LAMKTU 15

1Chang am shah gui cu Judea kho ah kaa Antiok ah hteit u netah, “nangmi cu Mose ah thukhän na mäih ah vun aat nak kä nami bi tu ung hun nak kä nami gah tuk khai” ci ne m'theithang ci gui. 2Paul la Banabas cu cun ah chang gui awn ak tä ah ng'cucan ne ng'küknet ci gui. Cun ah kya sei khrithabum gui naw, cun ah ami ng'cuh a mawng cu ng'shi k'ca ng'ge pai khai goi ah Paul la Barnabas cu ghü goi u netah, zum ci chang am shah gui awn atäng ah ang düihpüi gui la khrithabum ang vai gui ah om nak Jerusalem ah tüih goi vai ah k'bäi ci gui. 3Khrithabum gui naw cun ah ami chang ghü gui cu pigaw k'pung ah khüt ne tha gui u sei, Rhoenicia la Samaria kho gui cu sun ne hteit ci gui. Cun ah ami hteh nak lam ah khritha gui ah ma ah chang pakhui hei gui naw Khanpughi ami zum law tu a mawng cu m'thein tu gui ci gui; cun ah amawng gui cu ng'za u netah zum ciah chang gui cu zeikyai ci gui. 4Paul la Barnabas cu Jerusalem ah ami gawk law ung, khrithabum gui, ang düihpüi gui la ang vai gui naw a na dou gui u sei, ngahmi awn Khanpughi naw bi a bi ah mawng cu m'thein tu gui ci gui. 5Cun ung phi Pharisee pati ung kaa Bawipa Jesuh zum law tuk ciah chang am shah gui cu ng'düi law u ne, “Chang pakhui hei gui cu vun aat nak bi tuk khai gui, Mose ah thukhän phi läk tuk khai gui” ci ne kiak ci gui. 6Cun ah kia sei ang düihpüi gui la ang vai gui cu cun ah a mawng ng'ge nak vai ah ng'bum ci gui. 7Ak shou ami pyein kawn ah Peter naw ng'düi law netah, “Phäi nau gui aw, Khanpughi naw kei cu chang pakhui hei gui naw ami zum tu vai ah Thu Ni ka pyein khai ah, azan pui nangmi ung kaa kei a na ghü cu nami hmat pyi ci, 8Chang gui ah m'lung ngaih, hmat zawp ciah Khanpughi naw Mumcha Theing cu mik mi am ana peit gui ah mäih ah chang pakhui hei gui am phi a peit nak tu gui awn, ngah mi m'hni ne ang zaak nak hlü gui cu m'dang ci nei. 9Bawipa naw ngahmi cu mik mi awn kä na m'khoicha gui ci; ngah mi naw ami zum ah hmawk ah ami kat nak cu m'gein gui ci. 10Cun ah kia sei nang mi naw a i ah kia sei Khanpughi nami ng'küknet püi hlü ang? Mi pupa gui naw phi bäi, mi mät naw phi bäi kämi phuih hlawt ah phuih cu a i ah kia sei ngah mi am nami phuih sak gui hlü ang? 11Mik mi cun phi ngahmi ah mäih ah mi zum u ne, Bawipa Jesuh ah m'gein nak awn hun nak mi gah ci” ci ne pyein ci. 12Khanpughi naw ngahmi awn chang pakhui hei gui ah ng'lung ah cäi aih gui vai la ngaih khit gui vai a bi cu, Barnabas la Paul naw ngak ni khä tah chang a van naw kyiip ah ngai ci gui. 13Ngah ni naw a ni pyein zawp kawn ah James naw, “Phäi nau gui aw, na ngai tu vä! 14Khanpughi naw ak htük bäih ah chang pakhui hei gui ung kaa am shah gui cu ak chang ah ghü gui ne am gein gui ah mawng cu Simon naw pyein pyi ci. 15Prophet gui ah ng'thu gui cun phi shin ah amawng gui awn ng'müi ci nei. Cacim ung: 16Bawipa naw, “Cun kawn ah kei law ba ne, David ah uk nak kho cu ka m'düng ba khai, Shekak ci phi ka co kyang ba khai, 17Om ciah chang nüng nüng cu kei ah lawk khai, Kei naw ka khü gui ah chang pakhui hei gui phung cun phi ka khäm gui khai. 18Shin cu cau pui Bawipa naw hmat ne a pyein ah kia ci.” ci ne pyein ci. 19James naw k'däih ne, “Kei naw ka pyein hlü cu, Khanpughi zum law tuk ci gui ah chang pakhui hei gui zaica khai gui ah bi kä nami bi en vä. 20Cun ung phi khongzo vawihpeh ng'ghutha nak kä ei vai ah mawng;kä ng'zo khoh dütdüt vai ah mawng;a gawn