LAMKTU 5

1Ananias ming nak ciah chang tumat la ak chu Saphira cu ani khomdek zawi ci gawi. 2Cun-ung phi Ananias cu ak chu ng'ge püi netah alai a zawih cu ateih k'pai neh am shah cu amät ah ka vai gim ne; am shah cu ang düihpüi gui am ap gui ci. 3Peter naw, “Ananias, nang cu na lai na zawih k'pai ne na gim ah phäh ah Mumcha Theing nam hleei pyi ci nei, a i vai khoshe ah pyein ah na bi ang? 4Shin ah lai kä na zawih pha ung phi na mät ah ka ah kiak ci, shin ah lai na zawih kawn ah phi lai ah phu ngui cu na mät ah ka ah kiak ci, cun ah kia lang sei, a i vai cun ah na ngaih tüh ang? Nang cu chang nam hleei ciah kä kiak ci, Khanpughinam hleei ci ah kiak ci nei” ci ne kiak nak ci. 5Cun ah ng'thu ang zak vai am Ananias cu, kiuh ne sih seih, acun hmuh ng'zah tuk ciah chang gui cu ang htei ah kyi kyawk ci gui, 6Ak hmaw chang gui naw law neh Ananias ah agook cu, zih awn k'tawm ne tah ak pung ah hteh püi neh m'cim ci gui. 7cun kawn ah nazi k'thum lung khä tah Ananias ah ak chu cu gawk lawk ci. Ani cu kä ah gawk law pha ung, ami kiak gui cu kä hmat tu phak ci. 8Peter naw, “na ni lai ngui i chü ah ang na ni zawih? nam thein ä? cineh ng'shik ci. Cun ah hnu mi nawh” ak cang ah, a cun chü ah nei ka ni zawih “cik ci, 9Peter naw,” a i ah kiah sei nang ni naw Khanppughi ah Mumcha Theing m'hleei m'hlak vai ah na ni k'bäi ang? Na cei m'cim ciah chang gui m'kawt law k'pha law ba ci gui nei, ngah mi naw nang mä kawt ne ning m'cim lawk khai gui nei” ci ne kiak nak ci. 10Acun vai am cun ah hnu micu Peter ah khaw pei ah kiuh ne sik ci, Ak hmaw chang gui naw cun ah a sih cu hmuh u ne tah kawt ne hteh püi neh a cei ah pei ah m'cim tuk ci gui. 11Pum ci gui ami van la cun ah amawng ng'zah tuk ciah chang avan cu ang hteiah kyi kyawk ci gui. 12Ang düihpüi gui naw chang gui ah ma ah cäi aih gui vai la ngaih khit gui vai akda m'dang ci gui. Zum ciah chang gui ami van cu Solomon ah k'caw ah ng'bum ci gui. 13Chang gui naw ngahmi cu m'hlüng m'tai gui pang u ne phi a u phi ngahmi ung a zäi ah kä ng'läk tuk ci gui. 14cun ung phi Bawipa zum ciah hnumi pami gui cu da law pi täi ci gui. 15Chang gui naw gaw pai ci gui cu law püi ci gui. Peter a hteh zah ung apü püi naw baw tah ang'hnim vai ah phak ni, kawh nak gui ni awn lam ung m'shäm ci gui. 16Cun bäng ah kä kiak ciah Jerusalem ah pei pigaw zung ah ka gawpai ci gui, Khaw ‘she ah kai gui cu ami van gai ba zawp ci gui. 17Cun kawn ah Taigü tung la, apaw gui ah kiak ciah pigaw gui ah ka Sadducee gui cu ang Düihpüi gui ah khan ah ang htei ah käng zah hlü ne m'thüi u netah, ci gui vaiah k'bäi ci gui. 18Ngahmi naw ang düihgui cu pha gui ne, thawng ung chum gui ci gui. 19Cun ung phi khaw mü ah Khanpughi ah khan khaw chang naw, thawng m'kawt cu hmawng ne, ang düihpüi gui cu ak pung ah m'hlaut gui netah, 20“Nangmi cu Taigü imah hteit u netah chang gui am ghin nak akthai ah mawng m'Thein gui vä” cik ci. 21Ang düihpüi gui cu khankhaw chang ah ng'thu ngai u ne, ai khawn htük ung taigü imah hteit ne m'thei thang ci gui. Taigü tung la apaw gui ni, kawngsi gui ni ng'ge nak vai cineh Zudah ng'vai gui cu khü gui ci gui. Cun kawn ah gakap gui tüi gui ne, ang düihpüi gui cu khü sak gui ci gui. 22Cun ung phi thawng ah ang düihpüi gui cu kä hmuh u ne, kawngsi gui ah om nakah law ba u netah 23Keimi kami gawk ung thawng m'kawt cu ak ni ah ng'khai ci, m'kawt ngäng ci gui phi m'kawt pei ah ng'düi u sei kami hmuh gui ci; cun ung phi chawh hmawng ne kami va luh ung ak kyawng ah u phi