Romanos 8

1Tha hàp tà 'athaana wet, 'iihikyet'ala-k 'notiihiyela 'nootest'a-k hâàpe' wikyi tà 'íihi Kilíisto Jweesus, tà lhaamelh qaneekákye t'i-san lakyuumhyaj, tà tajlháme tà lhaamelh yikkye 'Nooyalh tà 'Isi'. 2Tsi tà 'o'íihi Kilíisto Jweesus wet, 'Nooyalh tà 'noo'watshankyeyaj laqaalelhtshayaj, hàp tà 'ijwaayhet'nóyej 'nooqeyqalelhtshayaj, lhà'ya 'nootàhyaj. 3Tsi hàp tà 'imak tà Mooysesqalelhtshayaj nhanayej'iwooynéjeh, tà 'not'isan tà tameenej tà laq'eejwhayaj'íhi', wet Yoos tà yeenlhih, tà lhaam 'ikyéenp'ante Lhààs, tà 'iteeky'eynejlà hi'no tà qeeylànek, wet hàp 'nooqey tà tameenej tààjtsoh, wet màànhyejtso' tha', 'itáasin 'imak tà nii'sa', tà 'íihi 'not'isan'. 4Wet màànhyejtso' tha', 'imak tà 'is'aalhóho', tà 'nooqalelhtshayaj ne'te-k 'nowóoyeh, tájo la'wet tà 'ii'inámhikye', tà qa'iyeekákye lhaat'isaniskyumhyahayh, tà tàjlháme tà 'iyeekkye 'Nooyalh tà 'Isi'. 5Tsi hàp tà lhaamelh tà yikkye t'isaanis lakyuumhyahay wet, latiikyunhayahay 'iiyejt'at 'imaayhey tà 'íiyej 'not'isan'; tha wikyi tà yikkye 'Nooyalh tà 'Isi', yent'alatiikyunhayája 'imaayhey tà 'iiyejlà Yoosyalh. 6Kyek tajlháme-k 'oyen'ootikyunhayája 'imaayhey tà 'ot'isan 'iwaatlà', wet 'o'yilh. Tha kyek 'oyen'ootikyunhayája 'imaayhey tà 'ii-yejlà Yoosyalh, wet 'o'weenhla 'oo'watshankyeyaj wet 'ootámsek. 7Tsi 'not'isantikyunhayaj wet, tataayhlà Yoos. Tsi hàp tà 'nootikyunhayajtso wet, ky'áhya-k lhaa'itikyàjwi Yoosqalelhtshayaj, tsi tok ya-hanej'iwooynéje-k lhaa'itikyàjwih. 8Tha wikyi tà yikkye t'isaaniskyumhyahay wet, tok 'iwóoye-k 'ise Yoos. 9Tha hàp tà 'aamey wet, tok lhekaakye 'isaaniskyumhyahayh, tajlháme tà lhekaakye 'Nooyalh tà 'Isi', kyek máatkye-k Yoosyalh 'ii'ameyhíkye'. Tha 'elht'a-k hâàpe-k nii'wé-na 'Nooyalh tà tâlhe Kilíistoh, wet tok lawuuk Kilíistoh. 10Tha kyek Kilíisto 'ii'ameyhíkye wet, máatkye', 'not'isan wet 'yilh, tsi hàp 'nooqey tà tameenej, tha mat 'nooyalh wet, 'noo'isyaj tà tameenej tà la'waatshankyeyaj'íhi'. 11Wet 'elh tà 'inuuhatphà Jweesus, tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, kyek Layaalh 'ii'ameyhíkye wet, lhaamt'at, tà hâàpe tà 'ilààyit Kilíisto Jweesus, 'àp hààte 'ilààythihikyela 'isaanis tà latààhyahay'íhikye'; tààjtso wet yeenejlhi Layaalh tà 'ii'ameyhíkye'. 12Wet tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas, tok t'uhlà-k 'iyeekkye lhaat'isaniskyumhyahayh, tsi hàp tà tok lhaaqapi'à 'iihlà lhaat'isanis. 