LAMKTU 18

1Cun kawn ah Paul cu Athens ah kaa naw Korin ah hteit ci. 2Cun ah gawnu ah Pontus kho ah kaa Akuila ming nak ciah Judah chang tumat la ak chu Priscilla cun awn ng'hmuk ci gui. Ngahni cu ghangpughang Klaudius naw, Roman ung kaa Judah chang avan a hteh ba vai ah k'bäi ne pyein sei Itali ah kaa law ba thai ci goi ah kia ci. 3Ngah ni cu Paul ah mäih ah mehvun bi ne ei awk ci ah chang ah kia ni khä tah, Paul cu ngahni ah om nak ah hteit ne atäng ah bi lo tuk ci. 4Ani cu pum im ah pum hnüüp päng, ung Judah chang gui la Krik chang gui naw ami zum law tu vai ah ng'thu m'thein gui ci. 5Macedonia ah kaa Silas la Timothi ani law ba kawn ah Paul cu thu Ni bäng k'tha nah ne pyein ne, Bawipa Jesuh cu Messiah ah a kiak ah mawng Judah chang gui am ak ni ah m'thein gui ci. 6Ani cu Judah chang gui naw hnu ng'tuk püi ne k'shedam nah u khätah, Paul naw ami ma ah a sui 'khawng ne, “Nangmi nami dimaih ung phi nami mät ah chaw ah kiak khai nei, kei naw kä ka pyein tu ba khai, tuk bäi ung tün ne chang pakhui hei gui ah hteit ne ka pyein khai nei” ci ne kiak na gui ci. 7Cun kawn ah ani cu, Khanpughi zum ciah Titius Justus ming nak ciah chang pakhui hei ah im ah hteit ne om tuk ci. Cun ah im cu pum im awn ng'et hta ci. 8Pum im uk ciah Krispus ming nak ciah chang la ak kyong ung kaa gui cu Khanpughi zum tuk ci gui. A hei Korin chang akda gui cun phi Thu Ni ng'za tu ne zum tu u ne, tui hnim ci gui. 9Kho mü ät ung Paul ah muimang ung Bawipa naw a pyein cu, “Kei naw nang cu ka ning om püi ci kia sei, kä na kyih vai, na pyein gäk gäk vai, hnu ah kä na ng'hlah en ba vai. 10A u naw phi nang kä ning k'shedam nak khai, shin ah gawnu ung om ciah chang akda cu, kei na zum ciah chang gui nei” ci ne pyein ci. 11Cun ah kia sei Paul cu cun ah gawnu ung kum ät la avang om ne, chang gui am Khanpughi ah Thu Ni cu m'theithang gui ci. 12Achaia kho cu Kallio naw Roman bawi ah kia ne a uk zah ung, Judah chang gui ng'cut u netah Paul cu pha ne, zung ah m'kawt ah law püi ci gui. 13Cun ah chang gui naw, “Shin ah chang cu, thukhän nawn hnu ng'tuk ci lam awn Khanpughi cu zum vai ah chang gui cu k'süksaw gui ci nei” ci ne chak ci gui. 14Paul naw m'shang tu ba gui khai ah ang bü zah ung Kallio naw, Judah chang gui am, “Shin ah mawng cu hmakat nak ah baw, hleeihlak nak ah baw akyak vai sü ung, nangmi ah ng'chaak nak cu hnimgei ne ka ning ngaih pe gui khai sü te; 15Cun ung phi shin cu thu m'gawng pyeinsak ah mawng ah kiak ci kia sei, nami mät naw m'khoicha vä, kei naw kä ka m'khoichak khai nei” ci ne tah 16zung ung kaa naw k'täm ba gui ci. 17Ngami naw pum im uk ci ah Sosthenes cu pha u netah zung düma ah tuthat ci gui. Cun ung phi Kallio naw i ah kä sui gui ci. 18Paul cu Korin ah zum ci gui awn atäng ah kho hnüüp akda om netah, Priscilla la Akuila awn ng'gui ne Siria kho ah htinpaw awn hteit ci gui. Kenkhrea ung kaa htinpaw kä a ng'düih law phaung, Paul cu Khanpughi ah thu khän bik ci kia sei a lu k'teiu ci. 19Ephesus ah gawk u netah Paul naw Priscilla la Akuila cu nawng shüt goi ci. Cun kawn ah Pum im ah hteit ne Judah chang gui awn ng'cecäk ci gui. 20Chang gui naw ngahmi ah a om tu shou cang vai ah chou u sei phi, Paul naw ma nah gui netah, 21“Khanpughi naw ang zaak hlü a om ung nang mi ah om nak ah ka law ba khai nei” ci ne kiak na gui netah, Ephesus ung kaa naw hteit ba ci. 22Ani cu Sisarea ah gawk netah htinpaw ung kaa naw kyum law ne, Jerusalem ah hteit ne khritha bum gui cu zavaih ah gui ci. Cun kawn ah Antiok ah hteit ci. 23A cu ah ak shou om netah, Kalatia kho la Phrikia kho zung ah hteit ne zum ciah chang gui am thamah nak pe gui ci. 24Cun zah ung Alexandria ah kaa Apollos ming nak ciah Judah chang tumat cu Ephesus ah lawk ci. Ani cu ang htei ah ng'thu m'gawng thei ne cacim phi hmat ciah chang ah kia ci. 25Ani cu Khanpughi ah bilawh mawnglam phi ngaiza theithang ciah kiak ci, Bawipa Jesuh ah ng'düng ciah amwng ama gui cun phi k'thamah nak awn pyeinsa ne, m'theithang ci. Cun ung phi ani naw Johan ah tui hnim nak bäng hmat ci. 26Ani cu pum im ah thamah nak awn thu pyein ci, Ang thu ngaiza tuk ci goi ah Priscilla la Akuila naw, ani cu ani im ah khü ni netah, Khanpughi ah bilawh mawnglam cu ng'kheing pi khai ah m'thein tuk ci goi. 27Apollos cu Achaia kho ah hteit hlü khä tah, Epheus ah zum ciah chang gui naw Achaia ah zum ciah chang gui am, ang hmat nak tu vai ah ca guh ne m'kan ci gui. Ani ci Achaia kho ah gawk netah Khanpughi ah m'gein nak awn zum ciah chang gui cu ak tung ah bilawh püi gui ci. 28A i ah kia sei ci ung, ani cu chang khli ah ng'lung ah ng'thu a pyein nak ung cacim ung kaa bäng bäng awn m'küikhän ne, Bawi Jesuh Messiah ah a kiak ah mawng cu, Judah chang gui am, ng'kheing khai ah m'hlan ne, am thein gui hning ah phäh ah kia ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\