LAMKTU 14

1Ikonium gawnu ung phi Paul la Barnabas naw Pum im ah hteit ne ng'thu pyein ni sei, Judah chang gui la chang pakhui hei gui ak chün naw Bawipa Jesuh cu zum lawk ci gui. 2Cun ung phi kä zum tuk ciah Judah chang gui naw, chang pakhui hei gui cu touk gui u ne, zum ci gui kä ami zei nak gui vai ah m'thüi ci gui. 3Ang düihpüi gui cu cun ah kho ah ak shou om u ne, Bawipa ah mawng cu k'thamah nak awn pyein ci gui. Bawipa naw ngahmi-ah pyein ah am geinsei nak ah mawng akcang ah ang dang nak vai ah ngahmi am cäi aih gui vai la ngaih khit gui vai ami bi nak hlawt vai ah hlüngtai nak cu pe gui ci. 4Cun ah gawnu ung om ciah chang gui cu k'hnih ah ng'pai ci gui, am shah cu Judah chang gui lam ah kia tuk ci gui, am shah cu Ang düihpüi gui lam ah kia tuk ci gui. 5Judah chang m'shah la chang pakhui hei am shah gui cu ami ng'vai gui awn ng'ge nah u ne, ang düihpüi gui cu k'dukdeiu nah gui ne lung awn vawih gui vai ah k'bäi ci gui. 6Cun ah mawng cu ang düihpüi gui naw ng'za u netah Likaonia kho Liatra la Dabe pigaw ung ah dawng ci gui. 7Ngahmi cu a cun ah kho ung ah Thu Ni cu shäu ne pyein ci gui. 8Listra pigaw ah a nupuk ge ah a kho ng'khem sei kä hteit thei ciah chang tumat om ci. 9Ani cu Paul ah ng'thu pyein ngoh ne ngai tuk ci. Paul naw ani cu kheing ne teng ne, anat nak a maih nak hlawt vai ah a zum nak a om cu hmu netah, 10“Tho ne ng'düi ä” ci ne a k'aw m'can ne pyein ci. A cun vai am cun ah chang cu tho ne ng'düi ne m'khan ne hteit ci. 11Chang gui naw Paul ah bi cu hmu u netah, “Khogam bawi gui cu chang ah ng'hlawk u ne mik mi ah gawk law ci gui nei” ci ne ami mät ah Likaonian thu awn m'lau ci gui. 12Ngahmi naw Barnabas cu Zeus ah sui u ne, ng'vai pi ne thu pyein ciah Paul cu Hermes ah sui ci gui. 13Zeus khobawi ah taigü im cu pigaw k'pung ah om sei, k'taigü naw pat gup la papai gui cu pigaw m'kawt pei ah law püi ci. Cun ah taigü la chang gui cu ang düihpüi gui ah ma ah vawi k'pet ne taigü hlük ci gui. 14Cun ah ami pawngpüi cu Paul la Barnabas naw ng'za ni netah, ani suisak teek ne ghawt ne, chang gui ah lung ah va dawng ni netah, 15“Paw chang gui aw, a i vai shicha na mi bi ang? Keimi phi nangmi ah mäih ah chang ah kami kiak ci nei, Nangmi naw a shin ah mäih ah bi lawh gui cu nawng shüt u neh, ang täi ghing ne, khan la kaa, tui la m'dek, ak ghing ak om avan tüi sho ciah Khanpughi cu nami zum tu vai ah, Thu Ni cu kami pyein khai ah kami lawk ci nei. 16Cau pui kho läi Khanpughi naw chang gui cu ami mät ah ng'zaak hlü ah om ih sak gui ci. 17Cun ung phi Khanpughi naw a om ah mawng cu ak ni a bi nak awn ang täi sei chang gui am m'dang gui ne, Khankho ah kaa kho zuk aa sak ne, amät ah khin ung vuipai m'theihtak ci phi ning pe gui ci. Ei auk vai ning k'be gui ne m'lung zeikyai nak phi ning pe gui ci” ci ne m'lau ne pyein ci. 18Cun ah m'lau ne ami pyein ung phi vawi pet khai ah pawng ci gui cu ma nah ne kä m'khüt ci gui. 19Cun ung phi Pisidia kho Antiok la Ikonium ah kaa Judah chang gui gawk law u ne, chang gui cu ami mät täng ah m'hläm gui ci gui. Cun kawn ah Paul cu lung awn vawi u netah si pyi ciah ngai u ne, pigaw k'pung ah so ne hteh püi ci gui. 20Cun ung phi Paul cu ak chang gui naw läk ne k'bui law u khä tah tho law ba ne pigaw kyong ah hteit ba ci. A ngawi ung Paul la Barnabas cu Derbe pigaw ah hteit ci goi. 21Paul la Barnabas naw Derbe gawnu ah Thu Ni cu pyein ni sei chang akda khritha ah kia lawk ci gui. Cun ung kaa naw Listra Ikonium la Pisidia kho Antiok ah hteit ba ci gui. 22Ngahni naw, “Khanpughi ah uk nak kho ung gawk vai ah zaica nak akda mi aut khai” ci ne m'theithang gui ne, k'thamah m'lung üp nak pe gui ci goi. 23Ngahni naw khritha bum päng ung a gham gui hei m'düih vü ne, ei hlawi ne taigü nak awn, ami zum ah Khanpughi ah ap gui ci ci goi. 24Paul la Barnabas cu Pisilia kho a ni phlän kawn ah Pamphilia kho ah gawk ci goi. 25Cun ung kaa naw Perka pigaw ah thu pyein ni netah Attalia pigaw ah gawk ci goi. 26Antiok ah gawk ba ci gui, Antiok cu tuk bäi ng'pyi khai ah bi a mi bi nak ung m'gein nak ami gah vai ah Khritha bum gui naw Khanpughi ah taigü ne ami ap nak gui ah kia ci. 27Antiok gawnu ah ami gawk law ba ung ngah ni naw khrithabum gui m'cut gui netah, ngahmi awn Khanpughi naw bi abi nak gui la a pakhui hei gui naw ami zum law tu vai ah lam a hmawn peit gui ah mawng cu m'thein tu ba gui ci goi. 28Cun kawn ah ngah ni cu zum ciah chang gui awn atäng ah acu ah ak shou om ci goi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\