LUKA 12

1Cun zah ung phiaa m'ku-gha ah chang gui cu ng'tawn ne, ng'hnet tu ne gawk law u khätah, Bawipa Jesuh naw ang düihpüi gui-am, “Pharisee gui ah k'caw ah mäih ah ami thuvi cu nami geing nak vai, 2Küp phung ng'hmawng khai, m'zih phung ng'phleh khai nei. 3Cun ah kia sei, hmüp khui ung nami ng'htau ah ng'thu cu kho dei ung chang naw ng'zak khai nei, kyong khui ah adüm ah nami pyein ah ng'thu cu im khan ah ng'shan sei ng'shäu khai nei” ci ne pyein ci. 4“Ka teihpüi gui aw, pumsa bäng ngawn ne a hmün a i phi kä ci hning ci cu kä nami kyih vai. 5Nami kyih vai cu ka ning m'thein gui khai, ngawn netah mä m'htei ah tüi hning ci, huham mah ciah Khanpughi cu nami kyih vai nei, ka pyein cu nami zun vai, kyih vai cu ani bäng om ci nei. 6“Biit hta hma cu ngui phe goi ah zoih ah kä kia ne ang? Cun ung phi Khanpughi naw biit hta tumat phi kä m'hnih ci nei. 7Nami lumu ng'ma phi avan khei pyi ci nei, cun ah kya sei kä nami kyih vai, nangmi cu biit hta akda ah mä nami küikyang pi ci nei. 8“Kei naw akcang ka pyein cu, chang ah maa ah, kei ah chang ah pyein ne, amät ng'kiaa ciah chang cu;khankho chang ah maa ah, Chang ah Htapa naw, amät ah chang ah pyein ne ng'kiaa pek khai. 9Chang ah ma ah kei na hnungtuk püi ciah chang cu Khanpughi ah khankho chang ah maa ah Chang ah Htapa naw hnungtuk püi khai. 10“Chang ah Htapa m'kat ne ng'thu ciah chang ah khan ah kat m'gein nak a om ung phi, Mumcha Theing m'kat ne ng'thu ciah khan ah kat m'gein nak kä om khai nei. 11“Chang gui naw nangmi cu, zung ah m'kawt mang ah khlaak ung phi bäi, bawi ah maa mang ah maa ah phi bäi, khaw ne ami ning düih sak gui ung, a i chaa ah ka ng'thu khai, ci ne kä nami ng'ä vai, 12Nangmi a i chaa ah nami ng'thu vai cu, acun zah ung Mumcha Theing naw ning m'thein law gui khai” ci ne kiak na gui ci. 13Chang khli ung kaa chang tumat naw, “Sazapa, kami pa ah khawh kami ng'pai vai ah kei ah hmawk ah na pyein peä” ci ne Bawipa Jesuh ah k'thäh ci. 14Bawipa Jesuh naw, “Teihpüi aw, nangmi ah ng'lak ung ng'shä ne nami pa khawh ning k'pai gui vai ah, a u naw kei cu na ghüh ne ang? 15Cun kawn ah chang gui avan-am, “Ng'zak hlü nak a hlü hlü cu nami ngaih nak vai, chang ah ghin nak cu ngui ghui khawh cham ung kä om ci nei” ci ne kiak na gui ci. 16Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, shin ah m'tumtäng ne m'cäi gui ci, “Hngü ät ung bühmang ciah chang tumat ung ang htei ah nik ciah a kholo om ci. 17Cun ah kia sei ka geitkaw gui ni aih ci, a zung ka m'sep khai ang? ci ne ngaih tüh khit ci. 18Cun kawn ah, “Ka khei ak pyim gui phye ne, khei akthai akdäm nu gui ah ka co ba khai. Ka geitkaw gui la ka khawhchaam gui cu, cun ah khei akthai gui ung ka gim khai. 19Cun kawn ah khawkum akda ei mang vai, khei ung kaa m'küm hmawng sei, zeikiai ne ei aw ne na om vai ci ne ka mät naw ka mät ka pyein khai” cik ci. 20Cun ung phi Khanpughi naw, “Chang shekha aw, atuhmü si ne shing gui na nawng shüt khai nei, cun ung nang ah m'küm ah khawh chaam gui a u naw khäm khai ang?” ci ne kiak nak ci. 21Cun kawn ah akhnu ah Bawipa Jesuh naw, “Ngui ghui khawhchaam akda am küm ung phi, Khanpughi ah maa ah ghawipyam ciah chang cu, ashin ah bühmang ciah chang awn täng ci nei” ci ne m'thein gui