Romanos 16

1'Àp 'eelh 'imaayek tà 'ojweelh'ameyho wet, 'is kyek lat'aamajayhlà lhaapuhjwa tà lheey Jwéeweh, tà hâàpe 'atsiinha tà taky'óote Yoosqawikyi', tà 'íihi honhat tà lheey Seenkeléwah. 2Wet tà hâàpe 'elh 'Noowukqawikyi', wet 'is kyek lataakyumayhlà', màànhyej tà t'uhaawétej Yoost'amajkyetes. 'Is kyek la'weenayho 'imakt'a-k hâàpe-k 'iwaatlà', kyek t'aalhej'ameyeh. Tsi 'atsiinhatso wet, taky'óote wuujwpe wikyi', wet 'àp hààte taky'oot'nóyeh. 3Jwelaayhomkyela 'ooqasilàt Piliisílah wet 'Aakílah, tà lhaamelh 'ooky'otjwas, tà 'o'íihi Kilíisto Jweesus lakyuumet. 4Lhaamelhtso wet, lawuumek 'itii'pe 'ot'isan', wet tok 'ohats'íilaq 'olhaam tà 'o'weenho tà 'is lhaamelh, tajlháme tà nilhóoqej Yoosqawikyi tà qahâàpeya jwuulales, tà 'íihikye la'weetes, 'àp hààte 'aqààsejwethà lhaamelh. 5'Àp hààte jwelaayhoma 'ooqasilàt Yoosqawikyi tà lhaayahutpejwek tà 'iikyàjwi lhaamelh lawuuke'. Jwelaayhoma 'ooqasilàt 'Eepenétoh, tà 'oohumnek, tà hâàpe tà t'ikyun tà t'ekháaye Kilíistoh, tà 'íihi 'Aakáyah. 6Jwelaayhoma 'ooqasilàt Maalíyah, tà lhaam wuujw tà takyuumhilhi 'aameyh. 7Jwelaayhoma 'ooqasilàt 'Aanlónikoh, lhà'ya Jwúunyas, tà lhaamelh hâàpe 'oo'yhàj tà 'àp 'oota'nisjwasmháji', tà 'nop'oo'nóhikye'. Lhaamelhtso wet, wuujw tà 'nowolaháala', tà 'íihi 'aapostolhlhayis, wet lhaamelh t'i-kyuun'ohlà', tà t'ekháaye Kilíistoh. 8Jwelaayhoma 'ooqasilàt 'Aamliyas, hàp 'oohumnek tà 'íiyej 'Noowuk. 9Jwelaayhoma 'ooqasilàt 'Uulwánoh, tà hâàpe lhaaky'otjwah, tà 'iyaatkyumhoplhi Kilíistoh, wet lhà'ya 'Eestákis, tà 'oohumnek. 10Jwelaayhoma 'ooqasilàt 'Aapéles, tà hâàpe hi'no tà lhaahi'nálitej tà yahàànlhi Kilíistoh. Jwelaayhomkyela 'ooqasilàt wikyi tà 'íiyej 'Aalistówuloh. 11Jwelaayhoma 'ooqasilàt 'o'eelh tà lheey 'Eelolyonh. Jwelaayhomkyela 'ooqasilàt wikyi tà 'íiyej Naalsísoh, tà lhaamelh hâàpe wikyi tà 'íiyej 'Noowuk. 12Jwelaayhomkyela 'ooqasilàt Tiliijwénah, lhà'ya Tiliijwósah, tà lhaamelh takyuumhoplhi 'Noowuk. Jwelaayhoma 'ooqasilàt 'oohumnek tà lheey Péelsilah, tà hâàpe 'atsiinha tà wuujw tà takyuumhoplhi 'Noowuk. 13Jwelaayhoma 'ooqasilàt Lúujwoh, 'Noowukqalelhtsek, wet hààte laqoh, tà 'àp 'ooqoh. 14Jwelaayhoma 'ooqasilàt 'Aasinkilítoh, wet Leewónteh, wet 'Eelmas, wet Paatolówas, wet 'Eelmes, wet lhà'ya lapuuhjwas tà 'íiyej lhaamelh. 15Jwelaayhoma 'ooqasilàt Jwiilólowoh, wet Jwúulyah, wet Neeléwoh, lhà'ya lapuuhjwa tà 'atsiinha', wet 'Oolímpas, wet lhà'ya nilhóoqej Yoost'amajkyetes tà 'íiyej lhaamelh. 