LAMKTU 13

1Antiok khrithabum kyong ung prophet gui la saya gui akda om ci gui: Cun gui cu; Barnabas, Simeon (Pa Le ah phi ami khü) Sairin ah kaa Lucius, Herod Antipas ah a püi Manaen, la Soul ah kiak ci. 2Cun ah chang gui cu Khanpughi ah taigü ne, ei hlawi ne ami om zah ung Mumcha Theing naw ngahmi am, “Kei ah ka bi bik khai goi ah Soul la Barnabas cu khän ne ghü goi vä” ci ne kiak na gui ci. 3Ngahmi cu ei hlawi ne taigü u ne, ani khan ah ami kut taih neh taigü u netah Khanpughi ah bi bik khai ah tüi goi ci gui. 4Barnabas la Soul cu Mumcha Theing ah lam shüm ah mäih ah Seleucia gawnu ah gawk ni ne, cun ung kaa naw Saipras ah htinpaw awn hteit ci goi. 5Ngahni cu Salamis ah gawk ni netah Judah gui ah pum im ung Khanpughi ah thu pyein ci goi. Johan Maku cun phi ani bi bi lawh püi gui ne ng'gui tuk ci. 6Ngahmi cu cun ah tuikoi phlän ne, Paphos gawnu ah gawk ci gui. Cun ah pigaw ah Bar-Jesuh ming nak ciah, Judah chang prophet ah ng'hlawk ciah k'ce tumat om ci. 7Ani cu gawmang Sergius Paulus a teihpüi ah kiak ci. Cun ah gawmang cu hmuhmat thei ciah chang ah kia ci. Ani cu Khanpughi ah ng'thu ng'za hlü netah Barnabas la Soul cu khü goi ne pyein sak goi ci. 8Cun ung phi (karik thu awn Elimas ming nak ciah) k'ce naw, gawmang naw kä a zum hlawt vai ah Barnabas la Soul cu ng'cuhcan püi goi ci. 9Cun ah kia khä tah Paul ah phi ming ciah Soul cu Mumcha Theing awn be ne k'ce cu kheing ne teng netah, 10“Khoshe ah hta, akni m'cheishoh ciah gaa, hleeihlak thei ciah chang, nang cu Khanpughi ah düng nak shek khai ah na bik ci nei. 11Nang cu a tuk bäi Khanpughi naw ning m'di sei na mik m'dauh khai, khokum ak shou khohni kä na hmu tu ba khai,” ci ne tam ci. A cun vai am k'ce Elimas cu amik le naw shung ne mü sei, akut ung k'pang ne khah tu püi khai cu shui zap ci. 12Gawmang naw acun ah mawng gui hmu netah, Bawipa Jesuh cu zum lawk ci, Bawipa ah thu ang ngaih zaak tu ah hmawk ah ang htei ah cäicat ci. 13Paul la a paw gui cu Paphos gawnu ung kaa htinpaw awn Pamphilia kho, Petka gawnu ah gawk ci gui. A cun ung Johan Maku naw nawng gui shüt ne Jerusalem ah hteit ba ci. 14Ngahmi cu Perka gawnu ung kaa naw Pisidia kho Antiok gawnu ah gawk u ne, kyin hnüüp ung pum im ah hteit ne ngok ci gui. 15Mose ah thu khäm la prophet gui ah ca guk gui cu ami phat pyi kawn ah, Pum im ung ang vai gui naw, “Phäi nau gui aw, chang gui ah thamah nak vai thu nami pyein vai a om ah a kiak ung, nami pyein vai kami zaak hlük ci nei” ci ne chang tüi law ne pyein lawk ci gui. 16Paul naw ng'düi law ne akut awn nüt netah thu a pyein cu,; “Israel chang gui la Khanpughi zum ciah khui hei chang gui, ngai zawp vä! 17Israel chang gui ah Khanpughi naw mi pughi pa gui cu Egypt kho ah omk'tu ah kia ne ami om tu zah ung ghü gui ne pakhui mah ah am düih gui ah kia ci. A hlüngtai nak awn Egypt kho ah kaa k'plawk ba gui ne, 18k'pya lün nu ah khokum phli-kip pum ung hnimgei ne khah püi gui ci. 19Ani naw Kanaan kho ung kaa chang pakhui chih