Tito 1

1Pâàwloh, Yoosqawo', wet Jweesus Kilíistoh laqaa'apóstolh, tà 'noyenlawóoya 'nolhààmet tà yààmejlhi 'not'ekhaahyaj tà 'íiyej Yoosqalelhtshayh, wet 'nootàjwnhayaj tà 'iiyejlà 'imak tà máatkye', tà yiiwitejlà 'noonowahyaj tà 'íiye Yoos, 2tà laqaanihhayaj'íyej, tà tataaye 'noo'watshan- kyeyaj tà lajlapéesa', tà Yoos, tà qahâàpeya-k 'iwet yààmlhih, 'ijwéelhp'anteh, tàlhee-t'at tàjp'ante honhat néeyakye', 3- mat tà nikyâàte lawhàày wet, lhaam hi'nààlit lhààmet, tà hààpet'at 'nolhààmet tà 'nokyuutthayen'nóyej, tà 'none'te-k 'oyààmej - lhih; tààjtso wet tâlhe Yoos, tà Lhaajwayhthih - 4'olhaam', Pâàwloh, 'othaate 'olhààmetnah Tíitoh, 'olhààs tà máatkye', tà 'íihi 'not'ekhaahyaj tà 'ii'inámej. 'Noo'isyaj, wet 'noop'attsenhyaj, wet 'nootámsek, tà tâlhe Yoos tà 'Noojkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh, tà Lhaajwayhthih, 'is kyek 'ii'ámej. 5'Imak tà tameenej tà 'o'nààyhte'ámhi Keléetah, wet hàp tà t'uhlà-k lheenlhi 'imak tà 'imààlhéhi-k 'noyeenlhih, wet lheenwethà Yoosqawikyi laqaathànhàyh, kyek 'íihikye honhat 'iwehyáalhapej, màànhyej tà 'olhaam 'one'te-k lheenlhih. 6Wet t'uhlà-k hâàpe hi'no-k néeyakye 'imak kyek hâàpe-k nii'ísa-k 'notíiyeh, wet 'àp yom'iwehyáalha 'atsiinha kyek 'íiyej, wet 'àp lalees t'ekhaahyahay'íhikye'. 'Iwoohiyét'a-k 'íikye lhaamelh lakyuumhyahay tà nii'sa', wok lhààq'lehyahayh, kyek 'noyenlatéesa'. 7Tsi hàp tà Yoosqawikyiwo', tok 'iwóoye-k 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k qanii'ísa-k 'notíiyeh, tà lhaam 'iteetshan Yooskyumet. Tok 'iwóoye-k lhaa'ikyàjlhih, tok 'àp jwitsaaj, tok 'àp 'yaqààn hat'es, tok 'àp 'ààq'lehtsaj, tok 'àp t'uukelhámho laqaaha-k niitajáho la'wet; 8tajlháme tà t'uhlà-k t'aamajlà wikyi tà yahóoye la'wet, wet 'àp yahuumne 'imak tà 'is, wet 'àp 'itiilhámej lakyuumhyaj tà 'is, wet 'àp 'is'aalhóho', wet 'àp lajit'laky'oohleyáyej t'ootle', wet 'àp yahaanej tà t'aamajlhámej. 9T'uhlà-k hâàpe hi'no-k lhaa'ithatlà 'nolhààmet tà máatkye', tà pajkye 'nokyuujwanej, tsi t'uhlà-k 'àp hààte lhaam yahanej'iwooynéje-k 'ikyuujwanej wikyi' 'imak tà 'is'aalhóho', wet 'àp yaqáalho 'iyhàj tà taahúyeh. 10Tsi hàp tà 'íikye wuujwpe wikyi tà 'aahyhatses, tà lhaamelh 'yuulhan 'imak tà 'is'aalhóho', wet 'aqaantses; wet 'iyhàj tà wuujw tà lhaa'iwoynejehentso wet, hààpet'at wikyi tà 'nolhiijtsek'íyej. 11Lhaamelh tà màànhyejentso wet, 'iwóoye-k 'nop'óohikye lhaayhilh. Tsi hàp tà 'imààlhetwek tà lhaamelh yaqaasohíkye wikyi tà 'íihikye la'weetes. Lhaamelh yenlakyuujwanhyája 'imak tà lajlaháaya', tsi lhaamelh t'úuke-k yaqáalheji laqaaha tà nii'isa'alhóho'. 12'Eelhp'ante lhaamelh, tà lhaamelht'at laqaapolojwétah, 'íikye lhààmet tà yok: Keleetalheley wet, laqeeyt'at tà 'iwet yààmwethà', hâàpe 'itshààtày tà jwitsees, yaalhq'alis wet 'neetajwethà'. 13Wet máatkye 'nolhààmettsoh, wet tameenej tà 'iwóoye-k lhom'ààytaji-k latúume lhaamelh, hààpqhila-k lhaamelh t'ekhaahyaj tajoomhma la'wet, 14wet tok 'àp lhaamelh taky'aahuhiyela 'not'iittshay tà niimatakyehen', tà tâlhe jwuulales, wok 'àp hàp 'noosukunhyahay tà tâlhe wikyi tà 'iléekye 'imak tà 'is'aalhóho'. 15Wikyi tà 'isómkye', wet nilhóoqej 'imaayhey tà 'isomkyehlà'; mat wikyi tà qanii'sahómkye', wet 'àp lajt'ekhaahyahaya', wet ky'áhya-k 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'isoohlà'. Tsi 'yájet' latiikyunhayahayh wet lakyoowhayh, tà laky'oohle'íhi'. 16Lhaamelh yopej: 'Olhaamelh 'otààjwélej Yoos, tha hàp tà lakyuumtes yaqaalelhàt tà lhaamelh tok máatkye-k nitààjwélej Yoos. Wikyiitso wet, t'uhaawétej 'noo'nàjwtsenh-yaj, hààpet'at wikyi tà tok 'ilààtkyehenhhonhat, tà tok yahaanej kyek yeenlhi 'imak kyek 'is.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\