16Woyaysiilâta 'aa'yhàj, tha lats'uuhen laky'aalos, tà 'aahàpehen wikyi tà Yoost'amajkyetes. Nilhóoqej Yoosqawikyi tà 'íihikye la'weetes, hi'ween'ameyhómkye laqaasilàtes. 17Wet 'ojweelh'ameyho tààjnah, 'ipuuhjwas, 'omay'aahi'nohlà wikyi tà 'aahi'weenhatkyeqanhih, wet 'àp yaqaaso'ameyhíkye', tà lhaamelh tataayhlà 'nookyujwanhyaj tà 'aamey 'aalakyujwanayej. 'Is kyek 'aalatiyayejqanhiky'oye lhaamelh. 18Tsi hàp tà wikyiitsoh, tok takyuumhoplhi Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, tajlháme tà takyuumhoplhi lats'eelh, wet tà lhaamelh yahààne lhààmtes tà nii'àytesahíkye', wet 'àp 'aqààskyehen', wet lhaamelh 'yaqaanej wikyi tà niit'unahlà 'imakt'a-k hâàpe'. 19Tsi nilhoq wikyi tà nitààjwelh'ameyej tà lawooyaye 'Noowuklhàmet, wet hàp tà tameenej tà 'o'aqààjlhi'ameyej. Tha hàp tà 'ohuumin kyek 'ahaanhyájej 'imak tà 'is, wet 'àp tok 'ituuy'ameyho 'imak tà nii'sa'. 20Wet Yoos, tà 'nootámsek tâlheh, tok paajiyeja-k hip'aajtitejkyà 'apaaky'olh 'ahààttaj. 'Is kyek Lhaawuk Jweesus Kilíisto la'iisyaj 'ii'amejen'. 21Tiimotéwoh, tà 'ooky'otjwah, 'ithaat'ameye laqaasilàt, lhà'ya Lúusyoh, wet Jwaasonh, wet Soosípatelh, tà 'oo'wetjwas. 22'Olhaam', tà 'olheey Téelsiyoh, tà 'otshàànhi 'noojwukwyeneknah, 'otíihi Lhaawuklhey tà 'owoyay'asiilâta'. 23Wáayoh, tà 'o'íiyej la'wet, wet tà 'àp 'iwola'wéeta nilhoq Yoosqawikyi tà lhaayahutwek, 'ithaat'ameye laqaasilàt. Wet 'Eelástoh, tà wikyiiqakyinajt'àjwo', lhà'ya 'noopuhjwa tà lheey Wáalhtoh, lhaamelh 'ithaat'ameye laqaasilàtes. 24[Lhaawuk Jweesus Kilíisto la'iisyaj, 'is kyek 'íiyej nilhóoqej 'aameyh. 'Aamenh.] 25'Inaawujwyen Yoos, tà laqhaajyhayaj'íhi-k 'aahit'unhtejíkye 'ekhaahyahayh, màànhyej tà 'oyààmeh, tà 'oyààmejlhi silààt tà 'is, tà yààme Jweesus Kilíistoh, màànhyej tà 'àp 'no'nààlit, tà 'nopààyne wikyi 'imakt'amhaj nii'nàla'pe, tà tàlhee'tsi tà 'noosqálhek, 26mat tà 'nàl', 'athaanah, tà 'àp hâàpe 'imak tà Yooslhàmetwos latshàànhay yààmejlhih. Wet Yoos tà nii'wenhíkye-k 'yilh, lhaam la-suukunhyaj tà tameenej tà neky'e 'notààjwnhátej nilhóoqej wikyi', hààpqhila-k lhaamelh t'ekháayeh, wet 'àp 'iwóoye tà 'iwóoyeh. 27Yoos tà hats'íilaq lhaam tà lahaanhyaj'íhi', 'is kyek lawuujwyaj'íyeji Jweesus Kilíistoh, yàtla-k tiyààje'tsih! 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\