cu nawng gui netah, cun ah kho cu ak chang gui am khäm sak gui ci. 20Shin ah amawng ama ung khüt lawk khai ah khokum phia phli la hma-kip shou lawk ci. Cun kawn ah prophet Samuel ung khüt khai ah m'khoichak ci gui cu pe gui ci. 21Cun kawn ah ami ghangpughang vai ng'zoi u khä tah, Khanpughi naw Benjamin pakhui, Kisha ah htapa Soul cu khokum phli-kip ung ghangpughang ah kiak khai ah m'düih pe gui sei ani, maw kho kum phli-kip ung uk ci. 22Cun kawn ah Khanpughi naw Soul cu nawng ne David cu Israel ghangpughang ah m'düih ba ci, Khanpughi naw “Jesse ah hta David cu Ka m'lung am lawk ciah chang, Kei ah ng'zak hlü phung bik khai ah chang ah kia sei, ka hmu pyi ci nei” ci ne David ah mawng cu pyein ci. 23Khanpughi naw a shaitaak ah mäih ah Israel chang gui ah hmawk ah Hunbawi cu David ah hta ng'shon ung ng'tüi law sak ci. Cun cu Bawipa Jesuh ah kia ci. 24Cun ah Bawi kä a gawk law pha ung Johan naw Israel chang gui am, ami kat nak ng'zu ba ne tui ami hnim vai ah m'thein gui ci. 25A bi lawh gui ng'pyi law vai khä tah Johan naw ak chang gui am, “Kei a u ah na mi na ngai ne ang? Kei cu nami gin ah Bawi ah kä ka kiak ci, Cun ah Bawi cu kei ah hnu ah gawk lawk khai, kei cu ani ah pha hnat gui phi ka k'phian khai ah kä khin ci” ci ne pyein ci. 26“Abraham ah hta ng'shon ah kiak ciah phäi nau gui la Khanpughi zum ciah chang pakhui hei gui aw, Khanpughi naw hun nak ah Thu k'ni cu mik mi ah gawk law sak ci. 27Jerusalem ung om ciah chang gui la ami ng'vai gui naw cun ah Bawi cu Hunbawi ah akiak kä hmat ci gui, kyin hnüüp päng ung ami phat ah prophet gui ah ca guk ah amawng phi kä hmat ci gui. Cun ung phi ngah mi naw prophet gui ah ng'thu pyein a bä vai ah cun ah Bawi cu ngawn pyi ci gui. 28Ani ngawn nak vai ah kat nak a i kä om pang sei phi, ani cu ngawn vai ah Pilat bawi ah k'thäh ci gui. 29Ngahmi naw cun ah Bawipa ah mawng cacim ung om ciah täng ah ami bi zawp kawn ah cun ah Bawipa ah ang düihpüi gui naw a gook cu kutlam tung ung kaa chang ba u ne, ng'cim hmun khui ung k'phuh ci gui. 30Cun ung phi Khanpughi naw ani cu sik nak ung kaa thawh ba sak ci. 31Cun kawn ah ani cu, Kalile ung kaa naw Jerusalem ah atäng ah ng'gui lawk ci gui ah chang gui ah ma ah kho hnüüp ak sho dang ba ci. Cun ah chang gui cu tuk bäi chü Israel chang gui ah ma ah Hunbawi ah mawng pyein ne saksi ci gui. 32Tuk bäi kei mi naw Thu Ni cu nang mi ah kami law püi ci, Khanpughi naw a bi lawh gui vai, mi pupa gui ah ma ah shai a taak cu Ami na hta ng'shon gui mik mi ah ma ah, Bawipa Jesuh tho ne a ghin nak ba awn ng'dang pyi ci. Salan ak hnih nak ung; “Nang cu ka Hta ah na kiak ci, tuk ngawi keicu na Pa ah ka kia pyi ci,” ci ne ami guk ah mäih ah kya pyi ci. 34Sih nak ung kaa a thawh ba ah mawng la ng'cim hmun ung kä a gawk ba phung vai ah mawng cu, Khanpughi naw; “David ah ma ah shai ka taak ah mäih ah, Nang mi am phi A theing la hriham cu ka ning pe gui khai, ci ne pyein ci. 35A hei ca mawng ung, “Nang naw düng ciah na