LAMKTU 6

1Apipi shou law sei, ang khah püi gui da law pi k'täi ci gui. Cun zah ung Greek ng'thu ah ng'thu ciah Jew chang gui la khomah Jew chang gui ah ng'lak ah kä ami ng'gei nak om ci. Greek ng'thu ah ng'thu ciah Jew chang gui naw, hmeinu gui cu ak hnüüp tä ng'büh khai ah ngui käk dük ci gui cineh’ she nah gui ci gui. 2Cun ah kiah sei ang düihpüi gha-lei-gawi naw zum ciah chang van cu khü gui u netah “Keimi cu Khanpughi ah ng'thu pyein nak nawng en neh ngui ah mawng kami bilawi khai ah kä kiak ci. 3Cun ah kiah sei, phäi nau gui aw, nangmi ung ka Mumcha Theing awn be neh hmuh hmat nak om ciah chang sing chih nami ghü vai, shin ah mawng bik khai gui ah ngahmi cu kami m'düih gui khai. 4Keimi läi cu taigü nak lah Khanpughi ah ng'thu pyein nak awn akhin be khai ah kami bik khai” cik ci gui. 5Cun ah ami ci cu aming khah püi gui avan naw zum zawp ci gui. Ngahmi naw Mumcha Theing awn be neh ng'düng nak om ciah Stephen cu ghü htük ci gui. Cun kawn ah Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas lah ak khui hei, Antioch ah ka, Jew thungman zum tuk ciah Nicolaus gui cu ghü gui ci gui. 6Zum ci gui naw cun ah chang gui cu, ang düihpüi gui ah pei ah law püi u khätah ami khan ah ami kut taih ne taigü pe gui ci gui. 7Khanpughi ah ng'thu cu pyän law pi k'täi u sei Jerusalem ung zum ciah chang cu da law pi sei, taigü ng'vai gui phi akda naw zum lawk ci gui. 8Stephen cu Khanpughi ah bäkhäk nak la hlüngtai nak cu akbe ah gah ciah kiah ne, cäicat gui vai lah ngaih khit gui vai cu akda m'dang ci. 9Cunung phi ani cu Cicrene lah Alexandria ah ka, Jew chang gui mah ah pum im ung ka, päize chang gui naw hnu ng'tuk püi ci gui. Acun gui lah Cilicia lah Asia ah ka, Jew chang gui naw Stephen cu ng'küüngneet püi ci gui. 10Cun ung phi Stephen cu Mumcha Theing ah peit ah hmuh hmat nakawn ng'thu ci kiah neh käm hlan tu ba hlawt ci gui. 11Cun ah kiah khätah ani cu Mose lah Khanpughi cu m'kat ne ng'thu pyein sei kami ng'zak ci nei” ci neh ami kiak vai ah, chang am shah am khawh pe neh pyein sak gui ci gui. 12Cun ah bi u neh chang akda gui, ami ng'vai gui lah ng'thu m'khä saza gui cu k'tü k'phlawh gui u sei, ngahmi naw Stephen cu phah neh kawngsi zung ah hteh püi ci gui. 13Cun kawn ah hleei neh saksi khai gui phi, thäm law gui ci gui. Cun ah saksi gui naw, “Shin na chang cu taigü im lah Mose ah ng'thu m'khän cu hnu nah neh ng'thu pyein ci nei, 14Nazaret chang Jesuh naw 'taigü im cu gä netah, Mose ah peit ah thungzo phi m'shet ciah thu pyein sei kami ng'zak ci nei” ci ne pyän ci gui. 15Kawngsi zung ah gawk ciah chang gui naw Stephen cu kheing ne teng u netah, ani ah hmai cu khankhaw chang ah hmai awn täng sei hmuk ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\