Romanos 6

1Wet ky'àj kyi 'iyaawóyeh, tà màànhyejtsoh? Hà 'is kyek yikt'aat kyek 'iyawolhaaqéya', hààpqhila-k lhà'yalhiip kyek Yoos hi'nààlit la'iisyaj? 2Qhaa', ky'áhya-k 'iwóoye-k màànhyejtsoh. Tsi hàp tà 'inaamelh wet, màànhyej'iwóye-k 'iyaat'inhen', kyek 'iyeekky'oye 'nooqey', wet ky'àj kyihla 'iwóoye-k 'àp 'iyeehit'at 'imak tà nii'sa'? 3Wok hà tok lahaanayej tà nilhóoqej 'inaamelh, tà 'nonaahyen'inámej Kilíistoh, wet 'àp hààte 'nonaahyen'inámej latààhyaj? 4Wet tàjte 'iyaatiyâjo 'inààt tà yahààn'inámho 'nootàhyajtsoh, wet hàp tà 'notjhààn'inaky'oyehen', tà 'inaahap'áqej lhaam', hààpqhila-k 'àp hààte 'inaamelh 'iyeehihla 'noo' watshankyeyaj tà neeky'e', màànhyej'iwóye Kilíistoh, tà 'Noojkya lasiilatyaj 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh. 5Tsi kyek 'iyaalhanip'ájtej lhaam kyek 'iyaat'inhen', kyek 'inaamànhyej'iwóye lhaam tà 'yilh, wet 'àp hààte 'iyaanuhikephàla-k 'inaahap'aqhiyeja lhaam'. 6Tsi hàp tà 'iyaahanej tà lhaat'isanwumhay 'nop'áajtej kuluus, tà hap'áaqej lhaam ', hààp qhila-k tatày lhaat'isanis tà laqeeyis'íhikye'. Wet tà màànhyejtso wet, tok 'iwóoye-k 'àp 'iyeekhikyela 'imak tà nii'sa'. 7Tsi hàp tà hi'no-k 'yilh wet, 'noyom'is'aalhóho', wet 'nojwaayhtej 'imak tà nii'sa'. 8Wet kyek 'inaahap'áqej Kilíisto kyek 'iyaat'inhen wet, 'iyaat'ekhákye tà 'àp hààte 'iyeehiyeja lhaam', kyek 'iyeehihla 'noo'watshankyeyaj. 9Tsi hàp tà 'iyaahanej tà Kilíistoh, tà pajkye 'inúuphà tà tâlho 'noop'itseyheyh, tok 'àp 'yilh. 'Nootàhyaj wet, nemhit' laqhaajyhayaj 'ii'pe lhaam'. 10Tsi tàjp'ante 'yilh wet, yikky'ooye 'imak tà nii'sa', wet tok 'iihikyela-k 'àp tapiilh. Mat la'waatshankyeyaj tà 'íihi wet, hàp tà 'itiiyet'at Yoos. 11Tà màànhyejtsoh, 'is kyek 'àp hààte 'aameyh 'aalhenaye wikyi tà tok 'àp la'waatshankyeyaj 'iiyejlà 'imak tà nii'sa', tajlháme tà ha'waatshankyeyahay 'ii'ameyejlà Yoos, tà lheeyayhi Kilíisto Jweesus, tà hâàpe Lhaawuk. 12Tok 'iwóoye-k 'nooqeyqhajyhayaj 'ii'pe 'isaanis tà latààhyaj'íhi', kyek 'àp lhekaakye t'aqàànhyahayh. 13Wet tok 'iwóoye-k lhaakyàjaye 'nooqey' lhiipt'a-k hâàpe 'isaanis, kyek màànhyej'iwóye-k hâàpe 'imak tà nii'sa' lakya'; tajlháme tà t'uhlà-k 'aalhakyàjaye Yoos, tà 'aamànhyejen'iwóye wikyi tà tâlho 'iyhàj tà 'yinhen', tà neky'e la'waatshankyeyahay'íhikye'. 'Aakyàjaye 'isaanis Yoos, hààpqhila-k lhaam yenhlalakyáala 'imak tà 'is'aalhóho'. 14Tsi hàp tà 'nooqey wet, tok 'iwóoye-k lhayenhla'awuukaya', tsi hàp tà tok lheeyaykyàjwi 'nooqalelhtshayaj, tajlháme tà lheeyaykyàjwi Yoos'isyaj. 15Kyi 'iwóoyeh, tà màànhyejtsoh, hà 'iwóoye-k 'iyawolhaaqeyisa', tà qa'iyeeyakyàjwi 'nooqalelhtshayaj, tà tajlháme tà 'iyeekyàjwi Yoos'isyaj? Qhaa', ky'áhya-k 'iwóoye-k màànhyejtsoh. 16Hà tok lahaanayej tà kyek 'aalatiyaykyàjwi hi'not'a-k hâàpe', kyek lawooyaye-k 'iwóoyeh, wet 'aalhenaye laqaawos hi'no tà lataaky'ahuyayetsoh. Kyek 'aalhenaye laqaawos 'imak tà nii'sa', wet lhaam 'aa'ikyàjayhi yela 'nootàhyaj, tha kyek 'aalatiyaykyàjwi Yoos, kyek lawooyaye-k 'iwóoyeh, wet lakyààtayhiyela-k 'aa'iskye'alhóho'. 17Tha hàp tà 'o'weenho tà 'is Yoos, tsi tej tà 'aahàpehent'amháji 'imak tà nii'sa' laqaawos, tha hàp tà lalhóoqon 'ootlelis tà lataaky'ahuyaye 'nookyujwanhyaj tà 'noyaakyàj'ameyeh. 18Wet tà 'nojwaayhet'amejen 'imak tà nii'sa wet, nikyâàte tà 'aahàpehen 'imak tà 'is'aalhóho' laqaawos. 19'Olhaam wet, 'omàànhyejt'a hi'no' tà 'oyààmlhih, tsi hàp tà 'aahàpehen wikyi tà laq'eejwhayahay'íhikye'. Tsi 'aalhakyàjayet'amháji 'imak tà qóoq'ayeh wet 'imak tà nii'sa', yàt paj tha 'aalhenaye 'imak tà nii'sa' laqaawos, tha hàp tà 'athaana wet, 'àp mânhyejt'atso tà t'uhlà-k lhaakyàjaye Yoos 'isaanis, wet 'àp 'aalhenaye 'imak tà 'is'aalhóho' laqaawos, hààpqhila-k 'aahâpe wikyi tà 'isómkye'. 20Tsi tàjt'amhaj 'aahàpehen 'imak tà nii'sa' la qaawos wet, tok lheeyayt'amhajkyàjwi 'imak tà 'is. 21Tha 'àp háats'i 'imak tà latààlhetayhlà 'imaayhey tà neky'e la'nààjwelakyetsoh? Tsi hàp tà lapes 'imaayheytso wet, 'nootàhyaj. 22Thà hàp tà 'athaanah, tà 'nojwaayhet'ameyej 'nooqey', wet tà 'àp 'noyeen'ameye Yoosqawos, wet lataakyumayhlà tà 'no'aayomay'isómkye', wet kyek lapéese wet, 'iihla'ame yej 'noo'watshankyeyaj tà tiyààje'tsih. 23Tsi hàp tà 'imak tà 'noyenlaháayayej wikyi tà yeenlhi 'imak tà nii'sa wet, 'nootàhyaj; tha hàp tà 'not'awaayhet tà tâlhe Yoos wet, hâàpe 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa', tà 'íihi Kilíisto Jweesus, tà Lhaawuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\