JOHAN 13

1Akhin cu Pasakha pawi agawk nak vai hnüüp ät m'hni ba ci. Bawipa Jesuh naw khomdek nawng shüt ne Apa ah a hteh nak ba vai ah akhin a gawk law cu hmat ci. Ani naw khomdek khan ah ak chang gui cu ang htei ah m'hni gui ci, kho ang pyi ung khüt khai ah m'hni gui ci. 2Bawipa Jesuh la ang Düihpüi gui cu mü-ei ei ci gui. Khoshe naw Simon Iskariot a hta Judas cu, gaa ah kut ung Bawipa Jesuh cu a ap vai ah am lung kyong ah am cäi pyi ah kiak ci. 3Apa naw hlüngtai nak akbe ah a peit cu Bawipa Jesuh naw hmat ci: Khanpughi ah kaa law ne, Khanpughi ah a hteh ba vai cun phi hmat ci. 4Cun ah kia sei, a ngoh nak ung kaa ng'düi law ne, a suinu cu sut netah, hmai ghunak la ne akhei cu ven nak ci. 5Cun kawn ah tuiko ung tui kei ne ang düihpüi gui ah khaw cu m'si netah, hmai ghu nak kawn ami kho cu ghu pe gui ci. 6Simon Peter ah gawk khätah, Peter naw, “Bawipa kei ah kho nam si khai maa?” cik ci. 7Bawipa Jesuh naw, “Kei ah bi cu tuhbäi nang naw kä na hmat ci, cun ung phi ngawi ah na hmat khai nei” ci ne kiak nak ci. 8Peter naw, “nang Bawipa naw kei ah kho cu a i zah ung phi kä nam si khai nei” cik ci. Bawipa Jesuh naw, “Kei naw na kho kä ka ning m'si ung, nang cu kei ah ng'düihpüi ah kä na kia ba khai” ci ne kiak nak ci. 9Peter naw, “Bawipa, ka kho bäng ah kä kiak ciah ka kut la ka pum phi nam si ä” cik ci. 10Bawipa Jesuh naw, “Tui ng'si pyi ci cu apum avan theing pyi ci kia sei, akho bäng m'si vai hlü ci. Nangmi ung kaa tumat ah kawn ah nami van nami theing pyi ci nei” ci ne pyein ci. 11(Bawipa Jesuh naw gaa ah kut ung ap khai ah chang cu hmat pyi ciah kia netah, tumat ah kawn ah nami van nami theing pyi ci nei’ aciah kiak ci). 12Bawipa Jesuh cu ang düihpüi gui ah kho am si kawn ah asuinu sui ba ne ngo tu ba ci. Cun kawn ah Bawipa naw, “nangmi ah khan ah kabi cu nami hmat ci ang?” ci ne ng'shi gui ci. 13“Nangmi naw kei-am, ‘Saza awi, Bawipa awi’ ci ne nami na khü ci. Acun ah ka kiak ci kia sei, acun ah nami na khü cu nik ci. 14Kei cu nami Bawipa la nami saza ah ka kiak ci, cun ung phi nami kho kam si pyi ci. Cun ah kia sei nami mät gui nami kho nami ng'si tu peit vai. 15Nangmi ah khan ah ka bi ah mäih ah nami mät gui ung nami bi vai ah ka ning m'shüm thein gui nei. 16Kei naw akcang ka pyein cu, “Changshäm cu khuimah ah mä kä tai pi man ci. 17Tuhbäi nangmi naw ng'thu düng nami hmat pyi ci, a cun ah mäih ah nami om ung, nangmi ung zeikiai na om khai”. 18“Nangmi nami van ka ning pyein gui ah kä kiak ci; ka ning ghü gui ah kia sei ka ning hmat gui zawp ci. Cun ung phi cacim ung, “Kei ah buh ei ci naw kei na khep ba ci nei” ci cu kümbe khai nei. 19Shin ah mawng gui ng'dawt ne ka ning m'thein gui cu, ka pyein gui akcang ah a kiak law hnüüp ung ‘Kei cu Kei'ah ka kiak ah mawng nami zum vai ah hmawk ah kiak ci. 20Kei naw akcang ka pyein cu, “Kei ah tüih law dou ci cu kei na dou ciah kiak ci, kei na dou ci cu kei na tüi lawk ci dou ciah kiak ci” ci