kä kami hmuk ci,” ci ne pyein ci gui. 24Cun ami ci cu Taigü khem lah m'kawt ngäng ciah ang vaipi naw ng'zak ni netah, “Shin ah mawng cu a i hawk cha ang cineh ngai khit ci gui. 25Cun zak ung chang tumat gawk law netah,” Thawng ung nami chum gui ah chang gui cu taigü im kyawng ah om ne, chang gui m'thei thang gui ci gui nei” ci ne m'thein law gui ci. 26Cun kawn ah m'kawt ngäng ciah ang vai naw ak chang gui khah püi gui ne, ang düngpüi gui cu va kgü ba gui ci. Cun ung phi chang gui naw lung awn ami vawih gui vaiah ng'ä u netah ang düihpüi gui cu kä tuthat gui ci gui. 27Cun ah ang düihpüi gui cu law püi gui ne kawngsi gui ah ma ah m'düih gui u netah Taigü tung naw ng'shi gui ci. Ani naw, 28“A cun ah chang ah ng'ming awn kä na mi m'theithang en ba vai ah, keimi naw ak khengah kami ning maa nah gui pyi ci, Cun ung phi nangmi naw Jerusalem khaw avan ung na mi m'theithang gui pyi ci. Ani ah sih phi keimi ah om ah nami pyein law hlü pyi ci nei” ci ne kiak nah gui ci gui. 29Peter la apaw gui naw, “Keimi ah ngaih vai cu Khanpughi ah kiak ci, chang ah kä kiak ci. 30Kami pughi guiah Khanpughi naw kutlamtung ung tai ne nami ngawn ah Bawipa Jesuh cu, thawh ba sak pyi ci. 31Israel chang gui ng'zu ba u netah ami kat ami phiawn nak vai ah, Khanpughi naw cun ah Bawipa cu, thawh ba sak netah akpat lam ung ang vaipi lah Hun Bawipa ah ngoh sak pyi ci nei. 32Shin ah amawngung keimi cu saksi ah kami kiak ci, ang thu ngai ci gui am a zuk m'kyum lawah kiak ciah, Mumcha Theing cun phi saksi ah kiak ci” ci ne pyein tuba ci gui. 33Cun ah ng'thu cu kawngsi ng'vai gui naw ng'zah u netah ang htei ah m'lung she u neh ang düihpüi gui cu ngawn hlü gui ci gui. 34Cun ung phi Gamallel ming nak ciah Pharisee tumat cu, kawngsi zungah ng'düi law netah ang düihpüi gui cu ashäng ak pung ah ami hteh püi gui vai ah pyein ci. Ani cu chang gui naw ami chang m'sui tu ah ng'thu m'khän saza ah kiak ci. 35Cun ah chang naw, “Israel chang gui aw, shin ah chang guiah khan ah nami bi vai cu geing nah ne nami bi vai nei, 36Azan hta Shängung Theudas ming nak ciah chang tumat cu amät naw amät chang k'tung khak ah m'hlüng m'tai ne om ci, a hnu ah läk ciah chang phia'phli vai lawk ci. Cun ung phi ani ami ngawn kawn ah ak chang gui püi zawp u sei abi mawng phi maih zawp ci. 37Cun kawn ah ming ami k'tä zah ung Galile chang Judas cu ng'dang law ba ne chang gui ng'ge ne m'htawi gui ci. Cunung phi ani cu ngawn u sei ak chang gui phi püi pawng zawp ci gui. 38Cun ah kiah sei kei naw ka pyein hlü cu, shin ah chang gui kä hei nah gui vä, ami bü ah om u sä; 39Ngahmi ah ngaih tüh bilawh gui cu, chang ah pawng püi ah akiak ung maih ne ng'kawn khai nei, cunung phi cun gui cu Khanpughi ah ngaih tüh bilawh gui ah akiak ung, nangmi naw kä nami m'dimdap gui hlawt khai, nangmi cu Khanpughi nami hnung'tuk püi ciah kiak lawk khai nei” ci ne pyein ci gui. 40Kawngsi ng'vai gui naw Gamaliel ah ng'thu cu ngai u netah ang düihpüi gui cu khü gui ci gui. Cun kawn ah that gui u netah Bawipa Jesuh ah ng'ming awn ng'thu kä ah mi pyein nen ba vaiah, khen neh m'cäi gui netah tüi ba gui ci gui. 41Ang düihpüi gui cu Khanpughi naw Bawipa Jesuh ah hmawk ah hmai m'sheit nak aut khin ci gui ah ak bäi gui ah phäh ah zeikiai u ne kawngsi zungah ka hteit ba ci gui. 42Ak hnüüp tä sei taigü im gui lah chang gui ah im gui ung, Bawipa Jesuh cu Messiah ah akiak ah mawng ng'thu’ ni cu pyän u ne, m'thei thang ba gäk gäk ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\