Romanos 9

1'Oyààme 'imak tà máatkye', tsi 'oowuk Kilíistoh, tok 'iwet 'oyààmlhih. Wet 'oohanhyaj tà 'ii'nóhi', tà yaqaalelhàt 'imaayheyh, 'itíihi 'Nooyalh tà 'Isi' tà yaqaalelhàt'nóho tà máatkye', 2tà wuujw 'oojwitahayaj tà 'íihi', wet wuujw tà yikt'aat tà 'ààytaj 'ot'ootle'. 3Tsi hàp tà 'iwoohiye'ne kyek 'no'yààyten'nóyeh, wet 'àp 'notoonite'ohlà Kilíistoh, kyek hààpqhi'ne-k 'oopuhjwas 'isej, tà lhaamelh hâàpe 'oopuhjwas tà 'ot'isaant'at t'isan'. 4Tsi hàp tà lhaamelh wet, hâàpe 'Iisla'elhles, tà Yoosp'ante yenlaléesa', wet 'àp hi'weenhóp'ante lhaamelh lasiilatyaj, wet 'àp lhààmet tà máatkye', wet laqaalelhtshayaj, wet lajweelhyahayh. Wet lhaamelh 'àp lhaa'ikyujwanej la'nààyij nilhóoqej 'imaayhey tà t'uhlà-k 'noyeenlhih, tà 'notkyuumhoplhi Yoos, tà 'iikyàjwi lawuuke'. 5Lhaamelh hi'ween lateetselh tà lhaaménhyah, wet hâàpe wikyi tà Kilíisto tâlheh, tà 'noyenhhi'nóoya'. Wet Kiliistotso wet, hâàpe Yoos tà 'ii'pe nilhóoqej 'imaayheyh; la'iisyaj'íhi', yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 6Tok hàp kyek màànhyejtso-k Yooslhàmet niitajáho la'wet. Tsi hàp tà nilhooqhiyéjt'a wikyi tà tâlhe 'Iisla'elh, kyek hâàpe 'Iisla'elhles tà maatkyehen'; 7wet tok 'àp nilhóoqej wikyi tà tâlhe Wikyiijkyayis, kyek hâàpe lalees tà maatkyehen'. Tsi hàp tà 'íikye 'nolhààmet tà yok: Wikyi tà tàlhiila'áme wet, hààpqhila 'Iisakles. 8'Nolhààmettso wet, yaqaalelhàt tà tok nilhóoqej wikyi tà tâlhe Wikyiijkyayist'isan' kyek Yoosles, tajlháme lhaamelh tà tâlhe Yoosjwelhyaj, tà 'noyeene tà 'nooles tà maatkyehen'. 9Tsi hàp tà Yooslhàmet tà lajweelhyaj yok: Tumeejlà nekkyà 'iwehyáalhah, wet Sáalah lhààs'ihihlah. 10Tha tok tajlháame tààjtsoh, mat 'àp hààte tàjp'ante Leewéka lalees'íhi' tà tààkhilis, tà 'iwehyáalha lajkyah, tà hâàpe 'Iisak, tà lhaates. 11Tsi tàjp'ante qamaj niikyàtakyehkyà', tà qamaj lhaamelh neenalhi 'imak tà 'is wok 'àp 'imak tà nii'sa' (tsi t'uhlàk tajo la'wet Yoos latiikyunhayajp'ante tà lhaamhla-k t'âàhi hi'not'a-k hâàpe-k lhaam yahuumin kyek t'âà-hi', wet tààjtso wet tok tâlhe 'nookyumtes kyek 'noyeenlhih, tajlháme tà tâlhe lhaam-t'at Yoos, tà t'ààne 'elht'a-k hâàpe'), 12wet 'noyààme Leewéka' tha 'noyok: Hi'no tà 'nookyunqatsek, takyuumhihoplhina 'eelh tà 'imààlhkye la'nààyij. 13Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'Ohuuminnáji Jwaakop, wet 'o'yuulhan 'Eesawuh. 14Tà màànhyejtso wet, 'àp háats'i 'imak kyek 'iyaawóyeh? Hà Yoos yeenlhih, p'íiya', 'imak kyek nii'isa'alhóho'? Matt'alhaam wet, tok màànhyejtsoh. 15Tsi hàp tà yààme Mooyses tha yok: 'Otiihiyela 'oop'attsenhyaj hi'no-k hâàpe-k 'ot'uhlà-k 'otíiye 'oop'attsenhyaj; wet 'op'aattsenhla 'o'elh kyek hâàpe-k 'ot'uhlà-k 'op'aattsenh. 16Tà màànhyejtso wet, 'iyaa'wen Yooslhe- nhay tà tok tâlhe 'imak kyek hâàpe-k hi'no yahuuminh, wok 'àp yeenlhih, tajlháme tà tàlheet'at Yoos, tà lap'aattsenhyaj'íhi'. 17Tsi 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, yààme Jwaala'on' tha yok: 'Imak tà tameenej tà 'o'aa'ineyhetphà', wet hàp tà 'ohuumin kyek 'o'nààlit'ámhi 'ooqhajyhayaj, wet hààpqhila-k nilhooqpe honhat kyek 'noyààmejlhi 'olheey'. 