Romanos 15

1Tha 'inaamelh tà lhaaqhajyhahay'íhikye', t'uhlà-k 'iyaatilhàj 'inaa'yhàj tà lajlaqhaajyhayája' laq'eejwhayahayh. Tok 'iwóoye-k tajlhámet' 'inaamelh kyek 'iyaalhaniqàjyenwethà'. 2'Elh 'iwehyáalha 'inaamelh wet, 'iwóoye-k yaqààjyenejlhi 'eelh 'imak tà 'is, tà 'ikyiiyhelitej 'eelh t'ekhaahyaj. 3Tsi hàp tà 'àp hààte Kilíistoh, tok lhaayaqájyenlhíp'anteh, tajlháme tà', màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: Wikyi tà 'aa'ilàklhih lalààkwyhanhyahayh, nikyààt'o'pe'. 4Tsi hàp lham tà', 'imaayheyp'ante 'notsàànhíkye', tà 'íihi Lahiih, wet hâàpe 'nookyujwanhyaj tà 'notshuupyen'inámeh, hààpqhila-k 'inaamelh, tà 'iyaati'inámej lhaatelàythayaj, 'iyaa'wen lhaaqanihhayaj, tà 'iyaatàlhte 'noojwonhyaj tà 'Nootshànhay tà 'íihi Lahiih, hi'ween'inámho'. 5Wet lhaam Yoos, tà hàp tà 'nootelàythayaj wet 'noojwonhyaj tâlheh, 'is kyek hi'ween'ameyho kyek 'atiikyunhayahay 'waawulhkyà', tà 'aalateky'eynayej Kilíisto Jweesus, 6hààpqhila-k 'iwehyáalha 'ahuusek, wet 'àp 'apaq, kyek lawuujwyenayej Lhaawuk Jweesus Kilíisto laqaaYos, tà 'àp hâàpe Lajkyah. 7Wet hàp tà tameenej tà t'uhlà-k lataakyumay'ahilàmhen', màànhyej'iwóye Kilíisto tà takyuum'inahlàmhen', wet màànhiyejatso' tha', 'nowuujwyen Yoos. 8Tsi 'oyok: Kilíisto Jweesus 'noyeenép'ante wikyi tà 'nolhiijtshay'íyej laqaawo', tà hi'nàà- lit Yoos tà 'itaajtho la'wet lheenhyaj, wet 'àp yaqhaajyen 'nolhààmtesp'ante 'nojweenho wikyiitetselh. 9Wet 'àp hàp tààjtso tà tameenej wikyi tà qahâàpeya jwuulales tà 'iwuujwyen Yoos, tà lap'aattsenhyaj'itíye wikyi'. Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: Wet tameenej tà 'owohla'ooqàjyaja'ámeh tà 'o'íihi wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wet 'ot'ikyooyhiyejlhina 'eey'. 10Wet 'àp 'noyok: 'Is kyek 'aalaqàjyenwethà', 'aamey tà 'aaqahâpeya jwuulales, kyek 'aahap'aqayej laqaawikyi'. 11Wet 'àp 'noyok: Woyay'aqààjyajáye 'Noowuk, nilhóoqej 'aamey tà 'aaqahâpeya jwuulales; 'is kyek nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat, 'iwuujwyen lhaam'. 12Wet 'àp yooke 'Iisáyas: Nààmhla hi'no tà tâlhe 'Iisàyh, hààpqhila-k néephà', kyek niyaathiyeja wikyi tà qahâàpeya jwuulales. Wet wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tataayhiyela lhaam'. 13Wet Yoos, tà 'nooqanihhayaj tâlheh, 'is kyek 'itaaponit'ameyej nilhoq 'nooqàjyaj wet 'nootámsek, tà lat'eekhayaye lhaam', hààpqhila-k lhà'yalhiip tà wuujw 'aqaanihhayaj, tà 'Nooyalh tà 'Isi' laqhaajyhayaj 'ii'ameyej. 14Tha hàp tà 'aameyh, 'ipuuhjwas, 'ohaanejt'at tà 'noo'isyaj tapoo'ameyej, lhà'ya nilhoq 'nootàjwnhayaj, wet 'àp hààte lahaanayej tà 'aalakyujwanaywethà'. 15Tha tej tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas, tok 'osqaat'ahilàmhen 'ootikyunhayaj tà 'oyààme 'imaayhey tà 'ohuumin kyek 'akyoowej'inuyayhlà', tà 'otíihi 'olhààmet tà 'otshàànhinah. Wet tààjtso wet, tâlhe 'noo'isyaj tà 'no'ween'nóho', tà tâlhe Yoos, 16tà ne'te-k 'ohâàpe Jweesus Kilíisto laqaawo', wet 'àp ne'te-k 'ohóoye wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tà 'ojweenhómkye silààt tà 'is tà tâlhe Yoos, hààpqhila-k wikyi tà qahâàpeya jwuulales, nikyààte-k hààpqhila 'nooqathatkyà tà Yoos yahuumínkye', tà Yoosyalh tà 'Isi' yent'aamajkyéta'. 