LAMKTU 11

1Chang pakhui hei gui naw phi Khanpughi ah Thu Ni ami dogah tu ah mawng cu Judea kho ung ang düihpüi gui la zum pyi ci gui ah chang gui naw ng'za ba ci gui. 2Peter cu Jerusalem ah gawk law khä tah vun aat bi ne zum ciah chang gui naw ng'cecäk püi ci gui. 3Ngahmi naw, “Nang cu vun aat nak kä bik ci gui ah chang gui ah hteit ne ngahmi awn atäng ah na ei awk tuk ci nei” ci nak ci gui. 4Cun ah kia sei Peter naw amawng ama avan cu va tüi netah m'thein tu gui ci. 5Peter naw, “Kei naw Joppa pigaw ah kamik hmuh nak ung, zih dung nu ah mäih cu, ak kit phli ung k'pang ne, khankho ah kaa ami zuk chah law cu ka hmuk ci. 6Cun ah zihdung nu cu ka pei ah ng'et law sei, m'htei ne teng law ung, kuhzawng khisa, phyuciik khamkhaw, la phyukha gui ah kia sei ka hmuk ci. 7Cun kawn ah, “Peter tho law ne, ngawn ne ei gui ä” ciah k'aw cu ka ng'zak ci. Cun ung phi kei naw, “Bawipa, kä bä khai nei, kä theingthap ci la shekak ci cu kei naw a i sang ung phi kä ka ei man ci nei” ci ne ka pyein tu ba ci. 8Cun ah k'aw naw, “Khanpughi naw theingthap ciah a pyein cu nang naw kä theingthap ciah kä na pyein vai” ci ne pyein ci. 9A cun laih laih ah thum vei kia netah, a cun gui cu khankho ah ng'lim ne maih ba ci gui. 10Cun kawn ah ka om nak ah im ah chang sing thum gawk law ghet ci gui. 11Ngahmi cu Sisarea ah kaa kei ah ami tüih law gui ah kiak ci. 12Mumcha Theing naw kä ng'shauk ne ngahmi ung ka ng'läk tu ge vai ah pyein ci. Joppa gawnu ah kaa zum ciah chang sing chuk cun phi kei awn atäng ah hteit tu u sei, kami van cu Konelius ah im ah kami lut ci. 13Konelius naw a im kyong ah khankho chang ng'düi law sei a hmuh ah mawng la, cun ah khankho chang naw Joppa gawnu ah chang tüi ne Simon Peter ming nak ciah chang cu va khü ä. 14Ani naw nang la na kyong ung kaa gui naw hun nak nami gah nak vai ah thu ni cu ning thein gui khai nei” ci ne a pyein ah mawng cu nam then tu gui ci. 15Cun kawn ah kei naw tün ne thu ka pyein law zah ung, Mumcha Theing cu a htük ung keimi ah khan ah a gawk law ah mäih ah, ngahmi ah khan ah phi gawk law ci. 16Cun kawn ung Bawipa naw, “Johan naw tui awn hnim nak pek ci, cun ung phi nang mi cu Mumcha Theing awn hnim nak na mi gah khai” a ci cu ka shüm ba ci. 17Khanpughi naw Bawipa Jesuh Khrit mi zum ci gui am m'gein nak ana peit gui ah mäih ah akhui hei gui am phi a peit gui cu dang ci nei. Cun ah kia sei kei cu a i ah kia ne phi Khanpughi cu kä ka maa na hlawt khai” ci ne pyein ci. 18Cun ah thu ng'za u netah cun ah chang gui cu, kä pyein m'shet ba u ne, “Khanpughi naw chang pakhui hei gui am phi, ng'zuvat ba ne ghin nak gah vai ah mawng cu pe gui ci nei” ci ne Khanpughi cu m'hlüngtai ci gui. 19Bawipa Jesuh zum ciah chang gui cu Stephen ami ngawn zah ung ami shedam ngawn pha gui ah hmawk ah a hei hei ah püi piang zawp ci gui. Am shah gui cu Phoenisia, Saipras, la Antiok gawnu zung ah gawk u ne thu ni cu Jew chang gui bäng am m'thein gui ci gui. 20Cun ung phi Sairin la Saipras ah kaa zum ciah chang gui cu Antiok ah hteit u ne, Bawipa Jesuh Khrit ah mawng thuni cu chang pakhui hei gui am phi m'thein gui ci gui. 21Ngahmi ung Bawipa ah hlüngtai nak cu om sei, chang akhli naw Bawipa cu zum ne ng'hlat lawk ci gui. 22Shin ah a mawng gui cu Jerusalem ah khrithabum gui naw ng'za u netah Barnabas cu Antiok ah tüi ci gui. 23Ani cu cunah gawnu ah gawk ne, Khanpughi naw chang gui am hriham a peit gui cu hmu ne zeikyai netah, ami m'lung kyong avan awn Khanpughi zum ne ng'düng nak awn ami om vai ah m'cäi gui ci. 24Barnabas cu chang k'ni ah kia ne, Mumcha Theing awn phi be ne, Düng nak awn phi küm ci kia ne, chang akda cu Bawipa ah khü law gui ci. 25Cun kawn ah Barnabas cu Soul shui khai ah Tarsus ah hteit ci. 26Ani cu hmuh netah Antiok khaw ah law sei, ngahmi cu a khokum pum khrithabum gui awn ng'hmuh u ne, chang akda cu m'theithang ci goi. Bawipa zum ciah chang gui ak htük bäih ah Khrihta ah ami khü nak gui cu Antiok gawnu ah kiak ci. 27Cun ah khin ung Prophet amshah gui cu Jerusalem ah kaa Antiok ah lawk ci gui. 28Cun gui ung kaa Akabus ming nak ciah prophet cu Mumcha Theing ah thamah nak awn düi law netah khomdek khan avan ung kho zaw ne ei ng'geing khai” ci ne k'cä ci. (Ghanpughang Klaudius ah uk sang ung ak cang ah kho zaw ne ei ng'geing ci). 29Zum ciah chang gui naw ami m'khüt hning phäh phäh ah, Judea kho ah khritha phäi nau gui cu peit taak gui vai ah k'bäi ci gui. 30Cun ah k'bäi u netah Jerusalem Khrithabum a gham gui am ami peit taak ah ngui gui cu, Barnabas la Soul am m'khäh gui ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\