1 KORIN 14

1Cun ah kyasei m'hni nak nami k'pan vai ah läk vä. Mumcha m'cümhnah nak cu ng'zak hlü nak om sä, Khanpughi ah ng'thu shäu ne pyein nak cu ak tung ah ng'za hlü pi vä. 2Kä hmat ah ng'thu pyein ci cu, chang ng'thu püi ciah kä kyak ci, Khanpughi ng'thu püi ciah kyak ci, ani ah ng'thu cu a u naw kä hmat ci. Ani cu Mumcha hlüngtai nak awn thuuk ciah ng'thu gui pyein ci. 3Cun ung phi Khanpughi ah ng'thu shäu ciah chang cun naw, chang gui ng'thu püi gui ne, m'hteihtang nak gui, m'shümthein nak gui, shungvong nak gui ah ng'thu pyein ci. 4Kähmat ah ng'thu pyein ciah chang naw amät küikyan ci, Khanpughi ah ng'thu shäu ne pyein ciah chang naw Khrihtabum avan küikyan ci. 5Nangmi nami van cu ng'thu a hlühlü nami pyein vai ah ka ng'za hlük ci;cun ung phi Khanpughi ah ng'thu shäu nak ah m'cümhnah nak nami gah vai cu ka ng'za hlü pi ci. Khanpughi ah ng'thu shäu ne pyein ciah chang cu kä hmat ah ng'thu pyein ciah mä küikyang hlüngtai tu ba ci. Kä hmat ah ng'thu pyein ci cu, m'hlan ne pyein ci a om ung vah Khrihtabum ah phäh ah a phu om ci. 6Cun ah kyasei phäinau gui aw, nangmi ah kei ka law ung, ng'thu a hlühlü awn ng'thu ka pyein ung bä khai ang? Kei ah law püi ah ng'thu cu, Khanpughi ah ng'thu thuuk, hmuhmat nak, kümbe ciah ng'thu la m'theithang nak ah kä a kyak ung, a i ah kä ng'khän khai nei. 7Ghin nak kä om ciah k'pyung la k'pen m'hlui gui cä teng shüm vä, cän gui ah k'aw cu ng'theiu ne kä ang gin ung, a i ng'äi ah mawng ah a u naw kä hmat khai nei. 8K'Phyungheng tum ah k'aw kä a ng'theiu vah a kyak ung, gaa tuk vai ah a u kä pawng m'teim khai nei. 9A cun ah mäih ah kä hmat ah ng'thu awn nami pyein ah thu cu, m'hlan ne a u naw kä a pyein ung a u naw kä hmat khai cun ung nami ng'thu cu khokhi ung a kholä ah maih tu düt khai nei. 10Khomdek ah khan ung ng'thu a hlühlü om ci, cun ung phi chang ah kä hmat a i ng'thu kä om ci. 11Kei ah kä hmat ah ng'thu ciah chang cu, kei ah hmawk ah, a kho hei chang ah kyak ci, ani ah hmawk ah kei phi a kho hei chang ahka kyak ci. 12Nangmi cu Mumcha m'cümhnah nak nami ng'za hlü aih ci, cun ah kyasei Khrihtabum cawhkyan nak vai ah m'cümhnah nak cu nami mang thei vai ah nami k'tha nak vai nei. 13Kä hmat ah ng'thu pyein ciah chang naw, ang thu cu k'phlah ne a pyein hning vai ah ak taigü vai nei. 14Kei naw kä hmat ah ng'thu awn ka k'taigü ung, ka mumcha ak taigü ung phi, kam lung kyong ung a i kä om ci. 15Cun ung kei naw a i chaa ka bik khai ang? Ka mumcha awn ka taigü ung kam lung kyong ung phi kak taigü khai;ka mumcha awn ng'äi kam cu ung kam lung kyong ung ng'äi kam cu khai. 16Nang cu nang mumcha bäng awn Khanpughi m'hlüngtai ne na k'taigü ah a kyak ung, pum tuk ciah chang tumat naw, nami ng'thu kä hmat ci kya ne, a i hawkchaa ah “Amen” a ci tu vai ang? 17Nang naw Khanpughi m'hlüngtai ne na taigü nak cu, a i hlawk ah a ni ung phi, chang hei ah phäh ah a bä nak kä om ci. 18Kei cu nangmi ah mä thu a hlühlü ka pyein thei pi hning ci kya sei Khanpughi kam hlüngtai ci. 19Cun ung phi pum ne khawihnah nak läi ung, kähmat ah thu tämkäp phya khak pyein na k'dam, hmat zäi vai ah thu m'kha hma bäng awn kei naw kam theithang pyeinsa hlük ci nei. 20Phäinau gui aw, ak hmawhta gui ah mäih ah kä nami kyak vai nei;ak hmawhta gui ah mäih ah shetkat nak phiawn tah u ne, ang vai pyi ah mäih ah nami ngaih tüh vai. 21Cacim ung; Ka chang gui cu, chang ah hta ah thu a heihei awn, ka ng'thu püi gui khai. Akho hei chang gui ah m'gawng awn ka ng'thu püi gui khai, Cun ung phi ka chang gui naw Kei ah ng'thu cu kä ngai khai gui, ci ne Bawipa