Romanos 7

1Kyi hààteh, hà tok lahaanayej, 'ipuuhjwas, tà 'nooqalelhtshayaj (tsi hàp tà 'oyeene-k latààjwelayej 'nooqalelhtshayaj), tajlháme tà lhayenlawúuka hi'no-k la'waatshankyeyaj'íhi'? 2Tsi hàp tà 'atsiinha-k tawhaaye wet, 'nooqalelhtshayaj yààytej hi'no', pajla' tha 'yilh hi'no'. Tha kyek 'yilh hi'no wet, nemhit' 'íikye-k 'nooqalelhtshayaj yààyit 'atsiinha'. 3Tha kyek 'íiyej 'eelh hi'no', kyek qamaj 'ilày laky'eejwah, wet 'noyààme 'atsiinhatso tà 'inààq'às lawhaayehyaj. Tha kyek 'yilh hi'no wet, nemhit' 'iikyàjwi 'nooqalelhtshayajtsoh, wet kyek 'íiyej 'eelh hi'no wet, tok 'inààq'às lawhaayehyaj. 4Wet 'àp hààte'iwóye 'aameyh, 'ipuuhjwas, lat'iinhen', tà lheeyayejlà 'nooqalelhtshayaj, hàp Kiliistot'isan tà tameenej tà màànhyejtsoh; hààpqhilak 'eelh 'awuukayh, tà hâàpe hi'no tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh, hààpqhila-k 'iyaa'nàlit 'imak tà Yoos yahuumínkye'. 5Tsi tàjmhaj 'iyéehi lhaat'isanis lakyuumhyahay wet, 'not'aqàànhyahay tà nii'sa', tà 'nooqalelhtshayaj hi'noomhatpejwethà', yeenlhi lakyuumet tà 'íihi lhaat'isanis, wet 'iyaa'nàlit 'imak tà lapes 'nootàhyaj. 6Tha hàp tà 'athaana wet, nemhit' 'iyeekyàjwi 'nooqalelhtshayaj, tà pajkye 'iyaat'inhen', tà 'iyeekky'oye 'imak tà 'inaayàythen'. Wet tà màànhyejtso wet, 'iyeekyàjwi 'nooqhajyhayaj tà neeky'e', tà tâlhe Yoosyalh, wet nemhit' 'iyeekyàjwi 'nooqhajyhayajwumek, tà tâlhe 'nootshànhayh. 7Tà màànhyejtso wet, ky'àj kyihla 'iyaawóyeh? Hà 'nooqey', p'íiya', 'nooqalelhtshayaj? Qhaa', ky'áhya-k màànhyejtsoh. Tha hàp tà 'olhaam', tok 'otààjwnhíyej 'nooqey tà nii'sa', kyek qahâàpeya 'nooqalelhtshayaj. Tsi tok 'otààjwnhíyej 'not'aqàànhyaj, kyek 'nooqalelhtshayaj nohip'antek: Yej lawo'aqàànhyaja'. 8Tha hàp tà 'nooqey', tà 'noosukunhyaj tà tameenej tà la'weet'íhi', wet wuujw tà hi'noomhatlhi'nóhi 'ot'aqàànhyaj. Tsi kyek qahâàpeya 'nooqalelhtshayaj wet, 'nooqeytso wet, tok laqhaajyhayaj'íhi'. 9'Olhaam wet, 'iikyehte tà 'oo'watshankyeyaj'ihit'at, tàjte qamaj naamtàjwelhky'oye 'nooqalelhtshayaj. Tha hàpet' tà 'otààjwélej Yoos sukunhyaj wet, neky'e 'nooqey laqhaajyhayaj'íhi', wet 'olhaam 'o'yilh. 10Wet màànhyejtso' tha', 'noosukunhyaj tà t'uhaawethiyej'ne kyek yahààn'nóye 'noo'watshankyeyaj, 'no'ween tà yahààn'nóye 'nootàhyaj. 