ung kheik ne ngawn la si phung phung kä ei vai ah mawng gui cu ami hmat hlawi vai ah ca gu ne mi pe gui khai ah ka ngai ci. 21A i ah kia sei ci ung, cau ä tün ne, apigaw päng pum im gui ung, kyin hnüüp phung ung Mose ah thukhän gui cu phat ne, thu awn phi pyein lä ah kia ci” ci ne pyein ci. 22Cun kawn ah ang düihpüi gui ni, ang vai gui ni, khrithabum gui ni ci ng'ge u netah, Paul la Barnabas awn ng'khap khai ah chang ghü ne, Antiok ah tüih vai ah k'bäi ci gui. Cun ah kia sei, khritha gui naw ang htei ah a mi chang m'sui ah Barsabbas ah ming ciah Judas la Silas cu ghü ci gui. 23Ngahni am ca tumat gu ne m'kan goi ci gui, cun ah ca cu: “Na mi phäi nau gui ah kia ciah, ang düihpüi gui la ang vai gui naw, Antiok gawnu, Siria kho la Cilicia kho ung om ci gui ah chang pakhui hei khritha gui am zeikyai ne ca kami ning pe law gui ci nei. 24Keimi ung kaa chang am shah cu, u ah kä m'cäi ä ah, nangmi ah om nak ah law ne, m'lung ah cüngvawn nak vai ah ng'thu pyein ne, nangmi a mi ning zaica sak gui ah mawng cu kami ng'zak ci nei. 25Cun ah kia sei keimi naw chang ghü ne nangmi ah tüih law vai ah kami k'bäi ci nei. Ngahni cu keimi naw kami m'hni ah Paul la Barnabas awn atäng ah ng'gui khai gui nei. 26Paul la Barnabas cu mi Bawipa Jesuh ah bi cu ani sih am lawk khai ah k'tha nah ne bik ci goi ah kia ci. 27Cun ah kia sei keimi naw ngahni awn atäng ah Judas la Silas cu kami tüi lawk ci nei. Shin ah ca ung kami guk ah a mawng gui cu ami mät naw phi ning m'thein gui khai gui nei. 28Khongzo am vawihpeh ah ei cu kä ei vai, si phi kä ei vai. 29A gawn kheik ne ngawn ah sa kä ei vai, kä ng'zawpawm dütdüt vai, ciah thukhän nah kawn ah a hei phuih gih nami khan ah kä a gawk law vai ah Mumcha Theing awn keimi kami gup ät ci nei. Shin ah amawng gui cu nami hlawi ah khoi ung nangmi ah hmawk ah bä ei khai nei. Gai ne zei ne om vä!” ci ah guk ci gui. 30Ami chang tüih gui cu hteit u ne Antiok ah gawk u netah zum ciah chang gui cu ng'bum sak gui ne, ami ca m'khäh cu pe gui ci gui. 31Cun ah ca cu phat u khä tah ngami am thagui ami peit nak gui ah kia sei ang htei ah zeikyai ci gui. 32Judas la Silas cu ma lam ah amawng hmat ci gui ah prophet ah kia ni ne, akhin ak shou ung zum ci gui am pumsa thagui mumcha thagui khän nak la thamah nak pe gui ci goi. 33Ngahni cu acu ah ak shou om tu ni netah, zum ciah chang gui naw chidam goi ne tüi ba goi ci gui. 34(cun ung phi Silas cu om shüt khai ah k'bäi ci). 35Paul la Barnabas cu Antiok gawnu ah om shou ni ne, Bawipa ah thu ni cu chang hei gui awn atäng ah m'theithang pyeinsak ci goi. 36Hnüüp a pipi shou law khä tah Paul naw Barnabas am, “Bawipa ah Thu Ni mi pyein nak ah pigaw päng phäi nau gui ah om nak ah hteit ne, a i ah ami om ih law cu mi teng m'kein gui khai” ci ne pyein ci. 37Barnabas naw Johan Maku cu khü ne ng'gui püi vai ah zum ci. 38Cun ung phi Paul naw ami bi bi nak ang pyi güt ah kä hteh tu ah nawng en gui ne Pamphilia ung hlah ta gui te ci kia sei,ani khü tu ba vai cu kä zum ci. 39Ngahni acun ah mawng ak tä ah ng'cuhcan ni netah ng'pai ci goi; Barnabas cu Maku khü ne, Saiprus ah htinpaw awn hteit ci. 40Paul cu Silas khü ne hteit ci, zum ci gui naw Paul cu Bawipa ah m'gein nak a gah vai Khanpughi ah ap ci gui. 41Paul cu Siria la Cilicia kho zung ah hteit ne, khrithabum gui am k'thamah nak pe gui ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\