JOHAN 16

1Nami zum nak kä nami nawng-en vai ah shin ah ka ning m'thein gui ci nei. 2Nangmi cu pum im ung kaa ning k'täm gui khai gui. Chang gui naw nangmi ning ngawn gui netah, Khanpughi ah bi kami bik ci, ci ne ami ngaih nak ah khin gawk lawk khai. 3Ngami cu Kapa phi kä hmat ci gui, kei phi kä na hmat ci gui ah kia ne, a cun ah bik khai gui nei. 4Chang gui naw shin ah mawng gui ami bi nak vai ah khin a gawk law ung, nangmi naw nami shüm ba vai ah ka ning m'thein gui ah kiak ci nei. “Kei cu nangmi awn atäng ah ka om mei zah ci kia sei, akhtük ung shin ah mawng gui kä ka ning m'thein gui ah kiak ci. 5Tuhbäi kei cu na tüi lawk ciah om nak ah ka hteit law ba khai. Cun ung phi kei a hawi lam ka hteh vai cu a u naw phi kä nami na ng'shik ci. 6Acun ah mawng ning m'thein gui ngä sei nami m'lung thüi ngai ci. 7Cun ung phi kei akcang ka pyein cu, kei ka hteh law ung nangmi ah hmawk ah ni pi khai. Kei kä ka hteh ung ning m'htei gui khai cu kä lawk khai. Kei ka hteh ung vah cun ah Mumcha Theing cu ka ning tüih law gui khai. 8Ani a law ung m'dek chang gui ah kat nak ah mawng düng nak ah mawng la Khanpughi ah m'khoichaa nak ah mawng gui cu dang sak zawp khai. 9Kei kä ami na zum ah hmawk ah kat nak cu dang zawp khai. 10Kei cu Kapa ah ka hteh law ba ung kä nami na hmu law ba khai kia sei, düng nak cu kei ung dang ci. 11M'dek khan uk ciah bawi cu m'khoichaa nak gah pyi ci kia sei, m'khoichaa nak ah mawng dang khai. 12Kei naw akda ka ning m'cäi gui vai om ba ci, cun ung phi avan nangmi naw kä nami shüm zawp khai kiak ci. 13Cun ung phi Khanpughi ah mawng cacim awn dang sak ciah Mumchaa Theing cu a kyum law ung ani naw cacim avan cu ning m'thein gui khai, ngawi ah gawk lawk khai ah amawng gui phi ning m'thein gui khai. 14Ani naw kei ung kaa a gah ah ng'thu cu ning m'thein gui khai kia sei, kei ah bämang nak cu dang lawk khai. 15Kapa ung om ci phung cu kei ung om ci; cun ah kia sei, Mumcha Theing naw kei ung kaa a gah ah ng'thu cu ning m'thein gui khai, ka ci ah kiak ci. 16“Kä shou pha sei kä nami na hmu law ba khai, cun kawn ah kä shou pha sei nami na hmu law ba khai” ci ne pyein ci. 17Ang düihpüi gui am shah naw, “kä shou pha sei kä nami na hmu law ba khai, cun kawn ah kä shou pha sei nami na hmu law ba khai” cik ci. Cun kawn ah Kapa ah ka hteit ba khai” phi cik ci. 18“Kä shou pha sei a ci cu a i ang? Ani naw a i a pyein hlü cu kä mi hmat ci nei” ci ne ami mät ng'htau ci gui. 19Bawipa Jesuh naw ami ng'shi hlü hmat netah, “Kä shou pha sei kä nami na hmu law ba khai, cun kawn ah kä shou pha sei nami na hmu law ba khai” ka ci ah mawng ang pyein ne nami ng'htau. 20Kei naw akcang ka pyein cu, “Nangmi nami thüi kyap khai, khomdek chang gui zeikiai khai gui. Nangmi nami thüi sei khai cun ung phi nami thüisei nak cu zeikiai nak ah ng'lat zawp khai. 21Hnumi tumat cu ahta law vai ung a nau poi m'neh ne ang htei ah zaica ci, cun ung phi ahta kawn ah m'dek khan ah chang tumat ng'tüi lawk ci kia sei, anat nak cu kä shüm ba ci. 22Nangmi tuhbäi nami thüisei ci, cun ung phi kei awn mi ng'hmu ba mä khai kia sei nami m'lung cu zeikiai nak awn be khai, cun ah zeikiai nak cu hnicim chang naw kä m'shet hlawt khai. 23“Cun ah hnüüp ung nangmi naw kei cu a i phi kä nami na ng'shi ba khai. Kei naw akcang ka pyein cu, ‘Kei ah ming awn nami ng'zoih phung cu Kapa naw ning pe gui khai. 24Tuhbäi ung khüt khai ah nangmi naw kei ah ming awn a i phi kä nami ng'zoi phak ci. Nami zeikiai nak a kümbe nak vai ah ng'zoi vä, nami gah khai nei. 25“Shin ah mawng gui cu m'tumtäng ne ka ning m'thein gui ci, Kapa ah mawng kä tumtäng ling ne, ang dang ah pyein nak vai ah a khin gawk lawk khai. 26Cun ah a khin a gawk law ung, kei ah ming awn nami ng'zoih ba ung phi, nangmi ah hmawk ah Kapa ah ka ning zoih pe gui khai, ci ne kä ka pyein ba khai. 27A i ah kia sei ci ung Kapa amät naw nangmi ning m'hni gui ci. Nangmi naw kei nam hni ne, Khanpughi ung kaa ka lawk ciah nami zum ah hmawk ah, Kapa naw ning m'hni gui ci. 28Kei cu Kapa ung kaa pawng ne m'dek khan ah ka lawk ci;tuhbäi ung m'dek khan ung kaa pawng ne Kapa ah ka hteit ba khai.” ci ne pyein ci. 29Ang düihpüi gui naw, “Nang naw tuhbäi kä m'tumtäng ne ang dang ah na pyein pyi ci. 30Nang naw a päng ang nüng na hmat cu, kami hmat pyi ci, kami ning shi vai a i kä om ba ci nei. A shin gui kami hmat nak awn nang cu, Khanpughi ung kaa na lawk ciah kami zum ci nei” cik ci gui. 31Bawipa Jesuh naw, “Tuhbäi nami zum ci ang? Akhin cu gawk lawk ci, tuhbäi gawk law pyi ci. 32Nangmi nami im phäh phäh ah püi ne nami dawng nak ba vai ah a khin gawk lawk khai nei. Kei cu ka mät nami na nawng shüt khai. Cun ung phi akcang ah ka mät kä ka om khai, Kapa naw na om püi khai. 33Nangmi cu kei awn nami kawng ät nak awn, dimdeeih nak nami gah vai ah shin ah ng'thu ka pyein ah kiak ci. Nangmi cu m'dek khan naw ning zaica sak gui khai. Cun ung phi nami m'gäi vai nei, kei naw m'dek khan cu ka näng pyi ci” ci ne pyein ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\