LAMKTU 23

1Paul naw kawngsi ng'vai gui cu kheing ne teng gui netah, “Israel phäi nau gui aw, Kei cu tuk ngawi ung khüt sei, ka ghin na chuih Khanpughi ah ma ah kam lung kyong theingcim sei ka bilo om ih ci nei” ci ne pyein ci. 2Taigü tung Ananias naw a pei ah ng'düi ciah chang gui am, Paul cu am gawng ung k'beeih sak gui ci. 3Paul naw, “A bauk awn hluk ah k'pang! Nang cu Khangpughi naw ak cang ah ning m'kat khai nei. Nang naw kei cu thukhän teng ne nah na m'khoicha khai ah pawngpüi lang ne, kei ami na thah vai ah na pyein na hmawk ah thukhän cu nam shet pyi ci nei” ci ne kiak nak ci. 4A pei ah ng'düi ci naw Paul am, “Nang naw Khanpughi ah Taigü khem cu na k'shedam nak ci maa?” ci ne ng'shi u khätah, 5Paul naw, “Israel Phäi nau gui aw, ani taigü khem ah a kiak cu kei naw kä ka hmat ci nei, cacim ung,” na kho chang uk ciah bawimang cu ak she ah kä na thu püi vai’ ci ah om ci nei” ci ne kiak na gui ci. 6Paul naw cun ah kawngsi ung amshah cu Pharisee gui, am shah cu Sadduces gui ah ami kiak cu hmat law netah, “Kei cu Pharisee nei, Pharisee ah na hta nei, sih nak ung kaa thawh ba vai ah ka ngaih u ah hmawk ah, tuk bäi cet ne nami na ng'shi ah kiak ci nei” ci ne kawngsi zung k'poh khai ah m'lau ne pyein ci. 7Cun kawn ah Pharisee gui la Sadducee gui cu ami mät ng'cuhcan law u ne, hnih ah ng'pai ci gui. 8(Sadducee gui naw, sih nak ung kaa thawh nak ba kä om ci, khankho chang phi kä om ci, mumcha phi kä om ci, cik ci gui. Cun ung phi Pharisee gui naw cun ah thum avan om ciah zum ci gui). 9Ami ng'vookshan ah k'aw cu ng'shawng law pi k'täi khätah, Pharisee pati ung kaa thukhän saya gui cu ng'düi law u ne, “Shin ah chang ung hmakat nak i kä om ci, khankho chang naw baw, mumcha naw baw ng'thu m'sak ci ah kiak khai” ci ne ng'küükneet ne ng'cuh ci gui. 10Ami ng'cuhcan nak cu däm law pi k'täi khätah, gakap ng'vaipi naw Paul cu ami ngawnsheh law vai ah ng'ä netah, gaakap gui am Paul cu m'htei ne zung im kyong ah ami hteh püi ba vai ah pyein ci. 11A cun mü Khanpughi cu Paul ah ma ah ng'düi netah, “Kä na kyih vai, nang cu Jerusalem ung kei ah mawng na saksi ah mäih ah Rom ung phi na saksi ba khai nei” ci ne kiak nak ci. 12A ngawi ung kho ngawi Judah chang amshah gui cu ng'cut ne ng'hmuh u netah, Paul kä mi ngawn pha ah chuih a i phi kä ei auk ah mi om khai ci ne k'bäi ci gui. 13Cun ah ng'ge ci gui cu chang sing phli-kip vai lawk ci gui. 14Ngahmi cu taigü khem la ang vai gui ah ma ah hteit u netah, “Keimi cu Paul kä kami ngawn pha ah chuih a i phi kä kami ei aw ba khai ah kami k'bäi ci nei,” 15Cun ah kia sei nang la kawngsi ng'vai gui naw Paul cu ak tung ah nami ng'shica hlük ci hlawk ah, Roman gakap bawi ah nami k'thäh ba vai nei. Nangmi ah om nak ah kä ah gawk law pha ung ani cu ngawn vai ah kami na ngäng khai nei” ci ne pyein ci gui. 16Cun ung phi Paul ah be ah hta naw cun ah ami ng'ge cu ng'za netah, zung im kyong ah hteit ne Paul am m'thein ci. 17Paul naw, gaakap ng'vai tumat cu khü netah, “Shin ah chang hta gakap ng'vaipi ah hteh püi ä, gakap vaipi am, am'thein