18Tà màànhyejtso wet, 'iyaa'wen tà lhaam 'itíiye lap'aattsenhyaj hi'not'a-k hâàpe-k yahuumin kyek 'itíiye lap'aattsenhyaj; wet 'elht'a-k hâàpe-k lhaam yahuumin kyek hit'uunhat, wet hit'uunhat. 19Tha hàp tà 'aam', lhààmhla'nóye' tha lhok: Wet ky'àj kyi hààte lhaam tà yikt'aat tà hi-'weenho lates wikyi'? Tsi 'àp háats'i hi'no-k hâàpe-k tumhlà Yoos laneeky'ethayaj? 20Tha hàp tà 'aam tà 'aahi'no', hà lheene-k 'iwóoye-k lataahúye Yoos? Hà 'iwóoye p'íiya-k 'iyààte yààme hi'no tà lheenek kyek yok: Kyi hààte tà lawooyneje'nonah? 21Wok kyi màànhyej 'iyhààtwo', hà tok laqhaajyhayaj 'ii'pe 'iyhàt? Hà tok 'iwóoye p'íiya-k lhaam takyúuma 'iyhààtlhip 'iwehyáalhah, kyek yeenejlhi 'eelh 'nolhààthi tà 'is, wet 'eelhtso tà tok 'isyah? 22Wet kyihla lawooynéje kyek Yoos, tà t'úukep'ante-k hi'nààlit lawààk, wet 'àp 'itààjwnhátej wikyi' laqhaajyhayaj, yompitaaj la'nààyij tà t'aamájej 'noowàkhis tà 'nowaaq'lhatejkyà-k 'noqaasóhi', 23wet 'àp 'iwaatp'antehlà-k 'notààjwélej lasii-latyaj tà lhàyalhiip tà wuujw, kyek lhaam hi'nààlithi 'noop'attsenhyajhis tà lhaam paj-kyep'ante 'iwaaq'lhatejkyà 'noosilatyaj? 24Wet lhaam t'àànej'ináme-k 'inaamànhhiyejennatsoh; wet tok hats'íilaq jwuulales kyek 'noyààméjeh, tajlháme tà 'àp hààte wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 25Màànhyej tà lhaam yààmeh, tà 'íihi 'Ooséyas lhààmethih, tà yok: 'Oyenhla'ooqawikyíya wikyi tà qahààpeyamháji 'ooqawikyi', wet 'atsiinha tà naamhuminmháji wet, 'oyenhla'oohumnéka'. 26Wet honhat tà lhaamelh 'íihi', tà 'nojweenhómkye ' tha yok: 'Aamey wet, tok 'aahàpehen 'ooqawikyi', wet hààpqhila-k 'íihi-k 'not'àànéje lhaamelh Yoos tà 'íikye' lalees. 27Wet 'àp hààte 'Iisáyas, 'ijwiitsenej lapaq tà yààme 'Iisla'elh tha yok: Tej kyek wuujwpe 'Iisla'elhles, màànhyej'iwóye hoolo tà 'íihi 'inààttsajpe', tha hàp tà tajlhamhiyela 'iyhààjwas kyek tajwaayhen'. 28Tsi hàp tà 'Noowuk, tok paajiyeja-k 'iwoomhla lhààmet tà tajlháameh; wet 'itiihihla 'imak tà is'aalhóho' tà yaqaalelhthilahkyà nilhoq wikyi tà 'ii'pe honhat. 29Wet màànhyej tà 'Iisáyas pajkye 'àp yààmeh, tà yok: Kyek 'Noowuk tà lajit'latuumjwáya', niimàlhthihit'p'ante'inámho 'iyhààjwas lhaales, wet 'inaamànhhiyejp'ante'iwóye wikyip'ante nojw, tà 'íihip'ante honhaates tà lheeyis Soolómah wet Loomólah. 30Tà màànhyejtso wet, kyihla 'iyaawóyeh? Máatkye', wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tà niit'uyáke 'noo'isyaj, lhaamelh yaqaatej 'noo'isyaj; hâàpe 'noo'isyaj tà tâlhe 'not'ekhaahyaj. 31Tha mat 'Iisla'elhlhayis, tà lhaamelh t'úuke 'nooqalelhtshayaj kyek yom'iskyee'alhóho', lhaamelh tok yaqaatej 'noo'isyaj. 32Kyi hààte tà màànhyejtsoh? Tsi lhaamelh tok 'itààlhte 'not'ekhaahyaj, tajlháme tà jwetaj t'ekháaho 'nolheenhay tà 'nooqalelhtshayaj yaqaalelhàt. Wet lhaamelh tanhààphânej tuunte tà 'notnhààphânej. 33Màànhyej tà 'íihi Lahiih, tà yok: Lhek yahínhyah, 'otíihi Siiyonh tuunte tà tameenhiyeja wikyi kyek tanhààphànhen', tuunte tà 'inaatitkyehen wikyi'. Wet 'elht'a-k hâàpe-k t'ekháaye lhaam', tok hààpqhila-k la'nààjwlhi'íhi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\