Romanos 5

1Wet tà 'no'inayom'iskyee'alhoho'pe lhaat'ekhahyaj wet, lhaatámsek 'ii'inamejlà Yoos, tà 'inaa'isej Lhaawuk Jweesus Kilíistoh. 2Wet tà 'iyaat'ekháye lhaam wet, lhaam tà tameenej tà 'nowaahin'inámej kyek 'iyaatiyâjo 'noo'isyajnah, tà hàp tà 'iyaat'unéji tà 'iyéehi'. Wet tà 'iyaanihihlà Yooswujwyaj tà lasiilatyaj'íhi' tà 'iihla'inamejen', wet wuujw tà 'inaa'aqàst'awethà'. 3Wet tok hats'íilaq tààjtsoh, tajlháme tà 'àp hààte 'inaa'aqàsejwethà lhaap'attseyahayh; tsi hàp tà 'iyaahanej tà lhaap'attseyaj, hàp tà tameenej tà lhaatelàythayaj'íhi'. 4Wet lhaatelàythayaj, hàp tà tameenej tà 'inaat'unhíkye'. Wet tà 'inaat'unhíkye wet, hàp tà tameenej tà lhaaqanihhayaj'íhi'. 5Wet lhaaqanihhayaj wet, tok niitajahomhma la'wet. Tsi hàp tà Yoosyalh tà 'Isi', tà 'no'ween'inámho', hàp tà 'itsâàyhomkye lhaat'otlelis 'noohumnhayaj tà tâlhe Yoos. 6Tsi tàjp'ante qamaj lajlhaaqhajyhayahaya', wet Kilíistoh 'yilhpe nilhóoqej wikyi tà lajYóosa', tàjp'ante nikyâàte lawhààyh. 7Máatkye', lathaahyaj'íhi hi'no kyek 'yilhpe 'elh kyek 'is'aalhóho'; tha hàp tà 'is'aalhóho wet, 'iikyet'at hi'no-k 'itíikye-k 'yilhpe 'elh kyek la'iisyaj'íhi'. 8Tha hàp tà Yoos 'ipààyen'ináme lahuumnhayaj, tsi tà qamaj 'inaahàpehen qeeyislànhay wet, Kilíistoh 'yilh'inaatpehen'. 9Wet 'athaanah, tà pajkye 'no'inayom'iskyee'alhoho'pe la'wooyis, wet lhà'yalhiip tà qaalelhàj tà lhaam tà tameenhiyeja-k 'iyaatjwayhiyeja Yooswàk. 10Tsi hàp tà 'inaamelh, tàjte qamaj inaahàpehen Yoostahjwas, wet Lhààs latààhyaj tà tameenej tà neky'e 'inaahàpehen Yoosqala'yilhayis, wet tà màànhyejtsoh, tà 'inaahàpehen laqaala'yilhayis, wet Lhààs la'waatshankyeyaj lhà'yalhiip tà tameenhiyeja-k 'iyaatjwayhen'. 11Wet tok hats'íilaq tààjtsoh, tàjlháme tà 'àp hààte 'iyaalhanikyàjejlhi Yoos, tà 'inaa'isej Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, tà hàp tà tameenej tà 'no'ween'inámho tà lhaatamsek'íyeji Yoos. 12Wet hàp tà tameenej tà màànhyejnah: 'iwehyáalhap'ante hi'no tà 'ikyàjhonhaatenah 'nooqey'. Wet 'nooqey', 'ikyààj'alhóho 'nootàhyaj. Wet tà màànhyejtso wet, 'nootàhyaj 'ituuyhthómkye nilhoq wikyi', tsi hàp tà nilhóoqej tà 'iwolaqeeyisa'. 13Tsi tàjp'ante qamaj néeyakye 'nooqalelhtshayaj wet, pajkyep'ante 'íikye 'nooqey', tà 'ihonhaatenah. Tha kyek 'nooqalelhtshayaj néeyakye wet, tok 'noyenlatéesayej wikyi' laqeey'. 