Romanos 13

1Nilhóoqej wikyi', t'uhlà-k taky'aahúye niyaatey tà 'ii'pe lhaamelh. Tsi hàp tà 'iihikyet' 'nooniyatyaj kyek niitàlháye Yoos; wet niyaatey tà 'íikye', Yoost'at tà yenniyaatéya'. 2Tà màànhyejtso wet, 'o'elht'a-k hâàpe-k lhaa'yitlà 'nooniyatyaj, wet lhaahit'unhatlà 'imak tà tâlhe Yoos; wet wikyi-k 'iwooynejetsoh, 'itoonlatape 'nootasnhayaj. 3Tsi hàp tà wikyi tà 'íihi laniiyatyaj wet, qhiit'a-k hi'weenho lanoowahyaj wikyi tà 'iwóoye 'imak tà 'is, tajlháme 'iyhàj tà 'iwóoye 'imak tà nii'sa'. Hà lahuumin kyek qanoowayáye niyaat? 'Eenlhi 'imak tà 'is'aalhóho', wet lhaam 'aqaajilhina'ámej. 4Tsi hàp tà lhaam wet, Yooskyumhyenékej 'a'iisyaj. Tha kyek lawóoye 'imak tà nii'sa', wet t'uhlà-k lanoowáyeh. Tsi hàp tà 'iwet 'itiihit'lhámej takeelhele', tsi hâàpe Yoosqawo', tà 'none'te-k 'itíiye 'noowàk hi'no-k hâàpe-k 'iwóoye 'imak tà nii'sa'. 5Wet hàp tà tameenej tà t'uhlà-k lataaky'ahúyeh; tajlhamhiyét'a 'nootasnhayaj kyek tameenej kyek lataaky'ahúyeh, tajlháme tà 'àp hààte t'uhlà-k la'ween'ámho 'atiikyunhayaj tà 'is'aalhóho'. 6Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'àp hààte lawo'aqaathatkyâya'. Tsi hàp tà niyaatey wet, takyuumhoplhi Yoos, tà lhaamelh niwohit'lapéesa tà 'itaajtho la'wet lakyuumet. 7Tisqaanay'pe 'imakt'a-k hâàpe-k 'aqaapi'àlis, 'wenaayhómkye nilhóoqej wikyi' 'imak tà t'uhaawétej, woyay'aqaathatkyâya', ky'ahuuyaye wikyi tà lhaaménhyah, wuujwyen 'aa'yhàj. 8Tok 'iwóoye-k 'aamey 'aqaapi'à 'iihlà 'aa'elht'a-k hâàpe'; tajlhámet' 'noohumnhayaj kyek 'aqaapi'à', kyek 'iikye'ahilàmhen'. Tsi hàp tà 'o'elh kyek yahuumin 'eelh, wet 'itaajtho la'wet 'nooqalelhtshayaj. 9Tsi hàp tà': Yej lawo'aqaahi'nohyája', yej lataaqàlànkyey', yej lat'eetanh, yej lhààméje 'aa'elh 'imak kyek niimatákye', yej lawo'aqàànhyája', nilhóoqej 'noosukunhyahaytsoh, wet lhà'ya 'elht'a-k hâàpe 'noosukunhyaj, 'iwóoye tà 'nolhóoqnho 'nolhààmet tà yok: Humiin 'aa'elh, màànhyejt'a'iwóye tà 'aalahuminh. 10'Noohumnhayaj yeenhiyejlhít'a hi'no-k hâàpe' 'imak tà nii'sa'. Wet tà màànhyejtso wet 'oyok: 'Imak tà 'itaajtho la'wet 'nooqalelhtshayaj wet, hâàpe 'noohumnhayaj. 11Wet hàp tààjtsoh, tsi latààjwelayej 'ijwáalas tà 'iyeehinah, tà pajkye taj lawhàày tà t'uhlàk 'iyaa'nomhen', tsi hàp tà lhaajwahyaj toott'a'inámeh, màànhiyéjt'a tàjte neeky'éleh, tà neky'e 'iyaat'ekháye Kilíistoh. 12Yikt'aat tà yààmkye honaatsi', wet toott'a'alhóho 'ijwáala'. Wet tameenej tà t'uhlà-k 'iyaatiyejqanhi'inaky'oye honaatsikyumtes, wet 'is kyek 'iyaalhani'wuhyenhíkye 'ijwáala takeelheleyh. 13'Is kyek 'iyaat'amaj'inamelej, màànhyej'iwóye wikyi tà 'iluunhen 'ijwáalahi'. 'Iwoohiyét'a-k 'iyaalhaniwahnej 'nooqàjyahay kyek yààm'pe la'wet, wet 'noo'wok, wet 'not'isaant'aqànhyahayh, wet 'nooqahi'nohyahayh, wet 'nooqa'tshayahayh, wet 'not'iskyeenhyahayh. 14Tajlháme tà t'uhlà-k lhenayhap'óota Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, wet yej lawoyayla'wéeta 'not'isaant'aqànhyahayh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\