Romanos 12

1Tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas, 'otíihi Yoosp'attsenhyaj tà 'oniityen'ameyej kyek lhaakyàjaye Yoos 'isaanis, màànhyej'iwóye 'nooqathatkyà tà la'waatshankyeyaj'íhi', tà 'àp lajlaky'oohléya', tà Yoos 'iwóoye-k 'aqààjejlhih. Hààpqhila-k màànhyejtso-k lamaattayhikyela-k lataakyumayhoplhi Yoos. 2Yej 'aalateky'eynayej 'nookyumhyahay tà 'ihonhaatenah. Tajlháme tà t'uhlà-k 'aalawahnayej kyek 'noyeen'ameye wikyi tà lakyuumhyahay neky'e 'is, kyek 'noneeky'eynhíkye 'atiikyunhayahayh, hààpqhila-k lahaanayej 'imak tà 'is, lhà'ya tà 'is'aalhóho', tà Yoos yahuumínkye'. 3Wet tà 'no'ween'nóho Yoos'isyaj wet, hàp tà tameen'nóyej tà 'ooqhajyhayaj'íhi-k 'ojweenho 'elh 'iwehyáalha tà íihi 'aameyh tà tok t'uhlà-k yààmetlatape latiikyunhayaj, mat hi'weenlhámho latiikyunhayaj tà t'uhaawétej, tà 'waawulhlà 'not'ekhaahyaj tà Yoos hi'weenho 'elhpej 'iwehyáalhah. 4Tsi hàp tà màànhyej'iwóye 'inaamelh tà 'ii'inámej wuujwpe lhiipeyh, tà 'íihi 'not'isan tà 'iwehyáalhah, tha hàp tà nilhóoqej lhiipeytso wet, 'weenhakyelhámej lakyuumtes. 5Wet 'àp mânhyejt'atsoh: 'inaamelh tà 'inaawujwpe', 'inaahàpehen 'not'isan tà 'iwehyáalhah, tà 'iyéehi Kilíistoh. Tha hàp tà 'inaa'elh 'iwehyáalhah, hâàpe lhiip tà taky'óote 'iyhàj. 6'Inaamelh wet, 'ii'inamejen lhaat'awayhtes tà 'weenhahíkye', tà 'waawulhlà 'noo'isyaj tà 'no'ween'inámho'. 'O'elh kyek 'nowot'awaayhéta-k yààme Yoosqasilàt, wet t'uhlà-k hi'waawulhatlà t'ekhaahyaj, tà 'ikyuumhyen t'awaayhet. 7'O'elh kyek t'awaayhet kyek taky'óote Yoosqawikyi', wet 'is kyek taky'ootet'at. 'O'elh kyek t'awaayhet kyek 'iwolakyuujwanhyája', wet 'is kyek 'iwooyet'at. 8'O'elh kyek túme 'iyhàj, wet tumeet'at. 'O'elh kyek 'iwot'awaayhtésa 'iyhàj, wet 'is kyek tok 'nâàyej 'imak tà hi'weenho wikyi'. 'O'elh kyek niyáatej wikyi', wet 'is kyek 'ijwiitsenej tà takyuumlhih. 'O'elh kyek 'iwolap'aatsenhyája', wet 'itíihi laqààjyaj. 9'Aamey 'ahuumnhayaj wet, 'is kyek hààpet'at 'imak tà máatkye'. Kyuweetaye 'imak tà nii'sa'; wet 'is kyek lhekaakye 'imak tà 'is'aalhóho'. 10'Is kyek 'aalahumnhen', tà 'aahâpe wikyi tà lhaalapuhjwas. 'Is kyek 'aa'elh 'iwehyáalhapej t'úuke-k lhaayàmetpe 'iyhàj tà 'iwuujwyenhen', kyek 'itíiye 'noo'nohyaj. 11'Aa'enaye wikyi tà 'ikyutit'imáakej, yej 'aa'netàjwethà'. Tiyaayhi 'ayaalhay tà 'aa'aqàst'awethà'; kyumaayhoplhi Lhaawuk. 12Tiyaayhi 'aqààjyaj 'aqaanihhayaj; tiyaayhi 'ateelàythayaj hap'aattseyaj; yéja laleeyayej tà lawoyay'aalhyahaya'. 13Ky'otaaye Yoost'amajkyetes tà laneeky'ethayahay'íhikye'. 'Aamajayhlà 'asíiyaqas. 14Jwelaayhoma 'imak tà 'is wikyi tà 'aa'ilhaq'litwethà'; 'is kyek la'iisyenet'at lhaamelh, yej lat'ààytenayeh. 15'Aa'qànitayejwethà wikyi-k lhaa'yaqànitwethà'; 'aajwkyehkyà', kyek lheeyayej wikyi tà taajwkyehkyà'. 16'Aa'wawulhatayejkyà 'akyoowej tà lawooyayeh. Yej 'aalhenaye wikyi tà wuus, tajlháme-k 'aathatayhlà wikyi tà lhaqnenawúusa'. Yej latii'ameyej 'atiikyunhayahay kyek 'aalhenaye wikyi tà yahankye'imáakej. 17Yej lawo'ahaayahlà 'aa'elht'a-k hâàpe-k yeenlhi'ámej 'imak tà nii'sa'. 'Aaqhajyenayky'oye 'imak tà 'is'aalhóho', tà lheeyakye tà tataakye nilhóoqej wikyi'. 18Kyek tàlhet' 'aamey kyek 'iwóoyeh, wet 'is kyek 'ataamsekis'iyejlà nilhóoqej wikyi'. 19Hiyej 'aameyt'a-k lawoyay'aháaya', 'ihuumnhayh, tajlháme tà t'uhlà-k lawoyayla'wéeta Yooswàk. Tsi hàp tà 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: 'Olhaam tà 'olawuuk kyek 'owolaháaya'; 'olhaamhla-k 'otiisqan'pe 'noowàk, yooke 'Noowuk. 20Tà màànhyejtso wet, kyek nikyuuyu 'ataahjwa wet, 'wenho lhàq; wet kyek 'àp 'ikyiim wet, yààyenh. Tsi kyek lawooynejetso wet, la'weenho la'nààjwlhi'. 21Yej lawaahin'ámej 'imak tà nii'ísa-k 'aa'itumhatkyà', tajlhamhiyela-k latuumhtejkyà 'imak tà 'is.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\