14Tha hàp tà 'íikyep'ante 'nootàhyaj, tà 'ii'pe nilhoq wikyi', tâlhe 'ijwaalasp'ante 'Aalan 'íikye', paj tha nikyâàte Mooyses; wet 'àp 'yáje lhaamelh tà laqeey tok màànhyej'iwóye 'Aalanqey'. Wet 'Aalantso wet, màànhyej'iwóye-k hâàpe hi'no tà nekhiip'anteh lapeeyaq. 15Tha hàp tà 'not'awaayhet tà 'iyààmena wet, 'weenhalhamejlà 'nooqey'. Tsi hàp tà hi'no tà 'iwehyáalhah tà laqeey tà tameenéjp'ante tà wuujw wikyi tà 'yinhen', tha hàp tà Yoos'isyaj, lhà'ya 'not'awaayhet tà 'íihi 'noo'isyaj, tà tâlhe 'iwehyáalha hi'no', tà hâàpe Jweesus Kilíistoh, lhà'yalhiip tà wuujw tà 'no'weenho wikyi tà wuujwpe'. 16Wet 'not'awaayhettso wet, 'weenhalhamejlà 'imak tà tâlhe hi'no tà 'iwehyáalhah laqeey'. Tsi hàp tà máatkye', 'iwehyáalhap'ante 'nooqey tà tameenej tà nààm 'nooqalelhtshayaj tà 'ikyâàje wikyi' 'nootàhyaj, tha hàp tà 'nooqeyis tà wuujwpe', hàp tà tameenéjp'ante tà nààm 'not'awaayhet tà yom'iskyee'alhóho wikyi'. 17Wet tà 'iwehyáalhap'ante hi'no tà laqeey tà tameenej tà 'nootàhyaj 'iwolaniiyatyaja'pe wikyi', wet lhà'yalhiip tà wikyi tà takyuumhlà 'noo'isyaj tà wuujw, tà 'àp t'awaayhet tà 'noyom'iskyee'alhóho', niyaathiyeja la'waatshankyeyaj, tà lhaamelh 'isej 'iwehyáalha hi'no', tà hâàpe Jweesus Kilíistoh. 18Hàp tààjna 'imak tà 'oyààmeh: tà 'iwehyáalhap'ante hi'no tà laqeey tà tameenej tà nààm 'nootasnhayaj tà hâàpe 'nootàhyaj, tà nààme nilhóoqej wikyi', wet 'àp hààte 'iwehyáalha hi'no tà la'iisyaj tà tameenej tà nààm 'noo'watshankyeyaj, tà nààme nilhóoqej wikyi', tà 'nosóoyej lhaamelh lates. 19Tsi tà 'iwehyáalhap'ante hi'no tà niitky'ahuyáphà' tà tameenej tà wuujw wikyi tà 'noyeene tà qeeyislànhayh, wet 'àp màànhyejtso tà 'àp hààte 'iwehyáalha hi'no tà taky'aahúphà' tà tameenej tà wuujw wikyi tà 'noyeene tà 'iskyee'alhóho'. 20Tha hàp tà 'àp hààte nâàmp'ante Mooysesqalelhtshayaj, tà 'not'úuke-k tameenhiyeja-k wuujw 'nooqey'. Tha hàpet' tà wuujw 'nooqey wet, lhà'yalhiip tà wuujw Yoos'isyaj. 21Tsi hàp tà 'nooqey', 'iwop'antelaniiyatyája', tà 'ikyâàje wikyi 'nootàhyaj, tha hàp tà 'àp màànhiyejatso 'noo'isyaj, t'uhlà-k 'iwohlalaniiyatyája', kyek 'isej 'imak tà 'is'aalhóho', hààpqhila-k 'ikyâàje wikyi 'noo'watshankyeyaj tà lajilalapéesa', kyek laky'ootyaj'íyeji Jweesus Kilíistoh, tà Lhaawuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\