17Wet tameenej tà 'oyok: Kilíisto Jweesus tà tameen'nóyej tà 'iwóoye-k 'olhaa'iwujwyenh, tà 'oyeenlhi 'ookyumet, tà 'o'íikye tà tataakye Yoos. 18Tsi 'oqaalhihit' kyek 'oyààmejlhi 'imaak 'elht'a-k hâàpe', tajlháme tà 'oyààmejlhi 'imak tà Kilíisto 'ikyuumhyen'nóyeh, tà lhaam yen'nolawóoyayej kyek 'okyuujwan wikyi tà qahâàpeya jwuulales, paj tha lhaamelh yahaanej tà taky'aahúye Yooslhàmet. Wet hàp tààjtso tà 'oyeenejlhi 'nolhààmtes wet 'nookyumtes, 19lhà'ya 'nooqhajyhayaj tà 'íihi 'noo'nàlitshayh wet 'nooqàpjwayahayh, lhà'ya Yoosyalh laqhaajyhayaj. Wet màànhyejtso tha', nilhoq honhat tà 'otaaponitej silààt tà 'is tà yààmejlhi Kilíistoh, tâlhe Jweelusalenh, wet honhaates tà 'iikyehen lhiipeyh, yàt paj tha nikyâàte 'Iilílikoh. 20Wet 'ot'uuket'at la'nààyij kyek 'oyààmejlhi silààt tà 'is kyek 'íihi honhaates tà qamaj wikyi-k nitààjwelhky'oye Kilíistoh néeyahi'; tsi 'ookyumet wet, tok 'ohuumin kyek 'otii'pe hup'wet tà qahâàpeya-k 'oyeenlhih, 21tajlháme tà', màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: Wikyi tà ky'áhyap'ante kyek 'nojweenhómkye nolhààmet kyek yààme lhaam', wet hi'weenhla lakyuumtes; wet lhaamelh tà niilàthikyep'ante kyek 'noyààmejlhi lhaam', wet lahaanhyahay'ihihikyelah. 22Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'iikyepej 'imak tà 'ii'ohlà', tà 'ohuuminpej kyek 'ohoo'ameyeh. 23Tha hàp tà 'athaanah, tà pajkye 'ohààmit 'ookyumet tà 'o'íihi honhaatesnah, wet tà 'àp paajkye nekkyààmis tà 'otíikye-k 'ohoo-'ameyeh, 24wet 'otiihiyejila-k 'ot'isiiyaqay'ameyeh, kyek 'otiyâàje 'Eespányah. Tsi hàp tà 'otíikye-k 'o'aahi'wenayh, kyek 'ohooyej'atapehen'. 'O'iihla'ameyej lhímphaj, wet kyek tajwaatshi wet, 'isiilat'a-k lataaky'otayhla'nóyeh, kyek yikt'a-k 'owo'oo'wekyája'. 25Tha 'athaana wet, 'oyik tà 'otiyâàje Jweelusalenh, tà 'otky'óote Yoost'amajkyetes. 26Tsi hàp tà Yoosqawikyi tà 'íihi Maaselónyah, lhà'ya 'Aakáyah, lakyoowej tà yahuutwek laky'ootyaj, tà t'uhlà-k 'no'weenho wikyi tà p'aliitses tà 'íihi Yoosqawikyi tà 'íihi Jweelusalenh. 27Tsi lhaamelh yahuuminkye latiikyunhayaj tà 'iwooynejetsoh; wet laqaapi'à 'iihlà lhaa-melh. Tsi tà wikyi tà qahâàpeya jwuulales t'awaayho jwuulalesqàyet tà la'iisyaj'íyeji 'nooyalh, wet t'uhaawétej tà lhaamelh hiky'ootyenéje jwuulales 'imaayhey tà 'not'isan 'iwaatlà'. 28Wet kyek nojwiila 'ookyumetná'we', kyek 'oyaakyâje lhaamelh 'nooky'otyajtsoh, wet 'ohoohla'ameyeh, kyek 'ottaaye 'Eespányah. 29Wet kyek 'ohoohla'ameye wet, 'ohaanejt'at tà 'okyààjla'ameye 'noo'isyaj tà wuujw, tà tâlhe silààt tà 'is, tà yààmejlhi Kilíistoh. 30Tha hàp tà 'otíihi Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, lhà'ya 'noohumnhayaj tà tâlhe 'Nooyalh tà 'Isi', tà 'otujwlhaa'ameye kyek lataaky'otay'nóyeh, kyek lat'aalhyenay'nóye Yoos. 31'Aalhaye Yoos kyek lhaam t'aamajiyeja'ohlà wikyi tà lajt'ekhaahyahaya', tà 'íihi Jwuuléyah, wet kyek 'àp 'not'aamajilahlà 'not'awaa- yhet tà 'okyààjiyela Yoost'amajkyetes tà 'íihi Jweelusalenh. 32Kyek màànhiyejatso wet, 'ooqàjyaj'íhi-k 'okyààtla'ameyeh, kyek Yoos yahuumínkye', wet 'àp 'iwoohiyela-k 'olhaa'yuptej 'ookyumet, kyek 'o'iihla'ameyej. 33Wet lhaam Yoos, tà hâàpe tà 'nootámsek tâlheh, 'is kyek 'íiyej nilhóoqej 'aameyh. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\