Romanos 2

1Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: 'Aam tà 'aahi'no', tok 'iwóoye-k lawo'aqaalelhthayája', tej kyek 'aahâpe hi'not' kyek hâàpe', tsi kyek laqaalelhtéje 'aa'elh lates wet, 'aamt'at tà lawo'atéesa'. Tsi hàp tà 'aam', lheenlhit'at 'imak tà 'aa'elh tà laqaalelhàt yeenlhih. 2Tha hàp tà 'inaamelh 'iyaahanej tà Yoosqalelhthayaj, tà lhaam 'itíiyej lates wikyi tà yeenlhilhámej 'imaayheytsoh, wet hààpet'at 'imak tà 'is'aalhóho'. 3Wet kyi hààteh, 'aam tà 'aahi'no', tà laqaalelhtéje lates 'aa'yhàj, tà 'àp 'aam', lheenlhit'at 'imak tà lhaamelh yeenlhih, hà latíiyej kyek laleethanhlahlà Yoosqalelhthayaj? 4Hà tok lawolaháaya Yoos'isyaj, lhà'ya lateelàythayaj wet lap'aattsenhyaj, tà wuujw tà lahaa'íhi'? Hà tok lahaanej tà Yoos'isyaj tà 'ikyààtyenhla'áme-k laléekye ha'nààyij tà qanii'sa'? 5Tha hàp tà 'aam', lat'uunhat 'ootle', wet tok laléekye ha'nààyij tà qanii'sa', wet hàp tà tameenej tà lahuut'ámej 'noowàk, tà nekhiila-'atape-k taj 'ijwáala tà 'no'nààlhthila Yooswàk, lhà'ya laqaalelhthayaj tà 'is'aalhóho'. 6Lhaam 'iwohlalaháayayej 'eelh 'iwehyáalha-pej lakyuumet. 7Hi'weenhihomkyela 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa' wikyi tà tok 'iléeyej tà 'iwóoye 'imak tà 'is, tà lhaamelh t'úuke 'noowujwyaj, wet 'noo'isyaj, wet 'imak tà nhaanáyej kyek 'yilh. 8Tha hàp tà hi'weenhihomkyela 'noowàk wet 'nooqa'tshayaj wikyi tà 'ààq'lehtses wet tà 'àp niitky'ahuyáye 'imak tà máatkye', mat taky'aahúye 'imak tà qanii'isa'alhóho'. 9'Noop'attseyaj wet 'noolhaq'li', nekhiila'pe nilhoq hi'not'a-k hâàpe-k 'iwóoye 'imak tà qanii'sa', 'nokyuunqathila'pe honhat hi'no tà jwuulalhàs, mat 'àp hààte 'elh tà liyéewoh. 10Tha mat 'noowujwyaj, wet 'noo'isyaj, wet 'nootámsek, 'no'weenhomhma hi'not'a-k hâàpe-k 'iwóoye 'imak tà 'is, 'nokyuunqathila'pe honhat hi'no tà jwuulalhàs, mat 'àp hààte 'elh tà liyéewoh. 11Tsi hàp tà Yoos, tok 'íikye-k hi'weenhthíkye wikyi'. 12Tsi hàp tà nilhóoqej wikyi tà 'iwóoye 'imak tà qanii'sa', tà nii'wéna 'nooqalelhtshayaj tà tâlhe Mooysés, lhaamelhtso wet, hààte tatààyhla' tha', tok 'àp hi'ween 'nooqalelhtshayaj. Tha hàp tà nilhóoqej 'iyhàj tà 'iikyàjwi 'nooqalelhtshayaj tà lhaamelh 'iwolaqéeya', lhaamelhtso wet, 'notiihlakyàjwi 'nooqalelhtshayaj kyek 'noqaalelhtéje lates. 13Tsi hàp tà qhiit'a wikyi tà 'ilààte 'nooqalelhtshayaj kyek 'iskyee'alhóho', tà 'íikye tà ta-taakye Yoos, tajlháme wikyi tà 'iwóoye 'nooqalelhtshayaj, hààpqhila-k 'noyom'iskyee'alhóho'. 14Tsi wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tà 'àp nii'wéna 'nooqalelhtshayaj tà tâlhe Mooyses, tà lhaamelh 'iwooyet'at 'imak tà 'iiyejlà 'nooqalelhtshayaj wet, qaalelhàj tà 'íikye laqaalelhtshayaj, tà tàlheet'at lhaamelh, tej kyek nii'wéna Mooysesqalelhtshayaj. 15Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh lhaahi'nàlitejen 'nooqalelhtshayajlhenek tà màànhyej'iwóye-k 'notshàànhi', kyek 'íihi t'ootlelis. Wet latiikyunhayahay tà 'íihikye lhaamelh, yomqaalelhàj tà máatkye tà màànhyejtsoh, tsi hàp tà 'iikyepej tà latiikyunhayahay tok yom'iskyee'alhóho', wet 'àp 'iikyepej tà latiikyunhayahay yom'iskyee'alhóho'. 16Tààjtso wet, 'no'nààlthila-k nikyâàte 'ijwaa-lani-k Jweesus Kilíistoh, tà Yoos yen'nooqalelhthayajwóya', yaqaalelhthila 'imaayhey tà wikyiisqalhayh, màànhyej tà 'oyààmepej, tà 'ojweelh silààt tà 'is. 17Wet 'aam', lat'àànej'áme jwuulalhàs, wet 'aalathatpe Mooysesqalelhtshayaj, wet 'aalawujwyenej Yoos, 18wet latààjwélej 'imak tà Yoos ne'te-k lawóoyeh, wet tà lajwíite 'nooqalelhtshayaj wet, hàp tà tameen'ámej tà lahaanej 'imak tà máatkye tà 'is'aalhóho'. 19Lat'eekha'áme tà 'iwóoye-k lhekkyàjwii 'asnaamis, wet lheene-k 'aahâpe wikyi tà 'íihi honaatsi' laqaa'isi', 20wet 'àp wikyi tà nhanakye'imáakej lawo', wet 'àp nàà'tshes 'aalawo'. Tsi hàp tà 'ii'ámej 'nooqalelhtshayaj tà 'itààjwnhat'ámej 'imak tà 'is'aalhóho', lhà'ya 'imak tà máatkye'. 21Matqhat máatkye', 'aam lakyuujwan 'aa'yhàj, tha hàp tà tok 'aalakyujwanh. Wet lhààmlhi' tha lhok: Tok 'iwóoye-k lat'eetanh; tha hàp tà lat'eetanh. 22Wet 'aam lhok: Tok 'iwóoye-k lawo'aqaahi'nohyája'; tha hàp tà 'àp hààte 'aam', lawo'aqaahi'nohyája'. Wet tà la'nààjwtséye yooslhayis tà 'nookelhénhayh, ky'àj kyi hààte tà lat'eetaneh, tà 'iikyàjwi lawuukeyh? 23'Aalakyàjejlhi Mooysesqalelhtshayaj, tha hàp tà la'nààjwlhatlhi Yoos, tsi hàp tà tok lawóoye lhààmtestsoh. 24Tsi hàp tà', màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'Aamey tà lataamenej tà wikyi tà qahâàpeya jwuulales, 'ilààklhi Yooslhey'. 25Tsi hàp tà maatkye', 'aa'isiyeja 'nolhiijtsek tà 'íiyej 'isan', kyek lat'aamájej Mooysesqalelhtshayaj. Tha kyek qa'aamajáyej 'nooqalelhtshayajtso wet, màànhyejt'a'iwóye-k 'nolhiijtsek neeya'ámej, wet tok 'àp taky'ootla'ámeh. 26Tha mat hi'no tà 'nolhiijtseknéyayej, kyek lhaam t'aamájej Yoosqalelhtshayaj, hà niimànhiyeja'iwóye p'íiya-k 'nolhiijtsek'íyej? 27Wet hi'no tà 'nolhiijtseknéyayej, tha kyek t'aamájej nilhoq 'nooqalelhtshayaj, hààpqhila-k tameenhla'ámej 'aam', tà lanààq'às 'nooqalelhtshayaj, tej tà 'ii'ámej 'nootshànhay tà hâàpe 'nooqalelhtshayaj, wet 'àp 'nolhiijtsek'íyej 'isan'. 28Tsi hàp tà tok jwuulalhàs hi'no-k 'nàléeje tà tumphààt'at, wet tok 'àp 'nolhiijtsek'íyej hi'no-k t'isan kyek lhiijtsek'íyej. 29Jwuulalhàs wet, tajlháme tà hààpet'at hi'no tà 'íihi tà tumhkyà' tà jwuulalhàs, wet hi'no-k 'nolhiijtsek'íyej wet, hààpet'at hi'no tà t'ootle' tà lhiijtsek'íyej, 'íihi 'nooyalh, tok hâàpe 'imak kyek tâlhe 'nooqalelhtshayaj. Wet hi'no-k màànhyejtso wet, lawuujwyaj tok tâlhe wikyi', tajlháme tà tâlhe Yoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\