KALATIAN 2

1Khokum gha lei-phli lüng khätah kei la Banabas cu Titus khah püi ne, Jerusalem ah kani hteit ba ci. 2Cun ah ka hteh cu Khanpughi ah lam shüm nak ah kyak ci. Kei cu ang vai ba gui awn ng'hmu u ne, khui hei chang gui-am kam thei tu gui ah Thu Ni ah mawng cu kam thein gui ci. Kei naw azan ka bi phi bäi, tuhbäi ka bi phi bäi, a kholä düt ah a kyak vai kä ka ng'za hlük ci. 3Ka paw Titus cu Karik chang ah a kyak ung phi ling ne vun-ah nak cu kä ka bi sak ci: 4cun ung phi am shah gui lä naw bi sak vai ng'za hlük ci gui. Cun ah chang am shah gui cu, keimi naw Bawipa Jesuh ung kami kawng ät nak awn kami gah ah ng'päize nak cu na k'tä gui hlü neh keimi ah ng'bum nak ung lut law tuk ci gui ah kyak ci. Ngahmi naw mik mi cu na khlei htein ah gui hlük ci gui. 5Cun ung phi ng'Thu Ni ah düng nak cu nangmi ah hmawk ah a khän nak vai ah, ngahmi cu api ah phi a khin kä kami pe gui ci nei. 6Ang vai ah ng'shei ci gui, a u naw phi kei-am ak thai kä na m'shüm thein tuk ci gui. Ngahmi ang vai ah ami kyak la kä ami kyak cu kei ah hmawk ah kä küikyang ci, a i ah kyasei ci ung Khanpughi naw ak pung a teng nak awn a i kä m'khoichak ci. 7Ngahmi naw ami nam shüm thein nak tu vai sü ung, Khanpughi naw Peter-am Thu Ni cu Jew chang gui-am thein sak gui ah mäih ah, kei-am Thu Ni cu Khui hei chang gui-am kam thein vai ah ana m'düih cu hmu lawk ci gui. 8Khanpughi naw a hlüngtai nak awn Peter cu Jew chang gui ah hmawk ah ang düihpüi ah am düih ah mäih ah, kei cun phi Khui hei chang gui ah hmawk ah ang düihpüi ah nam düih ci. 9Ang vai gui ah kyak ciah James, Peter la Johan ni naw, kei-am Khanpughi naw aküikyang ah ana peit cu na zum pek ci gui. Cun ah kyasei atäng ah bilaw ghawm ah ami k'bäi nak ah, kei la Banabas cu kut ung k'pang ne na zavaih goi ci gui. Kei la Banabas naw khui hei chang gui ng'lung ah ani bi vai la ngahmi naw Jew chang gui ah ng'lung ah ani bi vai ah kami van naw zum ne kami k'bäi ci. 10Ngahmi naw ghawipyam ci gui, nami shüm gui vai nei, ci ne nam cäi gui ci gui, cun cu kei naw ka bi hlü pi ah kyak ci. 11Antiok ung Peter a gawk law zah ung ani ah bilawh cu akcang ah cheishoh ci kyasei, chang gui ah ma ah ani cu m'kat ne ka ng'thu ci. 12Ani cu chang khui hei phäi nau gui awn vun vai ne ei aw te ci, cun ung phi James ah tüih law ah chang gui ami gawk law kawn ah, khui hei gui awn vun vai ne kä ei aw ba ci. A i ah kyasei ci ung ani naw, khui hei gui-am vun-ah nak kä bi sak tu gui vai ah pyein ciah chang gui cu a kyih su ah kyak ci. 13A hei Jew khrihta gui cun phi Peter ah mäih ah pyai law shüi shüi u sei, Banabas hngaw naw läk law tu gui ci. 14Cun ah ngahmi ah bilawh cu ng'Thu Ni ah ng'düng nak awn kä ah ng'müi law cu, kei naw hmu netah, chang gui ah ma ah, Peter-am, “Nang cu Jew chang ah na kyak ci, cun ung phi chang khui hei ah mäih ah na om ci, Jew chang ah mäih ah kä na om ci. Cun ah kya lang ne a i ah kyasei khui hei chang gui Jew chang gui ah mäih ah ami om tu vai ah na ling nak gui ang?” ci ne ka ng'shik ci. Mawng 15Keimi cu Jew chang ah kami ng'tüi lawk ci, kat nak bik ciah khui hei chang gui ah kä kami kyak ci. 16Chang cu Bawi Jesuh Khrit a zum nak bäng awn Khanpughi ung ng'düng nak gah ci, ng'thukän a läk nak awn ah kä kyak ci. Keimi cun phi Bawi Khrit Jesuh zum nak awn, Khanpughi ung düng nak gah vai ah, Bawi Khrit cu kami zum ah kyak ci, thukhän läk nak awn ah kä kyak ci. A u chang phi thukhän läk nak awn Khanpughi ung düng nak kä gah hlawt ci. 17Mik mi cu Bawi Khrit ung kawng ät nak awn, Khanpughi ung düng nak gah vai ah k'tha nak ah mawng ung, mi mät phi chang khui hei gui ah mäih ah kat nak mi bi cu mi hmuh law ah a kyak ung, Bawi Khrit naw kat nak cu na bi sak gui ciah mi pyein khai ang? Cun ah kä kyak ci nei! 18Kam shet pyi cu kam thawh ba ah a kyak ung, kei cu kamät naw ka mät thukhän m'shet ciah kam dang ah kyak ci. 19Thukhän naw kei cu na sih sak ciah kyasei, thukhän ah mawng ung kei cu chang k'si ah ka kyak ci. Cun ung kei cu Khanpughi awn atäng ah sih nak ka gah pyi ci: 20Cun ah kyasei kei kä ka ghing ba ci, Bawi Khrit cu kei ung ghing ci. Tuhbäi ka ghin nak cu Khanpughi ah Htapa ka zum nak awn ka ghin ah kyak ci, cun ah Htapa naw kei nam hni ne, kei ah hmawk ah a hnun gui pe pyi ci. 21Kei naw Khanpughi ah m'gein nak cu kä ka ma phung khai. Cun ung phi chang tumat cu ng'thukhän awn Khanpughi ung düng nak gah ciah a kyak ung, Bawi Khrit ah sih cu a kholä ah kyak ci nei!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\