1 KORIN 13

1Kei cu m'dek chang ah thu a hlühlü la khan chang ah thu ah ka ng'thu thei ung phi, m'hni nak kä a om ung, tum bä ung ng'ging ciah k'bei la ng'sheei ah mäih ah ka kyak ci. 2Kei cu kümbe ciah thu ka pyein hning ung phi;thuuk ne ng'kau ci hmuhmat nak la langkha nak a om ung phi;khom'htung ng'nawn sak hning ciah zum nak a om ung phi-kei ung m'hni nak kä a om ung, kei cu a kholä ah kyak ci. 3Kei ung om ciah khawh avan pe ne, ka pumsa mei ung m'khih hning ne Khähghah nak hlü vai ah ka ap ung phi, kei ung m'hni nak kä a om ung, kei ung bä nak kä om ci. 4M'Hni nak cu hniimgei nak, ng'awi ng'gi nak ah kyak ci;m'thüi m'khang nak, khähghah nak, chang ah ng'shei nak kä om ci. 5M'Hni nak cu ak she kä shui ci, mät ah chaw ah kä k'hman ci, kä m'lung k'she ci, chang ah kat nak kä m'kat ci: 6M'Hni nak cu ak she ah hmawk ah zei nak kä om ci, düng nak ah hmawk ah zei nak om ci. 7M'Hni nak ung hnu ng'hlah nak kä om ci;m'hni nak ung zum nak, ngaih ü nak la hniimgei nak cu kä ng'chei phung ci. 8M'Hni nak cu langtäi ci. Kümbe ciah thu thei nak, küikyang ciah thu a hlühlü pyein nak, thuuk ciah hmuhmat nak gui cu maih zawp khai nei. 9Thuuk ciah mi hmuhmat nak, kümbe ciah mi ng'thu thei nak gui cu, kä kümbe ci; 10Cun ung phi kümbe nak a gawk law hnüüp ung kä kümbe nak gui cu ng'kawn zawp khai nei. 11Kei cu ka k'hmaw zah ung ka ng'thu htau, ka om ih, ka m'lung ngaih cu ak hmaw ah mäih ah kyak ci; tuh bäi ka ng'vai law kawn ah ak hmaw ah mäih ah kä ka kyak ba ci. 12Tuh bäi mik mi ah hmuh nak cu müi m'dang ci ung müi teng ah mäih ah kyak ci;cun kawn ah mik hmai ng'chum sei mi ng'hmu lawk khai. Tuh bäi kei ah hmuhmat nak cu kä kümbe ci, cun kawn ah, Khanpughi naw kei cu kümbe sei a na hmuhmat ah mäih ah, kei naw kümbe sei ka hmuhhmat lawk khai. 13Ak tung ah pyein ung zum nak, ngaih u nak, m'hni nak ciah ng'täi ci mawng thum om ci;cun gui ung m'hni nak cu ak hlüngtai pi ah kyak ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\