LAMKTU 20

1Thüngkyüng thüngphong nak ding law khä tah Paul cu zum ciah ak chang gui m'cäi gui ne k'tha gui pe gui netah Macedonia kho ah hteit ci. 2Ani cu cun ah kho ah zum ciah chang gui cu hteit shüi shüi ne thagui pe gui netah Achaia kho ah hteit ba ci. 3Ani cu a cu ah chaa thum vai om ci. Cun kawn ah Siria kho ah hteit ba khai a pawng zah ung Judah chang gui naw ng'ge na ne hnim vai ah a mi pawngpüi cu hmat ci. Cun ah kia sei Macedonia kho lam ah ng'hlat ne hteit ba khai ah k'bäi ci. 4Berea ah kaa Pirrhus ah hta Sopater, Thessalonia ah kaa Aristarchua la Sekuntus, Derbe ah kaa Kaius, Asia kho ah kaa Tichikus la Trophimus, la Timothi gui cu ani awn ng'gui tuk ci gui. 5Ngahmi cu ana hteit ma u netah Trosa pigaw ah na ging gui ci gui. 6K'caw kä shum ah m'htut den nak ah pawi ng'pyi khä tah keimi cu Philippi ah kaa htinpaw awn law u ne, hnüüp hma lüng khä tah ngahmi ah om nak Troas ah ka mi gawk law ci. A cu ah hnüüp chih kami om tuk ci. 7Hnüüp chih hnüüp ung keimi cu vunvai ne ei auk vai ah kami ng'bum ci. Paul cu a ngawi ung hteit law ba khai ah kia netah cu mü kho cawih ung khüt sei thu pyein ne m'thei thang gui ci. 8Keimi ah ng'bum nak ah kyong khui ah mei im akda kami m'däi ci. 9Eutikus ming nak ciah ak hmaw chang tumat cu, Paul naw thu a pyein ah ung m'kawt khan ah ngoh ne ngam ci. Ngam ne ip law netah im ah ang dün thum nak kaa kia lawk ci. Chang gui naw ami zu chan tu ba zah ung ani cu si pyi ciah kiak ci. 10Cun ung phi Paul cu kyum law ne cun ah chang cu Kaup shi ne kyawp netah, “kä ng'ä ai vä! ani ghing zah ci nei” ci ne pyein ci. 11Paul cu im khan ah hang kai ba netah ang khah püi gui awn atäng ah vunvai ne ei auk ci gui. Ami ei auk awn nah kho thai ghi ghi güt sei ak chang gui awn atäng ah ak shou ng'cecäk u netah cun ah pigaw ung kaa pawng ne hteit ci. 12Ang khah püi gui naw kia ne ghing ba ciah chang cu a im ah ami hteh püi ba kawn ah ami m'lung zu kia ba ci. 13Keimi cu ak zang ah ma ne htinpaw awn Assos ah kami na hteit ci Paul cu 'kawng Lam ah hteit netah a cu ah htinpaw ung kium tuk khai kiak ci. 14Keimi cu Assos ah Paul awn ng'hmu u netah ani mah ah htinpaw awn Mitilene ah kami hteit ci. 15A ngawi ung tui hei ga Chios ah hteit u ne, cun ah ngawi ung Samos tui koi ah kami gawk ci, cun ah ngawi ba ung mä Miletus pigaw ah kami gawk ci. 16Paul cu Asia kho ah ak shou kä om hlü netah Ephesus sun pah ne htinpaw awn hteh vai ah k'bäi ci. Ani cu Jerusalem ah Pentekost hnüüp pha vai ah ak zang ah hteit ci. 17Miletus ah kaa ge naw Paul naw, Ephesus ah Khrithabum a gham gui am, ami hmuh law vai ah ca gu ne pe gui ci. 18Ngahmi gawk law u khätah Paul naw, “Kei cu Asia kho ah ka gawk law hnüüp ung tün ne a i hawk cha ah ka bi lawh cu nang mi naw nami hmat ci. 19Kei cu Judah chang gui ah shedam nak awn zaica nak ka gawk zah ung ka ng'phli tui kia law sei phi kam lung neim sak ne, Khanpughi ah chang shäm ah kia ne a bi cu kabik ci. 20Chang khli ah