13Tsi kyek lhekaakye 'isaaniskyumhyahay wet, lat'iinhenhnah. Tha kyek latààyhtayej 'Nooyalh 'isaaniskyumtes wet, ha'waatshankyeyahay'ihihikyelah. 14Tsi hàp tà nilhóoqej lhaamelh tà Yoosyalh yikkyajwii wet, lhaamelhtso wet, hààpehen Yoosles. 15Tsi 'Nooyalh tà lataakyumayhlà', tok hàp kyek 'ayenayqawóosa', kyek 'àp 'anoowahyahay'íhikye', tajlháme tà lataakyumayhlà 'Nooyalh tà 'ayenaylaléesa', tà hàp tà tameen'inámej tà 'iyaatahúyej Yoos tha 'iyok: 'Ijkyah, 'Ijkyah! 16Lhaam Yoosyalh tà 'Isi', hap'áaqej lhaayalh, yaqaalelhàt'inámho tà 'inaahàpehen Yoosles. 17Tha kyek 'inaahàpehen Yoosles wet, 'àp hààte 'iyaatkyumhlahlà laqààyet, 'iyaatkyumhlahlà Yoosqàyet tha 'inaahap'aqhiyeja Kilíistoh. Kyek 'inaahap'áqej lhaam kyek lhaap'attseyahay'íhikye', wet 'àp hààte 'inaahap'aqhiyeja lhaam kyek 'nonaa'iwujwyenhenhnah. 18Tsi hàp tà 'otíiyej tà máatkye', tà lhaalhaq'lis tà 'iyéehi 'ijwaalasnah, tok 'waawúlhe 'noowujwyaj tà nekhiilah, tà lhaahi'nàlithila'inámhikye'. 19Tsi hàp tà nilhóoqej Yooslhenhay wet, niteelàjky'oye Yoosles kyek lhaahi'nàlithen'. 20Tsi hàp tà Yooslhenhyaj 'notiikyàjwi 'imak tà lajlaháaya'; tok hàp kyek tâlhet' lhaam lheenhyaj, tajlháme tà tâlhe 'elh tà tameenéjp'ante tà màànhyejtsoh. Tha hàp tà qa-maj 'iikyet'at 'nooqanihhayaj, 21tsi hàp tà hààte Yooslhenhyaj, 'àp 'nojwaayhthiyeja 'nooqhajyhayaj tà 'iwaasthi', hààpqhila-k nikyâàte 'noojwahyaj tà lasiilatyaj'íhi', tà 'iihiyeja Yoosles. 22Tsi 'iyaahanej tà nilhóoqej Yooslhenhyaj, lataajyhayahay'íhi', màànhyej'iwóye 'atsiinha tà laqaakyowej 'waahu', yàt hàp 'athaanah. 23Wet tok hats'íilaq Yooslhenhyaj, tajlháme tà 'àp hààte 'inaamelh, tà 'ii'inámej lhaat'awayhet tà t'ikyunh, tà hâàpe 'Nooyalh tà Yoos hi'ween'inámho', 'àp hààte 'inaamelh lhaatajyhayahay 'ii'inámhikye', tà 'iyaanihiky'oye Yoos kyek 'inayenlaléesa', kyek 'ijwaayhthen lhaat'isanis. 24Tsi hàp tà 'iyéehi lhaaqanihhayaj tà 'iyaatjwayhen'. Tha hi'no-k pajkye hi'ween 'imak tà 'iniihiky'oye', wet nemhit' 'íikye laqaanihhayaj. Tsi 'imak tà pajkye 'no'ween wet, tok 'iwóoye-k 'noniihihlà'. 25Tha kyek 'iyaanihiky'oye 'imak tà qa'iyaa'wéna', wet 'iyaatíhi lhaatelàythayaj tà 'iyaanihit'ky'oye'. 26Wet hààte Yoosyalh 'àp taky'oot'inámeh, tà lhaaq'ejwhayahay'íhikye'. Tsi hàp tà', 'imak kyek t'uhaawet'inámej kyek 'iyaat'álheh, tok 'iyaahanej, tha hàp tà 'Nooyalh 'yaalhyen'ináme' tha', 'itíihi t'àànhyaj tà ky'áhya-k 'íi-kye 'elh 'nolhaayhi kyek 'iwóoyeh. 