyi hààteh, hà tok lahaanayej 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yààme 'Eeliyasp'ante tà t'àànhopwethà 'Iisla'elhlhayis, tà 'íikye tà tataakye Yoos, tha yok: 3'Iwuuk, lhaamelh 'ilàànhen 'ààmetwos, wet 'ithathonháate 'nooqathatkya'wetes tà 'aalawuk. Wet tajlhámet' 'olhaam tà 'omààlhéhi'; wet lhaamelh 'itíikye-k 'ilààn'no'. 4Tha hàp tà', kyip'ante 'iwóoye Yoos, tà nikyúulho 'Eelíyas? Yok: 'O'weenhatlhámej hi'noolh tà 'íihi milhlhayis 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk, tà lhaamelh tok laqaamkyetey hip'oonkyàjwi Wàà'àlh. 5Wet tààjna wet, àp mânhyejt'atsó'we'. Qamaj 'iikyet'at 'iyhààjwas wikyi tà 'imààlhéhi', tà Yoos takyúuma' tha', hi'weenho la'iisyaj. 6Wet tà hâàpe Yoos'isyaj tà tameenej Yoos tà takyúuma lhaamelh wet, qaalelhàj tà nemhit' hâàpe lhaamelh lheenhayt'amháji', kyek tameenej. Tsi kyek niimànhiyej'netso wet, Yoos'isyaj tok 'àp hâàpe Yoos'isyaj. Tha kyek hâàpe 'nolheenhay kyek tameenej, wet nemhit' hâàpe Yoos'isyaj. Tsi kyek niimànhyayejtso wet, 'nolheenhay tok 'àp hâàpe 'nolheenhayh. 7Kyi màànhyej, 'athaanah? 'Imak tà 'Iisla-'elhlhayis t'úuke', tok lhaamelh 'isaaqanej. Tha mat wikyi tà Yoosqalelhtshayh, lham hàp tà 'isaaqanejt'at. Wet 'iyhàj, 'not'uunhthen'. 8Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: Yoos hip'oo'pe lahaanhyaj; wet hi'weenho lhaamelh tateey tà tok hi'weenkyehonhat, wet laky'ootey tà tok 'àp 'ilààtkyehenhhonhat, yàt hàp 'ijwaalanah. 9Wet Laawit yok: 'Is kyek 'noyeene laqààjyaj niiyàk kyek tatsooqhanej lhaamelh; 'is kyek lhàq'wet welanlawiit'àhyája', kyek tameenej lhaamelh kyek tanhààphành, hààpqhila-k 'nowolaháayayej laqeeyis. 10Is kyek 'yomhen tateeyh, hààpqhila-k lhaamelh tok hi'weenkyeqatsih. 'Is kyek lat'uupyenkyehkyà lajwaapolh, yàtla-k tiyààje'tsih. 11Tà màànhyejtso wet, 'oyok: Hà t'uhlà-k naatkyehen 'Iisla'elhlhayis? Hà hàp tà tameenej tà tanhààphànhen'? Matt'alham wet, tok màànhyejtsoh. Tha tà lhaamelh naatkyehen', hàp tà tameenej wikyi tà qahâàpeya jwuulales tà tajwaayhen', hààpqhila-k jwuulales t'iskyeenhyahay'ihihikyelah. 12Wet kyek lhaamelh laqey kyek tameenej honhat tà hi'ween 'imaayek, wet kyek 'àp laq'eejwhayahay kyek tameenej wikyi tà qahâàpeya jwuulales tà 'isaaqanej 'imak tà 'is'aalhóho', wet kyihla màànhyej kyek nilhóoqej lhaamelh 'noneeyhetphà'? 'Oyeene-k lhà'yahlalhiip kyek 'ikyààjla'alhóho 'imak tà 'is. 13Tsi hàp tà 'otaahuy' tha', 'otshuupyen'ameye 'aamey tà 'aaqahâpeya jwuulales. Tà 'nokyeen'nóye wikyi tà qahâàpeya jwuulales wet, 'owuujwyen 'ookyumet tà 'ii'nóyej. 14'Isiila'alhóho wet, 'oqáalhi p'íiya-k 'o'noomhtéji 'o'yhàj tà 'oopuhjwas t'iskyeenhyahayh, wet 'àp 'ojwaayhthen 'iyhàj lhaamelh. 15Tsi kyek 'imak tà 'noyeene jwuulales, tà 'notiiyejqanhih, tameenej 'iyhàj wikyi tà neky'e 'noyeene Yoosqala'yis, wet 'àp háats'ihila 'imak kyek 'íikye', kyek nikyâàte-k 'àp 'notkyuumhlà lhaamelh? 'Oyeene-k tameenhiyeja wikyi tà 'yinhen kyek la'waatshankyeyahay'íhikye'. 16Tsi kyek pààn tà 'nookyunqatshayh, hâàpe Yoost'amajkyet, wet 'àp hààte nilhoq 'noop'ónek tà Yoost'amajkyet. Wet kyek ha'lààjwetes hâàpe Yoost'amajkyet, wet nilhóoqej lhaakyalh tà 'àp hààte Yoost'amajkyetes. 17Tha kyek 'nolaankye lhaakyalh 'iyhàj, wet kyek 'àp 'aam', tà 'aahâpe 'oolíwo tà taayhilhele', 'no'yuuyit'ámho la'wet lhaakyalhtsoh, wet 'àp 'noyeen'áme-k lat'aawayho 'oolíwo tà máatkye', tà lats'úuhi 'inààt tà 'aqààj, tà tâlho lajweetes, 18wet tok 'iwóoye-k 'aalakyàjlhi-k tataayhlà 'iyhàj lhaakyalh. Wet kyek 'aalakyàjlhi wet, 'is kyek lhen'atiikyunhayája tà tok hâàpe 'aam kyek latsoq ha'lààjwetes, tajlháme tà lham lajweetes tà 'aa'itsoq 'aam'. 