11Tsi hàp tà 'nooqey wet, 'yaqaan'noyejpe 'noosukunhyaj, wet 'ilààn'nóyej. 12Tà màànhyejtso wet, máatkye', 'nooqalelhtshayaj hààpet'at 'imak tà Yoost'amajkyet; wet 'noosukunhyajtso wet, hâàpe 'imak tà Yoost'amajkyet, tà 'is'aalhóho', wet la'iisyaj'íhi'. 13Ky'àj kyi màànhyej? 'Imak tà 'is, hà 'ikyààj-'nóye 'nootàhyaj, p'íiya'? Qhaa', tok màànhyejtsoh. Tajlháme tà 'nooqey', tà t'uhlà-k lhaahi'nàlitej tà hâàpe 'nooqey', 'iwoqóotsayej 'imak tà 'is, wet tameen'nóyej tà 'ottày'. Wet tà màànhyejtso wet, Yoossukunhyaj tà tameenej 'nooqey tà lhaahi'nàlitej tà lhà'yalhiip tà nii'sa'. 14Tsi hàp tà 'iyaahanej tà 'nooqalelhtshayaj tâlhe Yoosyalh. Tha 'olhaam wet, 'ohi'no'; 'o'iikyàjwi 'nooqey', tà yeen'nóye laqaawo'. 15Tsi 'imak tà 'oyeenlhi wet, tok 'otààjwélej. Tsi hàp tà 'oyeenhilhít'a 'imak tà 'ohuumínkye', tajlháme 'imak tà 'okyuuwéteh, hàp tà 'oyeenlhih. 16Tha kyek 'oyeenlhi 'imak tà naamhumínkye', wet 'oqaalelhàt tà 'is 'nooqalelhtshayaj. 17Tà màànhyejtso wet, nemhit' 'olhaam kyek 'oyeenlhi 'imaaktsó'we', tajlháme tà hààpet'at 'nooqey tà 'ii'nóhi' lakyuumet. 18Wet 'ohaanej tà 'imak tà 'ii'nóhi', tà 'íihi 'ot'isan', qhiit'a 'imak tà 'is. Tsi hàp tà maat, 'ohuumin kyek 'oyeenlhi 'imak tà 'is, tha hàp tà 'oqaalhihít'a-k 'oyeenlhih. 19Tsi hàp tà 'oyeenhilhít'a 'imak tà 'is, tà 'ohuumin kyek 'oyeenlhih, tajlháme 'imak tà nii'sa', tà naamwatlà', hàp tà 'oyeenlhih. 20Wet kyek 'oyeenlhi 'imak tà naamhumínkye', wet nemhit' 'olhaam kyek 'oyeenlhih, tajlhámet' 'nooqey tà 'ii'nóhi'. 21Wet màànhyejtsoh, tà 'otíikye-k 'oyeenlhi 'imak tà 'is, wet 'olhóoqe 'nooqalelhtshayaj tà màànhyejnah: 'íikye 'imak tà nii'sa', tà 'ii'nóhi'. 22Tsi hàp tà 'ookyowej wet, lhaayaqàjyenejlhi Yoosqalelhtshayaj. 23Tha hàp tà 'íikye 'eelh 'nooqalelhtshayaj, tà 'íihi 'ot'isan', tà tataayhlà 'nooqalelhtshayaj tà 'íihi 'ootikyunhayaj, wet hàp tà yaakyàj'nóye 'nooqeyqalelhtshayaj, tà 'íihi 'ot'isan'. 24Máatkyet'at tà 'op'aliitsaj! 'Àp háats'ihila-k 'ijwaayhet'nóyej 'ot'isaannah, tà latààhyaj'íhi'? 25'O'weenho tà 'is Yoos, lhà'ya Jweesus Kilíistoh, tà hâàpe Lhaawuk, tà hàp tà 'o'isej. Wet 'imak tà 'oyààme wet, màànhyejnah: 'Olhaam', 'ootikyunhayajt'at tà 'okyuumhyéne 'nooqalelhtshayaj tà tâlhe Yoos, tha hàp tà 'ot'isan wet, 'okyuumhyenet'at 'nooqeyqalelhtshayaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\