27Tha 'elh tà 'iteetshanhómkye 'not'ootlelis, lhaam yahaanejt'at 'Nooyalh latiikyunhayaj, tsi hàp tà lhaamt'at Yoos tà ne'te-k 'Nooyalh 'yaalhyene wikyi tà Yoost'amajkyetes. 28Wet 'iyaahanej tà wikyi tà yahuumin Yoos, wet nilhóoqej 'imaayhey tà 'ikyâàje 'imak tà 'is, 'yáje lhaamelh tà Yoostikyunhayaj tà tameenej tà 'not'ààneh. 29Tsi wikyi tà Yoos pajkyep'ante t'âàhi', wet pajkyep'ante yaqaalelhte lhaamelh tà hààpqhila wikyi tà 'noyeene tà nikyààthikyela Yooslhàs, tà t'uhlà-k lhaam hààpqhila 'nookyunqatsek tà 'íihi lapuuhjwas tà wuujwpe'. 30Wet wikyi tà lhaam yaqaalelhtép'ante wet, lhaam 'àp hààte t'ààneh. Wet wikyi tà lhaam t'ààne wet, lhaam 'àp hààte yom'iskyee'alhóho'. Wet wikyi tà lhaam yom'iskyee'alhóho wet, lhaam 'àp hààte 'iwuujwyenhen'. 31'Athaana wet, kyihla 'iyaawóyeh, tà 'iyààme 'imaayheynah? Tà Yoos 'ii'inamejen wet, 'àp háats'ihila-k 'iwóoye-k tataay'inahlàmhen'? 32Lhaam', tà ky'ayhthiyejent'a-k hâàpe lhààs kyek 'nâàyej, mat tajlháme tà yaakyàj'ina'-pe', wet kyihla 'iwóoye-k niinakyàja'ináme nilhóoqej 'imaayheyh, kyek hap'áaqej lhaam'? 33'Àp háats'ihila hi'no-k yahanej'iwooynéje-k t'àànhopwethà Yoosqalelhtshayh? 'Iihikyét'ah. Tsi hàp tà Yoos tà yom'iskyee'alhóho'. 34Wet 'àp háats'ihila hi'no-k yahanej'iwooynéje-k 'itíiye lates lhaamelh? 'Iihikyét'ah. Tsi hàp tà Kilíistoh, lhaamp'ante tà 'yilh, wet tok tajlháme tà 'yilh, mat 'àp hààte 'inúuphà', wet 'àp tapààphà', tà túmej Yoosjwómqat, wet 'àp hàp lhaam tà 'inaa'yalhyenhen'. 35'Àp háats'ihila-k yahanej'iwooynéje-k 'inaa'itiyejqanhiky'oye Kiliisto lahuumnhayaj? Hà lhaap'attseyahayh, p'íiya', wok lhaalhaq 'lis, wok 'nooqa'tshayaj tà 'notii'inámej, wok neehlà', wok lhaa'wuyis kyek tatàày'inámej, wok 'imak tà tanhoowatnhanh, wok 'noojwajnhat? 36Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'Aam tà tameenej tà nilhóoqej 'ijwáalas tà 'nonaa'ilànhen'; 'inaamànhyej'iwóye tsoo'natas tà 'nohààne 'noolànhyaj'wet. 37Tha tà 'iyéehi nilhóoqej 'imaayhey tà màànhyejentso' tha', lhà'yalhiip tà 'iyaaqálhi', tsi hàp tà 'inaa'isej hi'no tà 'inaayahumnhen'. 38Wet hàp tà tameenej tà 'ohaanejt'at tà ky'áh-yahla-k 'iwoohiyelak 'nootàhyaj, wok 'noo'watshankyeyaj, wok 'áanjweles, wok wikyi tà lhaaménhyah, wok 'nooqhajyhayahayh, wok 'imak tà 'íikye 'athaanah, wok 'imak tà 'iihikyelah, 39wok 'imak tà 'íihi tà túmphà', wok 'imak tà 'íihi tà tumhkyà', wok 'eelh 'imakt'a-k hâàpe-k 'nolhéenek, 'inaa'itiyejqanhiky'oye Yooshumnhayaj, tà 'íihi Kilíisto Jweesus, tà hâàpe Lhaawuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\