ne m'thein gui ci. Ci 21Cun kawn ah Bawipa Jesuh cu am lung kyong ah ang htei ah zaica netah, “kei naw akcang ka pyein cu, nangmi ung kaa chang tumat naw kei cu gaa ah kut ung na ap khai nei” ci ne ang dang ah pyein ci. 22A u bä a pyein ah kä hmat u netah, ang düihpüi gui cu tumat la tumat cäi ne ng'teng tuk ci gui. 23Cun zah ung Bawipa Jesuh ah am hni pi ah ang düihpüi chang tumat cu akpat lam ah ngok ci. 24Simon Peter naw, “Nang Bawipa a u nei na pyein, ci ah ang shi vai ah mik m'ghi nak ci. 25Acun ah ang düihpüi cu Bawipa Jesuh ah pei ah vang et netah, “Bawipa, a cun ah chang cu a u nei” ci ne ng'shik ci. 26Bawipa Jesuh naw, “Shin ah m'htut k'bou ne khap ung zuk phung netah ka peit ah chang cu a ani nei” ci ne m'htut bou la ne khap ung phung netah, Simon Iskhariot ah hta Judas-am pek ci. 27Cun ah m'htut la ne a ei vai-am satan cu ani ah kyong ah lut pyi ci. 28Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “na bi vai cu akzä ah nabi vai nei” ci ne kiak nak ci. A i ah kia sei Judas-am cun a ci nak ah acun ung ngok ci gui naw kä hmat ci gui. 29Judas cu ngui ip shäm ne ngui khäm ciah kia sei, pawi ung kaa vai a i bawi khleih vai, kä cun ung, pyamthaam ci-am peit taak vai ah Bawipa Jesuh naw täk ciah am shah naw ngai ci gui. 30Judas Iskhariot cu m'htu k'bou tumat la netah a cun vai-am akpung ah hteit ci. Cun zah cu mü ah kiak ci. 31Judas a hteh kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Tuhbäi chang ah Htapa ah bämang nak cu deikhang pyi ci, Khanpughi ah bäimang nak phi chang ah Htapa ung dei ne dang pyi ci. 32Khanpughi naw abämang nak cu chang ah Htapa ung ang dang sak kawn ah chang ah Htapa ah bämang nak phi amät naw dang sak khai, atuhbäi acun cu bi law ge khai. 33Ka hta gui aw, kei cu nangmi awn atäng ah ashäng hta vah ka om ba khai. Nangmi naw nami na shui khai, kei ka hteh nak ah nangmi kä nami hteit tu hlawt khai; ci ne, Jew chang ng'vai gui ka pyein nak gui ah mäih ah tuhbäi nangmi ka ning pyein na gui ci. 34Tuhbäi Thukhän thai ka ning pe gui ci, “tumat la tumat nami ng'hni tu vai nei, kei naw ka ning m'hni gui ah mäih ah nami mät nami ng'hni tu vai nei. 35Nangmi tumat la tumat zumhni tu ne nami om ah a kiak ung, ning teng gui ciah chang gui phung naw, kei ah ning düihpüi gui ah ning hmat gui khai nei” ci ne kiak na gui ci. Ci 36Simon Peter naw, “Bawipa, ahawi ah na hteit khai?” ci ne ng'shik ci. Bawipa Jesuh naw, “Kei ah ka hteh nak ah tuhbäi kä na na läk hlawt khai, angawi ah vah na na läk hlawt khai” ci ne kiak nak ci. 37Peter naw, “Bawipa, a i ah kia sei tuhbäi kä ka ning läk hlawt vai ang? Nang ah hmawk ah ka ghin nak phi ka pek khai nei” ci ne pyein ci. 38Bawipa Jesuh naw, “Nang naw kei ah hmawk ah na ghin nak na pek khai maa? Kei naw akcang ka pyein cu, ai kä ah khawn pha ung ani kä ka hmat ci nei ci ne thum vei na na mak khai nei” ci ne kiak nak ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\