2 TIMOTHI 4

1Khanpughi ah ma la aksi ak ghing avan m'khoicha khai ah Bawi Khrit Jesuh ah ma ah kei naw khen ne ka ning m'thein cu, Bawipa cu Ghanpughang ah kia ci, kia ne uk khai ah kyum lawk ci nei. 2Cun ah kia sei akhin a om ung phi, kä a om ung phi Thu Ni cu na pyein vai nei. Na thu ngai zak ci gui cu ami kat nak dang sak gui ä, m'cäi gui ä, thagui pe gui ä, hnimgein nak awn m'theithang gui ä. 3Chang gui naw düng ciah zum nak cu kä ngai za hlü ne, amät ah ng'zak hlü düt läk ne, ami mät ah ng'zak hlü bä bä ah thu m'gawng khai ah, m'theithang ci gui cu k'tä ne ami shui nak ah akhin gawk lawk khai nei. 4Ngahmi cu Thucim kä ngai u ne, pumah awi düt ngai lawk khai gui nei. 5Cun ung phi nang läi cu, a i chü ah amawng ama na buiaut ung phi, na mät ngaihmah ne na om vai, geinvai nak na näng vai, Thu Ni cu shäu ne na pyein vai, Khanpughi ah chang shäm ah kia ne bi vai phung cu m'khüt näng ne na bi vai. 6Kei läi cu ng'ghuthaa nak ah ka kiak nak vai ah akhin gawk law pyi ci nei, shin ah ghin nak kang kawn taak vai ah a khin phi ng'et lawk ci nei. 7Kei cu ng'küükneet ne dawng nak ung ak ni pi bäih ah ka bi pyi ci nei, m'hnüt nak ung khüt sei ka dawng pyi ci nei, zum nak phi ka shum pyi ci nei. 8Tuhbäi ung Khanpughi ung düng ciah chang gui am ap vai ah näng nak lukhu naw kei cu na ngäng ci nei. Cun cu düng nak awn m'khoichak ciah Bawipa naw, m'khoichaa nak Hnüüp ung kei am na ap khai nei. Kei bäng ah kä kiak ciah, Bawipa a kyum law ba m'hni ne ngäng ciah chang gui phung am, cun na lukhu cu ap gui khai nei. 9Kei ah na law ge vai ah nak tha nak vai nei. 10Demas cu m'dek khan am hni nak awn, kei na nawng ne, Thessalonika ah hteit ci nei. Creseens cu Kalatia ah, Titus cu Dalmatia ah hteit ci gui nei. 11Luka bäng kei awn kani om ci nei. Maku cu khü ne khah law püi baä, Ani cu kei ah bi nak ung na hun shawih hning khai nei. 12Tichikus cu Ephasus ah ka tüih nei. 13Nang na law ung Troas gawnu ah Karpus am ka ap shüt ah suinu la cauk gui, ak tung pi ah mehvun ung guk ah cakchaw gui cu na law püi vai nei. 14Kyeei sheh ciah Alexander naw kei cu ak kaa ah na kiak na tuk ci nei, amät ah bi ah khan ah Khanpughi naw a gah vai cu pek khai nei. 15Nang naw phi ani cu na ngaih nak vai nei, ani cu mik mi ah thu pyein, hlinghling ah hnu ng'tuk püi ne, thu pyein ciah chang ah kiak ci nei. 16Kei cet ne ami na ng'shi sang ung, kei na hunshawih khai ah a u phi kä ng'düi lawk ci, van naw kei cu na nawng ci gui nei. Khanpughi naw ngahmi ah bi nak cu kä ngaihdam men pe gui sä! 17Cun ung phi Bawipa cu kei ung om ne k'thagui na pe sei, chang pakhui hei gui am Thu Ni cu shäu ne kam thein gui hning ci, sih vai ah ami na k'bäi nak ung kaa phi ka phiawng ci nei. 18Bawipa naw kei cu shetkat nak phung ung nak phiawn ne, amät ah Khan mawpi uk nak ah ngaih gep vai ah na hteh püi khai nei. Ani ung bämang nak cu ngawizä khäng ne om sä! Amen. 19Priscilla la Akuila ni, Onesiphorus ah kyongkhui ni gui cu ka zavaih na gui ci nei. 20Erastus cu Korin ah om shüt ci, Trophimus cu Miletus ah gaw sei ka nawng shüt nei. 21Kho kä ak sik pha ung na law vai ah nak tha nak vai nei. Eubulus, Pudens, Linus, la Klaudia ni gui la Krihta phäi nau avan cu ka zaivaih na gui ci nei. 22Bawipa cu na mumcha awn atäng ah om sä, Khanpughi ah chimgein nak cu nami van ah khan ah om sä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\