Romanos 3

1Tà màànhyejtso wet, 'àp háats'i 'imak kyek 'is kyek jwuulales hi'weenh, kyek 'iyhàj wikyi' nii'wéna'? Wok 'àp háats'i 'imak kyek 'is kyek tâlhe-k 'no'weenho 'nolhiijtsek hi'no'? 2'Oyok: wuujw tà lahaa'íhi', máatkye tà taky'óote lhaamelh. Wet 'imak tà t'ikyuun'pe honhat wet, hàp tà 'not'ekháayejo lhaamelh Yooslhàmet. 3Wet ky'àj kyi 'iwóoyeh, kyek 'iyhàj 'iléekye t'ekhaahyahayh? Hà tameenhiyeja p'íiya-k Yoos 'iléekye lhààmet? 4Matt'alham wet, tok màànhyejtsoh. Yoos tok 'iléekye lhààmet, tej kyek nilhóoqej wikyi-k 'iwet yààmwethà'; màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: Hààpqhila-k 'no'aahi'wenhla tà 'aa'is'alhóho', tà máatkye' 'ààmtes, wet 'àp latuumhlahlà wikyi tà t'àànlhi'ámhop. 5Wet kyek màànhyejtso-k 'imak tà nii'isa'alhóho-k 'iyeenlhih hi'nààlit Yoos tà 'is'aalhóho', wet 'iwóoyet' kyek 'iwóoye tà màànhyejtsoh? Hà Yoos tok 'is'aalhóho', p'íiya', tà hi'ween'inámho lataasnhayaj? ('Athaana wet, 'omàànhyej'iwóye hi'no', tà 'otaahuy'.) 6Matt'alham wet, tok màànhyejtsoh. Tsi kyek nii'isa'alhóho Yoos wet, ky'àj kyi 'iwóoye-k lhaam yaqaalelhtéje lates wikyi'? 7Tha kyek 'olhààmet tà niimáta', 'iwolhíipa 'imak tà máatkye' tà tâlhe Yoos, wet 'àp hi'weenho lawuujwyaj Yoos, wet kyi 'iwóoye-k 'noqaalelhte 'ootes, kyek 'omàànhyej'iwóye qeeylànek? 8Tha hàp tà tok 'iwóoye-k 'iyok: 'Is kyek 'iyeenlhi 'imak tà nii'sa', hààpqhila-k 'ii'inamejen 'imak tà 'is (màànhyej tà taahuyhen wikyi tà 'inaa'ilàkwethà', tà yààm'ináme tà 'ontas màànhyejtsópa 'ilhaalhàmtes; lhaamelhtso wet, t'uhaawétej 'nootasnhayaj tà lhaamelh takuumhlahlà'.) 9Tà màànhyejtso wet, ky'àj kyi màànhyej? Hà 'olhaamelh, tà 'ohâàpe jwuulales, 'oyààm'pe 'iyhàj wikyi'? Matt'alham wet, tok màànhyejtsoh. Tsi hàp tà 'olhaam', pajkye 'oyààme jwuulales, lhà'ya 'iyhàj tà qahâàpeya', wet 'oyok: Nilhóoqej tà 'iikyàjwi 'imak tà nii'sa'. 10Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: Ky'áhya-k 'íikye hi'no-k 'is'aalhóho', ky'ayhthiyejent'a-k 'iwehyáalhah. 11Ky'áhya-k 'íikye hi'not'a-k hâàpe-k lahaanhyaj'íhi', tok 'íikye hi'no-k t'úuke Yoos. 12Nilhóoqej wikyi', takyheejéyej la'nààyij, nilhóoqej tà lhaayene tà 'neetàjwethà'. Ky'áhya-k 'íikye 'elh kyek 'iwóoye 'imak tà 'is, ky'ayhthiyejent'a-k 'iwehyáalhah. 13Lapàànhilis wet, màànhyej'iwóye 'ahààtwej tà tajwóokye', wet laq'aajlhiky'ulh, 'iwot'aqaanhyája'. 'Amlhààjqakya tà 'not'ilek, 'iikyàjwi laq'aajt'àhes. 14Lhaayhilh wet, 'not'ààytenhyahayh wet 'imak tà tapaay', tapóoke'. 15Lhaayaqelitwethà', tà 'itíikye-k 'itsày 'woyiis. 16Honhatt'a-k hâàpe-k lhaamelh 'inúuke', wet 'íihi tà lhaamelh yeenlhi 'noowit'àhyaj wet 'noop'attseyaj, 17wet lhaamelh niitàjwenhiyéjt'a 'nààyij tà 'nootámsek. 