ng'lung ah phi bäi, nami im gui ah phi kyai, ka pyeinsak m'theithang ung, nangmi ah hmawk ah nik khai phung cu kä ka k'pawih na man ci. 21Judah chang gui am phi bäi, chang pakhui hei gui am phi bäi, Khanpughi ah ma ah ami kat nak ng'zu ba u ne, Bawipa Jesuh cu ami zum vai ah kheing ne ka m'thein gui ci. 22Tuk bäi Mumcha Theing ah lam shüm nak cu ngai ne Jerusalem ah ka hteit khai. Cä ah a i ah a kiak vai cu kä ka hmat ci. 23Kei naw ka hmat cu, a gawnu päng ung Mumcha Theing naw, “Thawng kium nak la zaica nak ung na gawk khai nei” a ci bäng ah kia ci. 24Kei cu ka hnun gui ah kä ka ng'vang ci, a nam hnüt peit ah bi la, Bawipa Jesuh ah na peit ah bi, pyi ne bi vai cu ak tung ah kia sei, Khanpughi ah m'gein nak mawng Thu Ni cu hteit shüi ne pyein vai bäng ah kia ci. 25Kei naw hteit shüi shüi ne nami ng'lung ah, Khanpughi ah uk nak kho ah mawng cu ka pyein pyi ci. Cun ung phi nangmi ung kaa a u phi kei na hmu law ba khai kä om ciah ka hmat ci. 26Cun ah kia sei nang mi ung kaa chang tumatmat cu, a di maih ah a kiak ung, kei ah awm ah kä kiak khai ci cu, ak dei dang ah ka ning m'thein gui ci. 27A i ah kia sei ci ung kei naw nangmi am Khanpughi ah ang zaak hlü cu ka ning m'thein gui pyi ah hmawk ah kya ci. 28Cun ah kia sei nami mät naw nami mät la, Mumcha Theing naw nami kut ung a ning ap gui ah Htome gui cu nami m'htei vai. Khanpughi ah khritha bum cu htoshäm ah mäih ah nami m'htei vai, Cun cu Athapa naw a ghinnak pe ne a sih nak awn Amät ah kaa ah k'bäi pyi ci. 29Kei ka hteh ba kawn ah k'hnei sou gui cu nami ng'lung ah law u ne m'ghä m'ce ne ning tuten gui khai gui ci cu ka hmat pyi ci. 30Nami mät ung kaa chang am shah naw, zum ciah chang gui naw ami läk gui vai ah, hleeihlak ne ami k'tü phlawh nak ah khin gawk law khai nei. 31Cun ah kia sei kei naw nang mi am kho kum thum pum ung amü ak hnüüp, ka ng'phli tui kia law sei, ka ning m'theithang gui cu nami shüm ba khenggeng vai nei. 32“Tuk bäi kei naw nang mi cu Khanpughi ah kut ung la, am gein nak ah Thu Ni ung ka ning ap gui ci. Cun ah Thu Ni naw, Khanpughi naw ak chang gui ah hmawk ah am hnüt ah, hriham ning pe gui ne ning düih sak gui khai. 33Kei naw chang ah ghui, ngui, sui awi kä kam hni ci. 34Kei naw shin ah kut awn bi bi ne ka chang gui ah sui ei vai la ka mät ah ng'zaak hlü gui, ka küm be sak cu nami van naw nami hmat pyi ci. 35K'tha nah ne bi law netah ghawipyam ci m'gein tu nak vai ah a mawng avan cu ka ning m'dang gui pyi ci. Bawipa Jesuh naw, “Va dou nak katah hei peit nak cu, zei kiai nak da pi ci” a ci cu nami shüm ba vai nei. 36Paul cu thu pyein zawp netah ang khah püi gui awn atäng ah m'khuuk doong ne taigü ci gui. 37Ngahmi naw Paul cu, kyap ne kyawp ne, ng'uui hnam u ne, gidam ci gui. 38Paul naw, “Kei cu cän kawn ah kä nami na hmu ba khai” a ci ah hmawk ah ang htei ah thüi sei zaica ci gui. Cun kawn ah ngahmi naw htinpaw ah khüt ne tha tuk ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\