Tito 3

1Tiikyunhayenkye lhaamelh tà 'iwóoye-k lhaa'itikyàjwi niyaateyh wet 'àp 'iyhàj wikyi tà lhaaménhyah. 'Is kyek lhaamelh taky'aahúyeh, wet tok 'iwóoye-k 'neetàjej 'imak tà 'is kyek yeenlhih. 2Tok 'iwóoye-k 'ijwóoteje 'eelh lhààmett'a-k hâàpe-k nii'sa', wet tok 'iwóoye-k 'àp lhayen'ààq'lehtsésa', tajlháme-k lhayen'ahuumnhatsésa', wet hi'nààlitej lajwiihyaj nilhoq wikyi'. 3Tsi 'ijwáalas tà tajwaatshitso wet, 'àp hààte 'inaamelh, 'inaahàpehenmhajt'at wikyi tà ky'isuukis, wet 'iyaalhanikyàjwethà', wet 'iyaawetawethà'. 'Iyeekkyet'at 'not'aqàànhyahay tà nii'sa' wet 'nooqàjyahay tà 'weenhakyelhámej. 'Iyeehimhajt'at 'imak tà nii'sa', wet lhaat'iskyenhyaj'íhi'. 'Noo'nàjwtsenhyaj 'ii'inámej, wet 'iyaakyuwet'inamehen'. 4Tha hàpet' tà 'nàl 'noo'isyaj tà tâlhe Yoos tà Lhaajwayhthih, lhà'ya lahuumnhayaj, tà lhaam 'itíiye wikyi', 5wet lhaam 'inaa'ijwayhthen'. Tok hàp kyek tâlhe lhaakyumtes kyek 'iskyee'alhóho', kyek 'iyeenlhih, tajlháme tà tâlhe Yoos lap'aattsenhyaj, tà lhaam 'iwolhaa'watshankyeyajáyej 'inààt tà 'noleej'inámej, wet 'àp 'inaa'ine-ky'eynéji 'Nooyalh tà 'Isi', 6tà lhaam wuujw tà 'itsàày'inámhomkye', tà 'iyaat'ekháye Jweesus Kilíistoh, tà Lhaajwayhthih. 7Wet màànhyejtso' tha', 'inaamelh, tà la'iisyaj tà tameen'inámej tà 'inaa'iskye'alhóho', 'iyaakyàtet'at tà 'inaalawuhuyh lhaam laqààyet, màànhyejt'a tà hâàpe lhaaqanihhayaj, tà 'iyaanihiky'oye 'noo'watshankyeyaj tà lajla-péesa'. 8Wet tààjtso wet, hààpet'at nolhààmet tà máatkye', tà 'iwóoye-k 'iyaamatitkye'. Wet 'imaayheytso wet, t'uhlà-k lajwiitsenej kyek lakyuujwanej wikyi', hààpqhila-k wikyi tà t'ekháaye Yoos lhaayaqhajyenhen', tà t'úu-ke-k yeenlhi 'nookyumtes tà 'is. 'Imaayheytso wet, hààpet'at 'imak tà 'is, tà wikyi 'isej. 9Tha 'om'aahi'nohlà 'nolhààmtes tà laky'iisukwyaj'íhi', wet 'not'iittshay tà yààme wikyi tà paajkyehen', wet 'nooqa'tshayaj, lhà'ya tà 'nowo'nolhààq'lehyaja'pe Mooysesqalelhtshayahayp'anteh. Tsi 'imaayheytso wet, lajlaháala', wet tok 'íikye 'imak kyek 'is kyek tâlho'. 10Hi'not' kyek hâàpe-k tameenej wikyi-k lhaahiky'esaj, wet tiyeejqanhih, tha kyek tajwaatshi-k lhààhâyeh, 'iwéelhkye', wet nitàkkye'. 11Tsi hàp tà hi'no-k màànhyejtso wet, lahaanejt'at tà tok yahanhhonháatej. 'Iwolaqéeya', wet lhaamt'at tà yaqaalelhtejlhámhi lates. 12Kyek 'okyeenhla'áme 'Aalhtémas, wok Tíikikoh, wet 'aaqelitlhi tà lahoo'nóye-k 'o'íihi Niikópolis. Tsi hàp tà 'ookyowej tà hààpqhila-k 'o'íihi-k 'ojwaayhettshi jwi'yeetilh. 13Lhaam Séenas, tà hâàpe 'nooqalelhtshayajwo', lhà'ya 'Aapólos, 'iwóoye-k haky'ootyajlatíyej, kyek lhaamelh yikhen kyek 'iwola'weekyája', hààpqhila-k tok 'iihikyela 'imakt'a-k hâàpe-k tatâàyej. 14Wet 'is kyek 'àp hààte 'inaa'yhàj lhaa'ikyujwanej kyek yeenlhi 'nookyumtes tà 'is, kyek 'íikye 'elht'a-k hâàpe-k laneeky'ethayaj'íhi'. Tsi tok 'is kyek lhaamelh lajlháaya'. 15Nilhóoqej wikyi tà 'ii'nóyej, 'ithaat'áme laqaasilàt. Jwenho 'ooqasilàt lhaamelh tà 'itíihi lhaat'ekhahyaj tà 'inaayahumnhen'. 'Is kyek 'noo'isyaj 'íiyej nilhóoqej 'aameyh. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\