2 KORIN 10

1Kei Paul Naw Ka ning m'cäi gui hlü cu,--Kei cu nangmi ah ma ah hnawhdeh ne, kä nami hmuh nak ung ka lingtha ciah nami ngai khai. Bawi Khrih ah m'Lung neim nak la ng'awi ng'gi nak awn ka ning hui na gui ci nei, 2Keimi cu khodek khan ah mawng ung kami hnüntho ciah na pyein gui ciah chang gui ah ma ah lingtha nak cu m'dang vai kyak ci nei, nangmi om nak ah ka law ung cun ah mäih lingtha nak m'dang nak vai kä om men sä. 3Keimi cu khodek khan ah kami om ciah ng'khän ci, cun ung phi khodek khan ah hmawk ah ng'tuk kami bik ciah kä kyak ci. 4Keimi ah kawh ah likhim cu chang ah kawh ah likhim ah kä kyak ci, gaa ah manggaw näng nak ah khanpughi ah hlüngtai nak likhim ah kyak ci. 5Keimi naw kä nik ciah ng'cuhcan nak gui; Khanpughi ah mawng hmuhmat nak gui shungshet ciah om she nak gui kami m'shet zawp ci nei. Chang ah ngaihtüh gui phung cu pha ne k'pang ne, Bawi Khrih cu kami läk sak ci nei. 6Nangmi naw keimi ah ng'thu avan nami ngaih cu kami hmat kawn ah thu kä ngai ci gui cu m'kat ge vai ah keimi om ci nei. 7Nangmi naw ak pung müisa vah nami teng ci, Nangmi ung kaa kei bawi Khrih chang ah ka kyak ci cik ciah chang a u om ne ang? A om ah a kyak ung ani ah mäih ah Keimi phi Bawi Khrih ah chang ah kami kyak ci ci cu, ngaih tüh ba sä 8Kei cu Bawipa ah na peit ah huham ka mang däm te ung phi kä ka ng'aa ci nei, cun ah huham cu nang mi, ning m'shukchaak nak gui vai ah kä kyak ci, ning m'düih m'thawh nak gui vai ah kyak ci. 9Kei naw ca gu ne ka ning m'kyihkyawk gui ciah kä nami ngaih vai nei. 10Chang am shah naw, “gai ne lingtha ci, keimi awn a"tang ah a om zah läi ung hnawhdeh ne ang thu phi kä ng'khän te ci” nami cik khai. 11Keimi cu nangmi awn mi ng'sahwng zah ung, ca kami guk law ah mäih ah kami bik khai ci cu nami hmat sak gui vai nei. 12Ami mät naw ami mät m'hlüngtai ciah chang gui awn kä kami ng'caw hlük ci nei, m'tumtäng nak vai phi kä ka mi ng'za hlük ci nei. Ami mät naw ami mät ak tung ah m'düih u netah, täitawk m'khoichak ciah chang gui cu, shekha aih ci gui nei. 13Keimi läi cu m'hnüt nak phlän ne kä kami khähghah khai, Nangmi ah hmawk ah kami bi mah mah ah, Kami bi vai ah Khanpughi naw anam hnüt peit nak gui bäng ung kami khähghah ci nei. 14Nangmi cu Khanpughi ah m'hnüt nak ah kyong ung nami om ci kyasei, kei mi naw Bawi Khrih ah mawng Thu Ni kami law püi nak ung kho kami kaan ciah kä kyak ci. 15Cun ah kyasei Khanpughi naw bi vai ah a nam hnüt peit gui ah kawn ah chang gui ah bi ah hmawk ah kä kami khähghah ci nei. Nami zum nak däm lawk ciah kyasei, Khanpughi ah am hnüt nak ah kyong ung, nangmi ah ng'lung ah bi nak cu bä lawpi khai ah kami ngaih u ci nei. 16Cun ah kyasei keimi naw nangmi ah kho kaan ne a hei kho ung ah, Thu Ni cu kami pyein hning khai. Chang hei gui ah kho ung kami bilawh ah hmawk ah a i ah ung, kä ka mi khähghah khai nei. 17Cacim ung, “Khähghah hlük ciah chang cu Bawipa ah bilawh ah hmawk ah khäghah sä” ciah om ci. 18A i ah kyasei ci ung Khanpughi naw am hni ah chang cu, amät naw m'hlüngtai ciah kä kyak ci, Bawipa naw am hlüngtai ah chang ah kyak ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\