KALATIAN 1

1Chang ung kaa lawk ci la chang ah m'düih ah kä kyak ciah, Jezuh Khrit la ani sih nak ung kaa thawh ba sak ciah Apa Khanpughi ah m'düih, ang düihpüi kei Paul La; 2shi ah kei awn kami om ghawm ciah phäi nau gui naw, Kalatia kho ah khrihtabum gui-am ca kami pe lawk ci nei: 3Mi Pa Khanpughi la Bawipa Jezuh Khrit ah m'gein nak la dim deeih nak cu na mi khan ah om sä. 4Mi Pa Khanpughi ah ang zak hlü ah Bawi Khrit cu shin ah shetkat nak ah khin ung na k'phiawn gui khai ah, mi kat nak ah hmawk ah ng'ap pyi ci nei. 5Khanpughi ah bämang nak cu ang täi sei deikhang sä! Amen. 6Bawi Khrit ah m'gein nak awn nang mi ning khü gui ciah Khanpughi cu, ang ghit ah nawng u ne, ng'Thu Ni a hei nami dou ah hmawk ah ka ning cäi nah gui ci nei. 7Akcang ah pyein ung Bawi Khrit ah mawng “Thu Ni ahei,” kä om ci, cun ung phi chang am shah gui naw, Bawi Khrit ah ng'Thu Ni cu m'hlat shüi shüi u ne, ning awng-aa sak gui ci gui. 8Cun ung phi kei naw ka pyein ah ng'Thu Ni awn kä täng ciah ng'thu pyein ci cu, keimi phi bäi, khanchang phi bäi, m'hteikhaw ah hteh nak güt ah m'kat nak cu gah khai nei. 9Keimi naw leng ba ne kami pyein ba mä cu; nangmi naw nami dou ah ng'Thu Ni awn kä täng ciah, ng'Thu Ni pyein ciah chang cu, m'hteikho ah hteh nak güt ah m'kat nak gah sä! 10Cun ah ka pyein cu chang naw a na k'bääi vai ah ka pyein ah kya ne ang? Cun ah kä kyak ci, Kei ah ng'zak hlü cu Khanpughi ah nak bääi vai bäng ah kyak ci. Kei cu chang ah na chang m'sui vai ah ka k'tha nak ciah kya ne ang? Cun ah ka k'tha nak ciah a kyak ung kei cu Bawi Khrit ah chang shäm ah kä ka kyak khai. 11Ka ning m'thein gui khai phäi nau gui aw, kei ka pyein ah ng'Thu Ni cu chang ung kaa lawk ciah kä kyak ci. 12Kei naw chang tumatmat ung kaa ka gah ah kä kyak ci, chang tumatmat naw a nam theingthang ah phi kä kyak ci. Bawipa JesuhKhrit amät naw khän ne a nam dang ah kyak ci. 13Kei naw Jew gui ah zum nak ung ka om zah ung a i ah ka bilawh man cu ka ning m'thein gui pyi ah kyak ci. Kei naw Khanpughi zum ci gui cu ak she ah k'dudeiu na gui ne, khrihtabum cu m'di vai ah ka k'tha na pi k'bäih ci. 14Kei cu Jew gui ah zum nak akcang ah bi nak ung, kami thawn lawk ciah Jew chang gui ung, pupa gui ah thung law zoman cu k'tha na pi k'bäih ne ka läk ciah kyak ci. 15Cun ung phi kei kä ka ng'tüi pha ge ung Khanpughi naw am gein nak awn na ghü ne, a khuut bi vai ah ana khü ah kyak ci. 16Cun kawn ah chang pakhui hei gui-am Ahtapa ah mawng Thu Ni cu kam thein gui khai, kei-am Ahtapa cu ana hmu sak ah kyak ci. Cun ah kyasei nam shüm thein tuk khai ah a u phi kä ka ng'shi man ci: 17Ang düihpüi ah kya law ma ci gui, ka ng'shi gui khai ah Jerusalem ah phi kä ka hteit man ci. Ak htük bäih ah Arabia kho ah hteit netah Damaskas ah ka law ba ci. 18Khokum thum a lüng kawn ah kei cu Peter ka hmuk khai ah Jerusalem ah hteit ne, ani awn atäng ah hnüüp gha lei-hma ka om tuk ci. 19Cun ung phi kei naw Bawipa ah nau James ah kawn ah ang düihpüi a hei» á u phi kä ka hmuk ci. 20Shin ah ka guk cu ng'düng ci, kä ka hleei ciah a kyak ah mawng cu Khanpughi naw hmat ci! 21Cun kawn ah kei cu Siria la Cilicia kho ah ka hteit ci. 22Cun zah ung Judea kho ah khrihtabum gui naw kei cu kä na hmat phak ci gui. 23Ngahmi naw chang hei gui ah pyein ami ng'zak cu, “Mik mi na k'dudeiu na gui man ciah chang naw, zan ä am di vai ah ak tha nak man ah zum nak ah mawng cu, shäu ne pyein ci nei,” ciah kyak ci. 24Cun ah kyasei ngahmi naw kei ah mawng ung Khanpughi cu m'hlüngtai ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\