LAMKTU 10

1Sisaria gawnu ah Konelius ming nak ciah chang tumat om ci. Ani cu Italian ming nak ciah Roman gaakap shekshen ung kaptain ah kya ci. 2Ani la akyong ung kaa gui ami van cu Khanpughi zum ne kyih aa ci gui ah kia ci. Ani cu Jew chang gui am akda pe taak gui ne, angta"i sei Khanpughi ah taigü ne om ci. 3Kho k'awi ät nayi thum akhin ung Khanpughi ah khan kho chang cu kyum law ne, “Konelius” cine khü sei hmu ng'zak ci. 4Ani cu cäicat ne khankho chang cu teng netah, “Bawi awi, a i nei” ci ne ng'shik ci. Khankho chang naw, “Na taigü la m'gein nak na bi lawh gui cu Khanpughi naw m'hni ne ning zum ci nei. 5Atukbäi chang tüi ne Joppa gawnu ah Simon Peter ming nak ciah chang cu thäm sak gui ä. 6Ani cu mehvun piang ciah Simon ah im ung om tuk ci, cun ah im cu tuinu kem ah om ci” ci ne kiak nak ci. 7Khankho chang hteit ba khäh tah Konelius naw ak chang shäm hnih la zum nak om ciah ang ngaih u ah gaakap tumat khü gui netah, 8amawng avan m'thein gui ne, Joppa pigaw ah tüi gui ci. 9Ngahmi cu hteit gäk gäk u ne, a ngawi ung Joppa gawnu pei ah gawk law ci gui. Cun zah cu kho hnüüp lung zah ah kya sei Peter cu taigü khai ah im kiungah hang kai ci. 10Ani cu ei cawi lawk ci, a ei auk vai ami pian sang ung ani cu mik hmuk ci. 11Cun ah amik hmuh nak ung khan kho cu ng'hmawng khätah akit phli ung zu khüt va gawk ciah, zih dung nu ah mäih cu khomdek khan ah kiah law sei hmuk ci. 12A cun ung kuhzawng khisa, phyuciik khamkho, phiukha avan küm ci. 13“Peter; tho law ne, ngawn ne ei gui ä” ci ah k'aw cu ng'zak ci. 14Peter naw, “Bawipa! Cun ah kä kia khai nei, a i zah ung phi kei naw sheka ne kä theingthap ci cu kä ka ei man ci nei” ci nepyein ci. 15Cun kawn ah k'aw ng'shan law ba mä ne,“Khanpughi naw theingthap ciah a pyein cu nang naw kä theingthap ciah kä na pyein vai.” ci ne pyein ba ci. 16A cun laihlaih ah thum vei a kiak awn ah, zihdung nu ah mäih ah kia lawk ci cu, khankho ah ng'lim ne maih ba ci. 17Peter naw cun ah amik hmuh ah mawng cu ak tung ah ngaih tüh ne om ci. Cun zah ung Konelius ah tüih law ah chang gui cu, Simon ah im k'tä ne shui u ne, m'kawt law pei ah gawk law ne ak düi ci gui. 18Cun ah chang gui naw, “Simon Peter ming nak ciah nami khin om tu naw?” ci ne ak shi gui ci gui. 19Peter naw amik hmuh ah mawng a ngaih tüh khit sang ung, Mumcha Theing naw,“Chang thum naw ning shui lawk ci gui nei, 20Tho law ne zu kyum ä, ngahmi cu kei naw ka tüih law gui ah kia sei kä shokshü ne ngahmi awn atäng ah na hteh tu vai nei” ci ne kiak nak ci. 21Cun ah kia sei Peter cu lut law netah, “Nangmi naw nami shui ah chang cu kei nei, a i a mawng om sei nami lawk ci ang?” ci ne ng'shi gui ci. 22Cun ah chang gui naw, “keimi cu kaptain Konelius naw ana tüih law gui nei, Ani cu chang k'ni, Khanpughi zum ci, Jew chang gui naw ami kyih aa ah chang ah kiak ci nei. Khankho chang naw ani ah ma ah nang ning khü ne, na thu a ngaih vai ah pyein ci nei” ci ne pyein ci gui. 23Peter naw cun ah chang gui cu kyong ah khü gui netah, cu mü ih tu sak gui ci. A ngawi ung Peter cu khü lawk ci gui ah zung ah theit tu sei, Joppa gawnu ah kaa zum ciah chang gui cun phi hteit tuk ci gui. 24A ngawi ung Peter cu Sisarea gawnu ah gawk law sei, a na ng'bum ci gui ah Konelius la a phäi nau a teih püi gui naw a na do ci gui. 25Peter a luh law vai am Konelius naw a na do ne a kho pei ah m'khuuk dong ne ngok ci. 26Cun ung phi Peter naw, “Tho law ba, kei phi chang ah ka kiak ci nei” ci ne Konelius cu thawh ba sak ci. 27Cun