2 KORIN 7

1Teihpüi gui aw, shin ah shaitaak gui cu mik mi ah hmawk ah kyak ci. Cun ah kyasei pumsa la m'lungkyong shetkat sak ci phung cu theingcim sak ne, Khanpughi kyih aa nak awn kümbe ciah theingcim ne mi om khai nei. 2Keimi nam hni gui vä. Keimi naw a u phi kami shetkat nak kä om ci; a u phi kä kami didap sak ci, a u ah khan ah phi kä nik khai ah kami m'käng nak kä om ci. 3Cun ah ka pyein cu nangmi ka ning m'kat gui ah kä kyak ci, azan ka pyein ah mäih ah, nangmi awn sih ung phi ghin ung phi atäng ah om vai ah ka mi ning m'hni gui ah hmawk ah kyak ci. 4Nangmi ka ning ngaih gep gui ci, nang mi ah phäh ah ka längtang ci! Zaica nak a i chü a om ung phi, kei cu k'thamah ne ang htei ah ka zeikyai ci. 5Macedonia kho ah kami gawk law kawn ah phi kami ng'düm nak kä om ci; zaica nak akda kami aut ci, chang gui ah ng'tuk ng'vauk nak akda om sei, ang htei ah kami kyikyawk ng'ä ng'ai ci. 6Zaica ng'ä ng'ai ci, k'thamah sak ciah Khanpughi naw, keimi ah gawk lawk ciah Titus awn k'thagui na pe ba gui ci. 7Cun bäng ah kä kyak ciah, Titus nami m'htei tu ah mawng phi ng'za ne kami zei ci. Kei nami na hmuh hlü aih ah mawng, nami ng'ä aih ah mawng, kei nami na küikyan khai ah nami ng'düih ge ah mawng gui cu, ng'za netah ka zeikyai pi aih ci nei. 8Ka guk law ah ca naw nami m'lung a ning m'thüüi gui ung phi cun ah ca ka guk ah phäh ah kä ka ng'zu ba ci nei. Cun ah ca ah phäh ah kä nami zei cu hmat ne ka thüi te ci, cun ung phi, 9tuhbäi ka zei ci nei, cun cu ka ning m'thüi gui ah hmawk ah kä kyak ci nami thüi nak naw, nami m'lung a ning thawng sak gui ah hmawk ah kyak ci. Cun ah thüisei nak cu Khanpughi naw mang ci kyasei, nangmi ning zaica nak sak gui a i kä om ci. 10Khanpughi ah mang ah thüisei nak naw m'lung kyong ng'thawng sak ne, hun nak ah gawk sak ci Cun ah phäh ah thüi nak pi kä om ci! Cun ung phi ng'zu ba nak kä om ciah thüisei nak cu sih nak ah kyak ci. 11Nami thüisei nak ung Khanpughi ah bi bi cu teng vä! Nami k'thamah law pyi ci, nami kat nak a theing ah mawng nami m'dang law pyi ci, nami m'lung k'she ah phäh ah nami ng'ä pyi ci, nami kyikyawk pyi ci, nami ng'ap pyi ci, cheishoh nak m'kat vai nami hmat pyi ci, a mawng avan ung kat nak nami phyawn nak ah mawng nami mät naw nami m'dang pyi ci nei. 12Cun ah kyasei a zan ka guk law ah ca cu, cheishoh ciah chang ah hmawk ah phi kä kyak ci, ami cheishoh nak ah chang ah hmawk ah phi kä kyak ci. Khanpughi ah maa ah nangmi naw keimi cu a i hlawk ah nami na zum hni gui cu akcang ah ang dang vai ah phäh ah kyak ci. 13cun cu dang sei keimi cu kami k'thamah ci. Kami k'thamah bäng ah kä kyak ciah Tutus cu m'hteihtang uk ci sei, ani a zeikyai cu hmuh u netah, ang htei ah kami zei kyai ci. 14Kei naw nangmi ah mawng, Ani ah ma ah khähghah ne kam thein te ci, a cun cu nangmi naw dang khai ah nami bi ah kyak ci. Keimi naw nangmi ah maa ah düng ciah thu bä ka mi pyein ci, Titus ah maah khähghah ne kami pyein cun phi ak cang ah kya pyi ci nei. 15Ani ah ng'thu ngai ghet khai ah nami om la, ani kyih aa ne nami na dou ah mawng cu, ani naw shüm ba netah, nangmi cu ning m'hni law gui pi ci nei. 16Kei cu nangmi ah khan ah m'lung üp ngaih gep nak om khätah ang htei ah ka zeikyai ci nei!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\