19'Athaana wet, lhohlak: Tha hàp tà lhaakyalhtso wet, 'nolaankye'ne', kyek 'olhaam kyek 'no'yuuyit'nóho la'wet. 20Máatkye', lhaamelh laqaakwhanhyaj tà tameenej tà 'nolaankye'. Tha mat 'aam wet, 'ekhaahyaj tà tameen'ámej tà lamààlhéhi'. Tok 'iwóoye-k 'aalakyàjlhih, tajlháme tà ti'áamej 'anoowahyaj. 21Tsi kyek Yoos niitàyhtáho lhaakyalh tà lhaaménhyah laqeey', wet 'àp hààte 'aam', tok 'itààyhthila'ámho 'aqeey'. 22Lhek yaahin Yoos la'iisyaj wet lajwiitseyaj. Máatkye tà 'itíiye lajwiitseyaj lhaamelh tà 'iwolaqéeya'; tha 'aam wet 'itii'áme la'iisyaj, kyek 'aalat'unhtéji la'iisyajtsoh. Tha kyek niimànhyayejtso wet, 'àp hààte 'aam', 'aayisthilah. 23Wet 'àp hààte 'iyhààjtsoh, kyek lhaamelh qaneekakyet'at laqaakwhanhyahayh, wet 'àp 'no'yuuythihomkyela lates. Tsi hàp tà Yoos laqhaajyhayaj'íhi-k yaakyâjo-k 'yuuythómkye lates. 24Tsi kyek 'aam 'nolaan'ámhi tà lhéehi 'oolíwo tà la'nààyij tà taayhilhele', wet kyek 'àp 'no'yuuyit'ámho 'oolíwo tà máatkye', wet lhà-'yalhiip tà tok lakyuutshanhyaj'íhi-k lhaamelhtsoh, tà hâàpe lhaakyalh tà lhaaménhyah, 'àp 'no'yuuythihomkyela lates. 25'Ipuuhjwas, tok 'ohuumin kyek qahaanayáyej 'imak tà nii'nàla'penah, hààpqhila-k tok 'iwet 'aalhenaye tà lahankye'imáakej: hàp tà 'íikye 'iyhàj 'Iisla'elhlhayis tà lhaahit'unhthen', wet 'imaaktso wet, yikhiilat'at, yàtla-k waaq'alh kyek wikyi tà qahâàpeya jwuulales tiyâàjo Yoosniyatyaj. 26Wet kyek màànhiyejatso wet, nilhoq 'Iisla'elh tà tajwaayhlah. Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'Noojwayhthih, tàlhiiyela Siiyonh, wet lhaam 'itiihiyejaqanhihlà Jwaakop 'imak tà nii'sa'. 27Wet hàp tààja 'olheenhyaj tà 'oyeenhiyejlhina lhaamelh, kyek 'olhaam 'osoohiyeja laqeeyis. 28'Imaakna wet, kyek 'iyaayahnejlà silààt tà 'is, wet 'aamey tà lataamenayej jwuulales tà hâàpe Yoostahjwas, tha kyek 'iyaayahnejlà 'imakp'ante Yoos yeenlhih, tà t'âàhi lhaamelh, wet lateetselh tà tameenej tà lhaamelh hâàpe Yooshumnhayh. 29Tsi hàp tà Yoos tok 'inaakyàjlháme 'imak tà lhaam hi'weenho hi'no', wet wikyi tà t'ààne wet, t'àànet'at. 30'Ijwaalas tà tajwaatshi wet, 'aamey tà 'aaqahâpeya jwuulales, lawooyayhiyet'amháji tà 'iwóoye Yoos, tha hàp tà 'athaanah, tà jwuulales niiwoyaye tà 'iwóoye Yoos, wet 'aamey lasaaqanayej 'noop'attsenhyaj. 31Wet 'àp màànhyejtso tààjnah: 'àp hààte lhaamelh tok 'iwóoye tà 'iwóoye Yoos, wet 'aamey lasaaqanayej 'noop'attsenhyaj, hààpqhila-k 'àp hààte lhaamelh 'isaaqanhiyeja 'noo-p'attsenhyaj. 32Tsi hàp tà Yoos 'itiikyàjwi 'nooqakwhanhyaj nilhóoqej wikyi', tsi hàp tà 'itíikye-k 'àp 'itíiye lap'aattsenhyaj nilhóoqej wikyi'. 33Maatkyet'at tà wuujw 'imak tà 'is tà 'íiyej Yoos, lhà'ya lahaanhyaj wet latààjwnhayaj, tok lapees'íhi'! Ky'àj 'àp háats'ihila-k yahaanej Yoostikyunhayaj? Ky'áhya-k 'íikye 'eelh kyek yaqáalhi-k nitààjwélej la'nààyhayh. 34Tsi hàp tà': 'Àp háats'i-k nitààjwélej 'Noowuk latiikyunhayaj? Wok 'àp háats'i-k 'ikyuujwánej 'imak tà t'uhlà-k lhaam 'iwóoyeh? 35Wok 'àp háats'i-k hi'no-k t'ikyúunej kyek hi'weenho 'imakt'a-k hâàpe', kyek lhaam 'iwaatlà-k 'iwolaháaya'. 36Tsi hàp tà nilhóoqej 'imaayhey wet, tàlheet'at lhaam', wet lhaam tà tameenej tà 'íikye', wet nilhóoqej 'imaayhey tà lhaam tà laqààyet. Lhaam wet, 'is kyek 'nowuujwyenh, yàmthila-k tiyààje'tsih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\