naw pyein ci” ciah om ci. 22Cun ah kyasei kä hmat ah ng'thu pyein nak ah m'cümhnah nak cu kä zum ci gui ah hmawk ah cäicat nak ah kyak ci, zum ci gui ah hmawk ah kä kyak ci, Khanpughi ah ng'thu shäu nak ah m'cümhnah nak cu, zum ci gui ah hmawk ah cäicat nak ah kyak ci, kä zum ci gui ah hmawk ah kä kyak ci. 23Khrihta gui akda atäng ah ng'bum u netah, ami van kä hmat ah ng'thu ah ami ng'thu zah ung kä hmat ciah chang, kä cun ung kä zum tuk ciah chang gui ami law ung, ‘Nangmi ak gu gui nei’ ci ne kä pyein khai gui ang? 24Cun ung phi Khanpughi ah ng'thu thuuk shäu ne pyein ci a om zah ung kä zum tuk ciah chang, kä cun ung kä hmat tuk ciah chang, a luh law ah a kyak ung, nami ng'thu pyein ang zak nak tu awn, ani cu kat nak bik ciah chang ah a kyak ah mawng hmat lawk khai nei. 25A cun ah ang zak tu gui naw ani cu m'khoicha sei, ani ah m'zih ne ang ngaih tüh gui cu avan ng'dang sei, “Khanpughi cu nami ng'lung ah akcang ah om ci nei” ci ne ng'kyaa ne, m'khuukdoong ne, Khanpughi cu khawihnah khai nei. 26Cun ah kyasei phäinau gui aw, nangmi cu khawihnah vai ah nami pum law ah a kyak ung, tumat naw ng'äi m'cu sei, tumat naw m'theithang sei, tumat naw Khanpughi ah ng'thu thuuk pyein sei, tumat naw ng'thu a hlühlü awn ng'thu pyein sei, a hei tumat naw cun ah ng'thu m'hlan ba sei, nami bi vai. Cun ah nami bi nak phung cu Khrihtabum ah bä nak ah kia sä bäi. 27Kähmat ah ng'thu awn pyein law vai ung, hnih phi bäi, akda pi thum naw phi bäi, tumat täi ah nami pyein vai. Chang tumat naw cun ah pyein phung cu chang ah hmat vai ah m'hlan ne a pyein ba vai. 28Ng'thu m'hlan ba khai a u kä a om ah a kyak ung, kähmat ah thu awn pyein hlük ciah chang cu pum im kyong ah kä chiu en ah a düm ah a om vai, amät la Khanpughi bäng ang thu püi vai. 29Khanpughi naw ng'thu a pyein sak ah chang hnih naw baw, thum naw baw, ng'thu pyein khätah k'pawih ba ci gui naw m'khoicha ne ngaih tüh u sä. 30Cun ah pum nak ung ngo tuk ciah chang tumat naw Khanpughi ah ng'thu a gah law ah a kyak ung, ng'thu pyein ciah chang cu ng'düm sä. 31Nangmi nami van naw tumat täi ah Khanpughi ah thu cu nami shäu vai, cun ung ngai lawk ciah chang gui cu ng'theithang u ne, k'thamah nak gah khai gui. 32Khanpughi ah thu shäu nak ah m'cümhnah nak gah ciah chang naw a mät thu a khäm vai; 33a i ah kya sei ci ung Khanpughi naw kä ng'khämbawi khai ah bi vai cu kä ng'za hlük ci, ng'awi ng'gi nak la dimdeeih nak vah ng'za hlük ci. 34Khanpughi ah Khrihtabum gui ung mi m'tämgan law ah mäih ah ng'bum nak ung hnumi gui cu a düm hta ah om u sä. Ngahmi cu thu kä pyein tu hning ci gui:Jew chang gui ah thukhän ung, “Hnumi gui cu pum nak ung ang vai ah kä ami kyak en vai” ci ah om ci. 35Ngahmi cu ami hmuhmat tu hlü a om ah a kyak ung im ah hteit ba netah, ami cei ami ng'shi tu ba vai. Khrihtabum gui ah pum nak ung hnumi naw ng'thu a pyein tu cu lü ng'aa nak ah kyak ci. 36Khanpughi ah ng'thu thuuk cu nangmi ung kaa lawk ciah kya ne ang? Kä cun ung, cun ah ng'thu cu nangmi bäng ung gawk lawk ciah kya ne ang? 37Amät naw amät Khanpughi ah ng'düihpüi ah ka kyak ci cik ciah chang, mumcha m'cümhnah nak ka gah ci cik ciah chang naw, Khanpughi ah thukhän awn shin ah ca ka guk law ah mawng cu zum ngak sä. 38Cun ah kä a zum ngak ung ani cu a i ah kä nami tä en vai nei. 39Cun ah kyasei phäinau gui aw, Khanpughi ah ng'thu shäu ne pyein nak ung nami m'lung khäng htek sä, ng'thu a hlühlü pyein nak phi kä maa en nah vä. 40A mawng ammaa avan cu a khüimaai ang käkhtäng ah nami bi vai nei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\