LAMKTU 22

1“Israel chang nupa phäi nau gui aw, tuk bäi ka mät ah mawng phlehphlang ne ka pyein lawk khai na ngai tu vä! 2Cun ah Hebru ng'thu awn a pyein cu chang gui naw ng'za u netah dingkyiip law pi ne ngai ci gui. 3Paul naw k'täih ne,” Kei cu Cilicia kho Tarsus gawnu ung ng'tüi ci ah Judah chang tumat ah ka kiak ci. Jerusalem ung däm ng'vai law ne, pu pa gui naw ami läk ah thukhän cu Kamaliel ah a lüng ah ka theithang tuk ci. Tuk ngawi nangmi Khanpughi ung nami m'lung a ling ah mäih ah kei phi kam lung ling man ci. 4Kei naw Bawipa Jesuh ah lam läk ciah chang gui cu ngawn gui haw ne kak'dudeiu na gui man ci. Hnumi gui, k'pami gui akda pha gui ne Thawng ung phi ka chum gui man ci. 5Kei naw ka pyein ak cang ah a kiak cu, Taigü tung la Kawngsi ng'vai gui mät saksi hning khai gui nei. Ngahmi naw Damaskus ah Judah chang phäi nau gui am ami guk gui ah ca cu, kei naw ka gah ci. Cun ah kia sei Cun ah Bawipa zum ciah chang gui phung pha ne Jerusalem ah law püi ne m'kat gui vai ah, kei cu Damaskas ah ka hteit ci. 6“Kei cu lam ka hteit te ci, Damaskas gawnu kak et law zah, hnüüp lunglai khin ung khankho ah kaa ak dei nu cu ang ghit ah kia law ne, veing ne na shü lawk ci. 7Kei cu m'dek ung kiu ne ng'zän netah, “Soul, Soul, a i ah kia sei kei cu nah na k'dudeiu nak ang” ciah k'aw cu ka ng'zak ci. 8Kei naw Bawipa, nang u nei” ci ne ng'shi ngätah, Bawipa naw, “Kei cu nang naw na k'dudeiu nak ah, Nazaret chang Jesuh nei” ci ne pyein ci. 9Kei awn atäng ah kami ng'gui ciah chang gui naw ak dei cu hmu tu pang u ne phi kei na ng'thu püi ciah k'aw cu kä ng'za tuk ci gui. 10Kei naw, “Bawipa, Kei a i ah ka kiak khai ang” ci ne ng'shi ba ngätah, Bawipa naw, Tho law ne, Damaskas ah hteit ä, cu ah na gawk awn ah a i ah na kiak vai cu Khanpughi naw ning m'thein khai nei” ci ne pyein ci. 11Kei cu cun ah ak dei ah nam dang nak ka mik m'dauh sei, kami ng'gui ci gui naw na k'pang tu u ne, Damaskas ah na hteh püi ci gui. 12Cun ah gawnu ah Ananias ming nak ciah chang tumat om ci. Ani cu thukhän läk ne zum nak om ciah chang ah kia sei, Cun ah gawnu ung om ciah Judah chang avan naw amik chang m'sui ah chang ah kia ci. 13Ani cu law ne ka pei ah ng'düi netah, “Ka nau Soul, na mik m'dei ba sä” ci ne pyein ci. A cun vai am ka mik m'dei law ba sei ani cu teng ä tah, 14Aninias naw, “Nang cu mi pupa gui ah Khanpughi naw a ng'zaak hlü na hmat vai, düng ciah ak chang shäm na hmuh vai la a cun ah Bawi ah thu k'aw na ng'zaak vai ah hmawk ah ning ghü pyi ci nei. 15Nang cu na hmuh na ng'zaak gui a van na pyein khai ah cun ah Bawi ah saksi ah na kya khai nei. 16Cun ah kia sei tuk bäi a i vai na ngaih shäng ang? Tho law ne, tui hnim ä, na kat nak gui a ning m'si peit vai ah Bawipa ah taigü ä” ci ne pyein ci. Paul cu Tüi Ci. 17“Kei cu Jerusalem ah hteit ba ne, pum im ah ka taigü zah ung ka mik hmuk ci. 18Cun ah ka mik hmuh nak ung Bawipa cu dang law netah, “Ang ghit ah kä shou shü ne Jerusalem ung kaa a hei ah na hteh vai, shin ung om ciah chang gui naw, kei ah mawng na saksi cu kä dou khai gui nei” ci ne pyein ci. 19Kai naw, “Bawipa Pum im päng ung hteit ne, nang ning zum ciah chang gui pha gui ne, tuthat gui ciah chang, kei ah ka kiak cu ngahmi naw hmat pyi ci gui nei. 20Nang Bawi ah mawng saksi ciah Stephen ami ngawn zah ung phi kei cu a pei ah om ne ka tängpang tuk ci, ngawn ci gui ah suisak cu ka kawh pe gui ci.” ci ne m'hlan ba ngä tah. 21Bawipa naw, “Hteit ä, a shou nak ah om ciah chang pakhui hei gui ah, nang cu ka ning tüi khai nei” ci ne pyein ci” cik ci. 22Chang gui naw Paul ah thu cu shin ah thu a pyein güt ngai u netah, “shin ah chang m'dek khan ah kä om tu ba sä, ngawn vä, a ghin tu ba ah kä nik ci nei” ci ne m'lau ne ng'pyang ci gui. 23Ngah mi cu ami sui khleek u ne, m'vut kaw ne khankho ah han phyang ne m'lau ci gui. 24Cun ah kia khä tah Roman Gaakap bawi naw ak chang gui am, Paul cu zung im kyong ah luh püi u netah a i ah kia sei chang gui shin ah ami kiak ah mawng, tuthat ne ng'shi vai ah k'bäi ne täk gui ci. 25Ani cu tukthah vai ah pin ne ami khih zah ung Paul naw a pei ah ng'düi ciah gaakap bawi ah ma ah, “Roman chang pa tumat, kä ng'shica, kä m'khoicha ah, tukthah vai cu, thukhän nawn ng'bääi ne ang?” ci ne ng'shik ci. 26Cun ah Thu cu ng'za netah gaakap bawi naw gakap ng'vaipi ah hteit ne, “A i hawkcha na bi ang? A ni cu Roman chang pa tumat ah kyak ci nei” cik ci. 27Cun kawn ah gakap ng'vaipi cu Paul ah om nak ah law ne,” Nang cu Roman changpa maa? Nam thein ä” ci khä tah, Paul naw, “ä ” cik ci. 28gakap ng'vaipi naw, “Kei cu ngui akda pe netah, Roman changpa ah ka kia lawk ci nei” ci khätah, Paul naw, “Kei läi Roman changpa ah ka ng'tüi law ge ci nei” ci ne pyein tu ba ci. 29A cun vai-am Paul cu ng'shica m'khoicha tuk khai ah chang gui phi ng'hlat ba zawp ci gui. Paul cu Roman changpa ah akiak ah mawng la ani m'sii gui awn pin ne ami khih ah mawng cu hmat netah, gakap ng'vaipi cu ang htei ah kyikyawk ci. 30Paul cu Judah chang gui naw a i kat nak k'bün ne ami k'sung cu, gakap ng'vaipi naw ang dang ah hmat hlük ci. Cun ah kya sei a ngawi ung Paul ami khih nak ah m'sii gui, gui cu k'phian tu ba netah, Taigü la kawngsi ng'vai gui cu ng'cut sak gui ci. Cun kawn ah Paul cu law püi ne ami ma ah ng'düih sak ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\