Romanos 4

1Tààjna wet, 'àp háats'i 'imak kyek 'iyààme tà Wikyiijkyayisp'ante yaqáalhi', tà lhaam hâàpe 'olhaamelh 'ootes tà lhámhyah? 2Tsi kyek hàp lakyuumtes kyek tameenej kyek 'is'aalhóho', wet máatkye', hi'weent'at 'imak kyek lhaa'ikyàjejlhih. Tha hàp tà tok hàp kyek màànhyejtsoh, tà 'íikye tà tataakye Yoos. 3Tsi hàp tà', kyi 'iwóoye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih? Yok: Wikyiijkyayis t'ekháaye Yoos, wet hàp tà tameenej tà 'noyeene tà 'is'aalhóho'. 4Tha hàp tà hi'no tà 'iwolakyuuméta', 'imak tà takyuumhlà wet, tok hâàpe-k t'awaayhet, tajlháme tà laqaaha'. 5Tha mat hi'no-k lajlakyuuméta', kyek lhaam t'ekháaye 'elh tà yahaanej tà yom'is'aalhóho hi'no tà qeeylànek, wet t'ekhaahyaj tà tameenej tà 'noyomhla'is'aalhóho'. 6Hààte Laawit yeene tà la'iisyaj'íhi hi'no tà Yoos yom'is'aalhóho', tà Yoos tok 'iteetshan lakuumtes: 7Tsi hàp tà yok: La'iisyahay'íhikye lhaamelh tà 'notààyhthómkye laky'iisukwyahayh, wet tà 'àp 'no'yomeethen laqeeyis tà nii'sa'. 8La'iisyaj'íhi hi'no tà 'Noowuk nenalatéesayej laqeey'. 9'Noo'isyajtsoh, hà tajlháameje wikyi tà 'nolhiijtshay'íyej, wok 'àp hààte 'iyhàj tà laj'nolhiijtshayáyej? Tsi hàp tà 'iyonek: T'ekhaahyaj tà tameenej Wikyiijkyayis tà 'is'aalhóho'. 10Wet kyip'ante hààte tà 'íikye tà 'noyeene tà 'is'aalhóho'? Hà hâpp'ante tà 'nolhiijtsek'íyej, wok hàp tà qamaj laj'nolhiijtsekáyej? Tok hàp kyek pajkye 'nolhiijtsek'íyej, tajlháme tà laj'nolhiijtsekáyej. 11Wet lhaam takyuumhlâp'ante 'nolhiijtsek, tà màànhyej'iwóye 'nootetnek tà yaqaalelhàt tà t'ekhaahyaj pajkye yom'is'aalhóho', tàjp'ante qamaj laj'nolhiijtsekáyej. Wet tà màànhyejtso wet, nikyâàte tà hâàpe nilhóoqej wikyi tà t'ekhaahyahay'íhikye' lajkyah, wet tameenej tà 'àp hààte lhaamelh 'noyeene tà 'iskyee'alhóho', tej tà 'nolhiijtshaynéyayej. 12Wet hààte 'àp hâàpe lajkyah lhaamelh tà 'nolhiijtshay'íyej, kyek lhaamelh 'àp 'itiilhámej 'not'ekhaahyaj tà 'íiyejp'ante lhaam', tàjp'ante qamaj 'nolhiijtseknéyayej. 13Tsi hàp tà hààpqhit'a 'nooqalelhtshayaj kyek tameenej kyek 'nojweenho Wikyiijkyayis, wok 'àp lalees, tà lhaamhla-k nilhoq honhat kyek lawuuk, tajlháme tà hâàpe 'noo'isyaj tà tâlhe 'not'ekhaahyaj. 14Tsi kyek lhaamelh tà 'iwóoye 'nooqalelhtshayaj lawuuhuyhla 'imak tà Yoos 'ijweelh, wet 'not'ekhaahyaj nemhit' lahaa'íhi', wet 'àp 'no'yomeet Yooslhàmet. 15Tsi hàp tà 'nooqalelhtshayaj, 'ikyààj'alhóho Yooswàk. Tha kyek néeyakye 'nooqalelhtshayaj wet, tok 'àp 'íikye-k 'nonuu'pe 'nooqalelhtshayaj. 16Tà màànhyejtso wet, 'iyaa'wen Yoosjwelhyaj tà tàlhéejo 'not'ekhaahyaj. Tsi kyek qahâàpeya 'not'ekhaahyaj wet, tok 'àp hààpqhi'ne 'not'awaayhet. Wet màànhyejtso' tha', Yooslhàmet t'uunéji nilhóoqej lhaamelh tà tâlhe Wikyiijkyayis; tok tajlháme wikyi tà hi'ween 'nooqalelhtshayaj kyek 'notshuupyeneh, tajlháme tà 'àp hààte wikyi tà yikkye 'not'ekhaahyaj tà 'íiyejp'ante Wikyiijkyayis, tà hâàpe nilhóoqej 'inaamelh lhaajkyah, 17(màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'O'ayenlajkyáaya wikyi tà wuujw) tà 'íikye tà tataakye Yoos, tà hàp tà Wikyiijkyayis t'ekháayep'anteh, tà hâàpe Yoos tà hi'weenho 'noo'watshankyeyaj wikyi tà 'yinhen', wet 'àp t'ààne 'imaayhey tà néeyakye', tà màànhyejt'a'iwóye-k 'íikye'. 18Wet lhaam Wikyiijkyayis yikt'aat tà 'iwolaqaanihhayaja'pe t'ekhaahyaj, tej tà màànhyej'iwóye-k tok 'iihikyela 'imak tà 'iniihihlà'. Wet hàp tà màànhyejtso tà nikyâàte tà wuujw wikyi tà lajkyah. Wet tà màànhyejtso wet, tájo la'wet 'nolhààmetp'ante 'nojweenho', tà 'noyok: Màànhiyejatso wikyi tà tàlhiila'ámeh. 19Wet tok laq'eejwhayaj'íhi t'ekhaahyaj, tà lhaam 'iyaahínt'et' t'isan', tà màànhyej'iwóye-k 'yilh (tsi hàp tà laqaanekkyà toott'áye tijwek tijwek), wet tà 'àp yahaanej Saalaqakyowej tà 'asuujwnaj. 20Wet tok taqaakwhánej 'imak tà Yoos 'ijweenho', tajlháme tà t'ekhaahyaj 'iwolaqhaajyhayaja', wet lhaam 'iwuujwyénp'ante Yoos, wet 'iwolaqààjyajáyeh. 21Tsi hàp tà 'imaatítkye tà Yoos 'àp hààte yahanej'iwooynéje-k yeenhilhina nilhoq 'imak tà lhaam 'ijweenho'. 22Wet 'àp hàp tà tameenej tà 'noyeene tà 'is'aalhóho'. 23Wet 'nolhààmtes tà 'notshàànhikyetsoh, tà yok: 'noyeene tà 'is'aalhóho', wet tok hats'íilaq lhaam kyek 'noyààméjeh, 24tajlháme tà 'àp hààte 'noyààmej'inámeh. 'Noyeenhla'inamehen tà 'inaa'iskye'alhóho', tsi hàp tà 'iyaat'ekháye lhaam tà 'inuuhatphâp'ante Lhaawuk Jweesus, tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh. 25Wet Jweesustso wet, lhaaqeyis tà tameenej tà 'noyaakyàj, wet tà 'inúuphà wet, hàp tà tameenej tà 'no'inayom'iskyee'alhóho'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\