chang cu thukat nak ung kä na gawk sak khai”, ciah a pyein cu ak cang ah kiak ci. 36David cu a ghin om zah ung Khanpughi ah ng'zak hlü ah bi bik ci, a sih kawn ah a pupa gui ah ng'cim hmun pei ah m'cim tuk ci gui. A pumsa cu ng'cim hmun ah thukat nak ung gawk ci. 37Cun ung phi Khanpughi naw sih nak ung kaa a thawh ba sak ah pumsa cu thukat nak kä om ci. 38phäi nau gui aw, nang mi am ning hmat sak gui hlü cu; Bawipa Jesuh awn kat nak m'gein nak ah mawng ning m'thein nak gui la Ani zum ciah chang phung cu Mose ah thukhän naw kä ak phiawn hlawt ah hmakat nak nüng ung phiawn nak gah ci, ciah kiak ci. 40Prophet gui ah ca guk ung: 41A i, i ah kä tä ciah chang gui, teng shüm vä! Tuk ngawi kei naw ka bi lawh gui vai cu, Chang naw tän ne a ning m'thein tu gui ung phi, Kä nami zum ah täng khai, Cun ah kia sei nang mi cu cäicat ne si vä” ciah om ci cu nami khan ah kä gawk law hlawt khai ah nami geing nak vai nei” ci ne m'thein gui ci. 42Pum im ung kaa Paul la Barnabas cu lut law ba ni khä tah chang gui naw, law ba khai ah pum hnüüp phi a cun ah amawng gui ani pyein ba vai ah k'thäh ci gui. 43Pum nak ung kaa ami ng'pai law ba ung Judah chang gui la, Judah thung ung kaa ng'hlat lawk ciah chang akda naw Paul la Barnabas cu läk law goi ci gui. Ngahmi naw cun ah chang gui am, Khanpughi ah m'gein nak ung ami ghin vai ah m'cäi gui ci goi. 44Cun kawn ah pum ba hnüüp ung gawnu ung kaa chang avan ngai ngai gawk law ci gui. 45Cun ung phi Judah chang gui naw chang khli cu hmu u netah, m'thüi na u ne, Paul ah ng'thu pyein cu ng'cuh püi ci gui. 46Paul la Barnabas naw azan kaa ah tah thamah nak pi awn,” Ak htük bäih ah keimi naw Khanpughi ah thu ni cu kami ning m'thein tu gui ci, Cun ung phi nang mi naw cun ah thu cu hnu nah ne, ang täi ghin nak awn kä nami khin thäk tuk ciah nami k'bäi pyi ci nei. Cun ah kia sei keimi cu, nangmi ung kaa ng'düi law ba ne chang pakhui hei gui ah om nak ah kami hteit khai nei. 47Bawipa naw ana peit gui ah thukhän cu: “Kei naw nangmi cu chang pakhui hei gui ah hmawk ah, akdei ah ka ning m'düih gui ci, Cun ah kia sei khomdek khan avan naw hun nak gah khai, ci ne pyein ci” ci ne pyein sak ci goi. 48Cun ah thu cu chang pakhui hei gui naw ng'za u netah zeikyai u ne, Bawipa ah thu ni cu m'hlüng tai ci gui. Ang täi ghin nak gah khai gui ah a ghü gui naw Bawipa Jesuh cu zum lawk ci gui. 49Cun ah kia sei Bawipa ah thu ni cu, cun ah kho avan ung gawk zawp ci. 50Cun ung phi Judah chang gui naw, gawnu ung ang vai gui la Khanpughi zum ciah ng'bümang ci gui ung kaa hnumi gui cu, took gui u sei, ngahmi naw Paul la Barnabas cu k'dudeiu na goi netah ami kho ung kä om tu ba khai goi ah gawt ne k'täm goi ci gui. 51Ang düihpüi goi naw cun ah chang gui ah shetkat nak ang dang vai ah ani kho ung kaa m'vut cu hei khawng shüt netah Ikonium gawnu ah hteit ci goi. 52Antiok gawnu ah zum ciah chang gui cu zeikyai u ne Mumcha Theing awn küm be ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\