Romanos 14

1Kyumaayhlà hi'not'a-k hâàpe-k t'ekhaahyaj niiwújwa', tha tok 'iwóoye-k 'alhenniyáatayej 'nootikyunhayahayh. 2Tsi hàp tà 'íikye 'o'elh tà yeenek 'is kyek tujw nilhoq 'imaayheyh; tha hàp tà 'elh tà laq'eejwhayaj'íhi', tajlhámet' 'nolhàq tà qa'itshààwéta', tà tujw. 3'Elh tà tujw nilhoq 'imaayheyh, tok 'iwóoye-k 'ilààki 'elh tà niitújwa'. Wet 'elh tà niitújwa nilhoq 'imaayheyh, tok 'iwóoye-k yààme 'elh tà tujw kyek yok: tok 'is; tsi hàp tà Yoos takyuumhlàt'at lhaam'. 4Ky'àj 'àp háats'i tà 'aahâpe', tà lat'iisujwqáne 'nooqawo tà laqaaniyat 'weenhalhámej. Kyek lhaam iwolatéesa', wok tok 'iwolatéesa', tajlhámet' laqaaniyat tà 'iteetshanh. Tha hàp tà nikyààthit'alahkyà', tsi hàp tà 'Noowuk laqhaajyhayaj'íhi-k hit'uunhthi'. 5Wet 'íikye hi'no tà yom'weenhakyelhámej 'ijwáalas; wet 'elh hi'no wet, 'itíiyej kyek tok 'weenhakyelhámej 'ijwáalas. Tha 'elh 'iwehyáalhah, t'uhlà-k yom'is'aalhóho latiikyunhayaj. 6'O'elh kyek yaqaalelhàt 'ijwáala kyek yent'aamajkyéta', wet yeenejlhi 'Noowuk; wet 'o'elh kyek niiwoynayejetso wet, 'àp hààte yeenejlhi 'Noowuk. 'O'elh kyek tujw 'nolhàq-t'ak hâàpe', wet 'itíihi 'Noowuklhey', tà tujw, tsi hàp tà hi'weenho tà 'is Yoos. Wet 'o'elh kyek niitújwa nilhoq 'imaayheyh, wet 'itíihi 'Noowuklhey', tà niitújwa'. Wet 'àp hààte hi'weenho tà 'is Yoos. 7Tsi hàp tà 'iihikyét'a 'inaa'elht'a-k hâàpe-k tajlhamet' lhaam kyek lawuuk la'waatshankyeyaj, wok latààhyaj. 8Tsi kyek lhaa'watshankyeyahay'íhikye wet, 'Noowuk tà 'iyaatkyumhoplhih; wet kyek 'iyaat'inhen wet, 'àp hààte 'iyéeyej 'Noowuk. Kyek lhaa'watshankyeyahay'íhikye', wok tok lhaa'watshankyeyahay'íhikye', tha hàp tà Lhaawukt'at 'Noowuk. 9Tsi hàp tà Kilíisto 'yílhp'anteh, wet 'àp 'inúuphàp'anteh, wet 'àp yaakyâjo tà 'íikye', kyek hààpqhila lawuuk wikyi tà 'yinhen', wet hààte 'iyhàj tà la'waatshankyeyahay'íhikye'. 10Tha 'aam', kyi hààte tà jwetaj laqaalelhàt lates 'apuuhjwah? Wok 'àp 'aam', kyi hààte tà latiiyejqanhi 'apuuhjwah? Tsi hàp tà 'inaa- nilhóqej tà t'uhlà-k 'iyeehikyela tà tataakye Kiliistoqalelhthayaj'wet. 11Tsi hàp tà 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: 'Omaattéjkye 'oo'watshankyeyaj, yooke 'Noowuk, tà nilhooqhiyeja 'nooqamkyetey tà 'notiihihla honhat, tà 'iihikyela tà 'ottaakye', wet nilhooqhiyeja 'nooq'ajlhiky'ulh tà 'ijweenhla Yoos tà hâàpe Yoos. 12Wet màànhiyejatsoh, 'inaa'elh 'iwehyáalhapej t'uhlahlà-k yaqaalelhtho Yoos 'imak tà yeenlhih. 13Wet hàp tà 'iwoohiyét'a-k 'àp 'iyaalhaniqalelhtejíkye 'imakt'a-k hâàpe', tajlháme tà t'uhlà-k latiiyay'ameyhíkye 'atiikyunhayahay kyek yok: 'Is kyek tok 'oyeene 'oopuhjwah 'imakt'a-k hâàpe-k tameenhiyeja-k 'iwolaqéeya'. 14Tà 'ot'ekháaho 'Noowuk Jweesus wet, 'ohaanejt'at tà tok 'íikye 'imaayek kyek hâàpe-k laqooq'hayaj 'iiyejlhámhi'. Tha kyek 'íikye 'o'elh kyek yeene tà qóoq'aye 'imakt'a-k hâàpe', wet máatkye', 'imaaktso wet, laqooq'hayajejt'at lhaam'. 15Tha kyek 'àq kyek tameenej 'apuuhjwa-k lajwiitahayaj'íhi', wet lhiiwithikyet' 'noohumnhayaj. Yej lawaahnej kyek 'àq tameenej kyek tatày 'aa'elh tà Kilíisto 'yilhpe'. 16'Omay'aahi'nohlà-k 'notaahúye 'imak tà 'is tà 'ii'amejen'. 17Tsi hàp tà Yoosniyatyaj wet, tok hâàpe 'no-lhàq, wok 'nolhààt; tajlháme tà hâàpe 'noo-'isyaj, wet 'nootámsek, wet 'nooqàjyaj, tà 'íihi 'Nooyalh tà 'Isi'. 18Tsi 'o'elh kyek 'iwooynejetso lakyuumhyaj, tà takyuumhoplhi Kilíistoh, wet yaqààjyenlhi Yoos. Wet wikyi', 'iwolaháaya'. 19Wet tà màànhyejtso wet, 'is kyek 'iyeekkye 'imak tà taky'ootlà 'nootámsek, lhà'ya 'imak tà lhà'yalhiip tà 'inaayaqhajyenhen'. 20Yooskyumet wet, tok 'iwóoye-k lawaastayhi'péyej 'nolhàq. Máatkye', nilhóoqej 'imaayhey wet, lajlaky'oohléya', tha 'imak tà qanii'sa wet, hàp kyek 'otujw 'imakt'a-k hâàpe-k tameenej 'o'eelh kyek nikyâàtho laqeey'. 21'Imak tà 'is wet, tok 'otujw 'itshààwet, wet 'àp tok 'oyâàyej 'uuwast'i', wet 'àp 'yáaje ni-lhoq 'imakt'a-k hâàpe-k tameenej 'oopuhjwa-k nikyâàtho laqeey', wok 'àp laq'eejwhayaj'íhi', wok 'àp lajwiitahayaj'íhi'. 22Hà 'aam 'ekhaahyaj'íhi'? 'Is kyek lat'aaqanej 'ekhaahyaj tà 'ii'ámhi', tà lhéekye tà tataakye Yoos. La'iisyaj'íhi 'o'elh kyek niiqalelhtalhámho lates, kyek yeenlhi 'imak tà 'ithaatho kyek 'is'aalhóho'. 23Tha 'o'elh kyek lakyoowejlháhi 'imak tà tujw, wet 'iwolatéesa', tsi tok 'itíihi t'ekhaahyaj 'imak tà 'iwóoyeh. Tsi nilhoq 'imak tà niitàlháye 'not'ekhaahyaj, wet hâàpe 'nooqey'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\