vai a mawng om ci nei” ci ne pyein ci. 18Cun ah kya sei gaakap bawi naw cun ah chang cu gakap vaipi ah hteh püi netah, “thawng kium Paul naw shin ah chang cu nang ah ka law püi vai pyein sei ka law püi nei, ani naw nang ah ma ah a pyein vai amawng tumat om ci nei” ci ne pyein ci. 19Shekshen bawi naw cun ah chang hmaw cu akut ung k'pang ne a hei ah hteh püi netah, “Kei ah ma ah a i ang na pyein vai a om” ci ne ng'shik ci. 20Cun ah chang naw, “Judah ng'vai gui naw Paul cu ak tung ah ng'shica hlük ci gui hlawk ah kia ne, ngawi ung nang naw kawngsi zung ah na hteh püi vai ah, ning k'thäh khai gui ah ng'ge ci gui nei. 21Ngahmi ah k'thäh law cu kä na zum men vai nei. Lam ah chang sing phli-kip naw ng'thup ne mah ci gui nei. Ngahmi cu Paul kä ngawn pha ah chuih a i kä ei auk ba vai, ci ne thukhän ci gui nei. A tuk bäi ge ngahmi cu Paul ngawn vai ah pawng u neh nang bawi ah thu m'cha cu ging ci gui nei” ci ne pyein ci. 22Shekshen bawi naw, “tuk bäi nah na m'thein gui cu a u am kä nam thein nem vai nei” ci ne m'cäi netah cun ah chang cu tüi ba ci. 23Shekshen bawi naw gaakap bawi hnih cu khü goi netah, “Sisarea ah hteit khai gui ah, gaakap phia goi, k'se cum gaakap chih-kip, la k'htei kawt gaakap phia goi cu hneng mü nazi kaw ung ng'düi ge khai gui ah nami m'hnüt vai nei. 24Paul hmawk ah k'se gui phi nami pawngpüi ge vai. Cun kawn ah ani cu m'htei ne Gawmang Felix ah nami hteh püi vai nei” ci ne m'cäi gui ci. 25Shekshen bawi naw ca phi gu ne pe gui ci. Cun ah ca ung; 26“Klawdius Lisias naw Gawmang Felix ah chang m'sui nak awn ca gu lawk ci nei. 27Judah chang gui naw shin ah chang cu pha ne ngawn khai gui pawng ci gui. Ani cu Roman changpa ah a kiak cu kei naw hmat netah, gaakap gui awn hteit ne ani cu kami k'phiawn nei. 28Judah chang gui naw a i kat nak k'bün ne ami k'sung cu kei naw hmat hlü netah, ami kawngsi ah ka hteh püi te ci nei. 29Ani ung sih nak vai kat nak la thawng cum nak vai ah kat nak, a pi phi a om kei naw kä ka hmuk ci. Judah chang gui naw ani cu ami mät ah thukhän nawn m'kat ne ami k'sung ah kia ci. 30Judah chang gui naw ani ngawn khai gui ah ami pawngpüi cu hmat netah, a cun vai am nang ah ka tüih law ah kiak ci nei. Cun ah chang gui naw phi ami ng'chaak nak ami pyein hlü cu nang ah ma ah ami pyein vai ah ka k'bäi gui nei.” ci ah om ci. 31Gaakap gui naw gakap ng'vaipi ah pyein ah mäih ah Paul cu hteh püi u neh a cun mü Antipatris gawnu ah gawk püi ci gui. 32A ngawi ung gaakap gui cu ng'hlat law ba u sei, k'se cum gaakap gui naw Paul cu hteh püi ci gui. 33K'secum gaakap gui cu Sisarea ah gawk u netah gakap ng'vaipi ah ca cu Gawmang am pe u ne, Paul cun phi ap ci gui. 34Gawmang naw ca cu phat netah, “nang a i kho ah kaa ang” ci ne Paul cu ng'shik ci. Ani cu Cilicia kho ah kaa ah a kiak cu hmat netah gawmang naw, 35“Nang ning chak ci gui gawk law u khä tah ka ning shik khai” ci ne kiak nak ci. Cun kawn ah Paul cu Gawmang ah mang im kyong ah ngoh sak ne ami ngäng vai ah m'cäi gui ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\