18Lhaamelh yahaanhiyejt'a'íhi-k nowáaye Yoos. 19Tha hàp tà 'iyaahanej tà nilhoq 'imak tà 'nooqalelhtshayaj yààmeh, tà 'íihi Lahiih, 'notshuupyene lhaamelh tà 'iikyàjwi 'nooqalelhtshayaj, hààpqhila-k 'nop'óohikye nilhóoqej 'nolhaayhilh, wet 'àp nilhoq wikyi-k 'iikyà-jwi Yoosqalelhthayaj. 20Tsi hàp tà 'nookyumtes tà 'nooqalelhtshayaj yaqaalelhàt, tok yomhla'is'aalhóho hi'not'a-k hâàpe', tsi hàp tà 'nooqalelhtshayaj, tajlhámet' tà 'itààjwnhátej wikyi' 'nooqey'. 21Tha hàp tà 'athaanah, 'no'nààlit Yoos'isyaj, tà niitàlháye 'nooqalelhtshayaj. Hâàpe 'imak tà Mooysesqalelhtshayaj, lhà'ya Yooslhàmet wosp'anteh, yààmejlhih. 22Hààpet'at 'noo'isyaj tà tâlhe Yoos, tà 'no'weenho wikyi-k t'ekháaye Jweesus Kilíistoh, tà nilhóoqej lhaamelh tà t'ekhaahyahay'íhikye' laqààyet. Tsi hàp tà 'iihikyét'a hi'no-k 'weenhalhamejlà 'eelh, 23tsi hàp tà nilhóoqej wikyi tà 'iwóoye 'imak tà nii'sa', wet Yoos'isyaj tatâàyej lhaamelh. 24Lhaamelh, tok t'uhaawétej kyek 'noyom'iskyee'alhóho', tha hàp tà Kilíisto Jweesus lhayenlaháayayej lhaamelh lates, wet hàp tà tameenej Yoos tà 'itíiyej lhaamelh la'iisyaj. 25Hi'nootso wet, Yoos 'itíikye tà tataakye wikyi', wet yen'nooqathatkyâya', wet tiisqanejpe wikyiiqeyis la'wooyis, hààpqhila-k wikyi tà t'ekháayeh, 'iskyee'alhóho', kyek 'íikye tà tataakye Yoos. Wet màànhyejtso' tha', neky'e 'nàl Yoos tà 'is'aalhóho', tsi hàp tà paajkye la'nààyij tà 'iteelàytej 'nooqeyis, tà màànhyejt'a-k nii'wéna'. 26Tsi hàp tà Yoos, latiikyunhayajt'amháji-k hi'nààlit la'iisyaj 'ijwaalasnah, hààpqhila-k 'no' ween lhaam tà 'is'aalhóho', wet tà 'àp yom'is'aalhóho 'elht'a-k hâàpe-k t'ekháaye Jweesus. 27Tà màànhyejtso wet, 'àp háats'i 'imak kyek hi'no lhaa'ikyàjejlhih? 'Iihikyét'ah. Ky'àj kyi màànhyej tà màànhyejtsoh? Hà hàp tà 'iyaawóye 'nooqalelhtshayaj? Qhaa', tajlháme tà tâlhe tà 'iyaat'ekháye Jweesus. 28Wet tà màànhyejtso wet, 'iyaa'wen tà hâàpe 'not'ekhaahyaj tà tameenej hi'no kyek 'is'aalhóho'; tok hâàpe 'nooqalelhtshayajkyumtes kyek yom'is'aalhóho'. 29Kyi hààte Yoos, hà tajlhamet'at, p'íiya', jwuulales tà laqaaYos? Hà tok 'àp hààte wikyi tà qahâàpeya jwuulales laqaaYos? Máatkyet'at, 'àp hààte hâàpe lhaamelh laqaaYos. 30Tsi hàp tà Yoos, 'iwehyáalhah. Wet lhaam yomhla'iskyee'alhóho wikyi tà 'nolhiijtshay'íyej, kyek t'ekhaahyahay'íhikye', wet 'àp hààte lhaamelh tà laj'nolhiijtshayáyej, kyek 'àp t'ekhaahyahay'íhikye'. 31Wet tà màànhyejtsoh, hà 'iyaatàyhet, p'íiya', 'nooqalelhtshayaj, tà 'iyaaqhánajan 'not'ekhaahyaj. Matt'alham wet, tok màànhyejtsoh, tajlháme tà 'iyaatajtho la'wet 'nooqalelhtshayaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\