kawn ah Konelius awn atäng ah ng'htau ne im kyong ah va lut netah, chang akda ana bum u sei hmuk ci. 28Cun ah chang gui am Peter naw, “Jew chang tumat cu chang pakhui hei ung kä ah khawtsheng tu vai, kä ah ng'et sheng tu vai, ciah zum nak cu nami hmat pyi ci. Cun ung phi, a u shekak ci, a u kä theingthap ci, ci ne käm khoichaa vai ah Khanpughi naw nam hnuh pyi ci nei. 29Cun ah kia sei, kei cu na khü ci sei kä shokshü ne ka lawk ci, kei nah na khü ah mawng cu pyein law shüm ä” ci ne kiak nak ci. 30Konelius naw, “hnüüp thum lüng lawk ciah kho hnüüp ät, kho k'awi nayi thum ung kei cu im kyong ah taigü ne ka om ci. Cun zah ung pyü ne ng'shü sei suisak ciah chang tumat cu ka ma ah ng'düi law ne, 31“Konelius! na taigü cu Khanpughi naw ng'za ne, na peit taak cun phi do pyi ci nei. 32Cun ah kia sei Joppa pigaw ah chang tüi ne, Simon Peter ming nak ciah chang cu na khaw vai. Ani cu tuinu kam pei ah mehvun piang ciah Simon ah im ah om tuk khai nei” ci ne pyein ci. 33Cun ah kya sei kei naw chang akzang ah ka tüih law nei. Nang na law ah phäh ah ang thei ah ka zei kyai ci nei. Bawipa ah mawng cu nang ah thu awn kami ng'zak khai ah keimi cu Khanpughi ah ma ah kami gawk law pyi ci nei” ci ne pyein ci. 34Cun kawn ah Peter naw, “Khanpughi naw ak cang ah chang ah müi hmai ak zaw ak däm kä teng ci, ci cu ka hmat pyi ci nei. 35Ani kyih aa ne ang zaak hlü ah om ciah chang phung cu, Khanpughi naw pakhui käm khoi chak ci. 36Israel chang gui am, chang van ah Bawi, Jesuh Khrit ung dimdeeih nak thu k'ni a peit cu nami hmat pyi ci nei. 37Johan naw tuihnim nak ah mawnglam a pyein kawn ah Kalile ung tün ne, Israel kho avan ung dangshai ci gui la, 38Nazaret chang Bawipa Jesuh ah khan ah Khanpughi naw Mumcha Theing la hlüng tai nak a peit ah mawng cu nami hmat pyi ci. Ani cu Khanpughi naw atäng ah om püi sei, hteit shüi shüi ne, khoshe ah ei auk gui ah chang gui m'gein gui ne gaigawng sak gui ci. 39Jerusalem gawnu la Israel kho ung Bawipa naw abi lawh nak gui nüng ung keimi cu saksi ah kami kiak ci. Bawipa cu chang gui naw kutlam tung ung khen ne ngawm ci gui. 40Cun ung phi Khanpughi naw ak hnüüp thum hnüüp thawh ba sak ne, dang ba sak ci. 41Chang nüng naw Bawipa cu kä hmuk ci, Khanpughi naw saksi ah ana ghü gui ah keimi naw vah kami hmuk ci. Keimi cu Bawipa sih nak ung kaa a thawh ba kawn ah atäng ah kami ei auk ci. 42Bawipa naw chang gui am thu k'ni kami thein vai la Bawipa cu ak si, ak ghing van m'khoichak khai ah Khanpughi naw am düih ah mawng, kami pyein vai ah khän ne nam cäi gui ci. 43Bawipa zum ci gui ah chang phung cu a hlüngtai nak ming awn ami kat nak m'geinsei gui khai, ci ne prophet gui naw pyein man ci gui” ci ne pyein ci. 44Cun ah Peter naw thu a pyein sang ung thu ngai ciah chang van ah khan ah Mumcha Theing cu kyum lawk ci. 45Chang pakhui hei gui cun naw phi Khanpughi ah Mumcha Theing cu gah tu u khä tah, Joppa ah kaa Peter awn atäng ah lawk ci gui ah Jew chang gui cu ang htei ah cäicat ci gui. 46A i ah kia sei ci ung ngahmi naw kä hmat ah ng'thu awn Khanpughi ami hlüng tai ah hmawk ah kia ci. 47Cun kawn ah Peter naw, “Shin ah chang gui cu mik mi ah mäih ah Mumcha Theing gah ci gui ah kia ci, cun ah kia sei tui ami hnim vai cu a u naw maa nah gui hning khai ang?” ci ne pyein ci. 48Cun kawn ah Peter naw ngah mi cu Bawipa Jesuh Khrit ah ming ung tui ami hnim vai ah khän gui ci. Ngahmi naw Peter cu a om tu shäng cang vai ah chokai ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\