ci. 22Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, ang düihpüi gui-am, “Cun ah kia sei, a i ei ne ghin vai ci ne hnun ah hmawk ka kä nami ng'ä vai, a i sui ne om vai ci ne pumsa ah hmawk ah phi kä nami ng'ä vai. 23Hnun ghin nak cu ei awk ah ta bä pi ci, pumsa cu suisak ah tah bä pi ci. 24Kha gui cu teng gui vä, ngami cu m'shi kä geit ci gui, kä khäm tawng ci gui, im khei kä co ci gui, cun ung phi Khanpughi naw ngami cu tumbei gui ci. 25Nangmi ung kaa a u naw ang'ä ai nak awn amät ah ghin nak cu ng'sau ba pi khai ah bi hning khai ang? 26Cu cha ah apihta phi kä m'khüt hning ah a kiak ung a i vai a hei hei gui ah nami ng'ä ang? 27M'ghaw ma ah cheipai gui cu teng shüm vä, ngami cu hmui kä bik ci gui, tah kä tah ci gui, cun ung phi Solomon ghangpughang naw phi acun ah mäih ah kä suisa hning ciah nami hmat vai nei. 28Zum nak ken ciah chang gui! Tuh ngawi ghing ne hnah ci a ngawi ung chawng sei mei maw a uih ah khu m'ghaw gui hngaw Khanpughi naw cun ah am sui m'sak gui ung, nangmi cu a cun ah mä bä pi khai ah ning m'sui m'sak gui khai ah kä kia ne ang? 29Cun ah kia sei ‘a i ei awk vai’ ci ne kä nami ng'ä vai, (Khongzo zum ci gui phi ang täi sei a cun ah ng'ä ci gui nei). 30Cun gui nangmi naw nami ng'zak hlü cu nami Pa Khanpughi naw hmat pyi ci. 31Cun ah kia sei, Khanpughi ah uknak kho cu akhtük bäih ah nami shui vai, cun ung shin gui cu ning pe gui khai. 32“Htome ng'bum hta, kä kyi vä, nami Pa naw a uk nak a ning peit gui vai ah, ang zak hlü om ci. 33Nami khawh chaam gui zoi ne ghawipyam ci gui-am pe gui vä, kä thu ka thei ciah ngui ng'ip kawt ne, m'guk-ei ah kä m'guk nak, ca ah kä ei nak hlawt ah khankho ah kä ng'pyi hlawt ciah bühmang nak cu shui vä. 34A i ah kia sei ci ung nami khawhchaam ah om nak ah nami m'lung phi gawk thei ciah kiak ci. 35Nangmi cu ng'düih law ghet vai ah sui-sa u ne, mei m'däi ge ne om vä. 36Hta m'um nak ah kaa ami bawi law ba ne choh akhäk law ung ng'ghit ah law ne, choh hmawn vai ah ngäng ci gui ah changshäm gui ah mäih ah nami om vai. 37Akchang shäm gui naw ami ngäng cu ami bawi alaw ba ung hmu gui ci. Changshäm gui cu zeikiai ci gui. Kei naw akcang ka pyein cu, bawi naw cun ah changshäm gui cu khin ah khän gui ne, atäng ah ngoh püi gui ne, m'sui msak gui ne, tumbei khin chah na gui khai. 38Ani cu khocawih ding ah phi bäi, ai khong k'htük ung phi bäi, a law ba ung ngäng ciah chang gui cu zeikiai ci gui. 39Akcang ah im ah naw m'guk-ei a law nak vai ah akhin cu ahmat ung ani ah im ung m'guk-ei kä lut hlawt khai ci cu nami hmat khai. 40Changah Htapa cu nangmi naw kä nami ngaih tüh ah akhin ung gawk lawk khai kia sei, geing na ne, ngaih na ne nami om vai” ci ne m'cäi gui ci. 41Peter naw, “Bawipa, shin ah m'tumtäng nak cu keimi ah hmawk ah ang? Kä cun ung chang avan ah hmawk ah ang?” ci ne ng'shik ci. 42Bawipa Naw, “Bekhüt ne cüivai ciah changshäm cu a u ang? Khuimah tumat naw akchangshäm gui khawngmang gui ne, uk gui ne, ei-awk phi tei gui khai ah changshäm tumat cu ghü ne m'düih khai. 43Khuimah naw law ba ne am cäi atäng ah abi a hmuh ah akiak ung, akchangshäm ah khan ah zeikiai nak om ci. 44Kei naw akcang ka pyein cu, khui mah naw, cun ah changshäm-am khawhchaam avan m'hteihtang vai ah ap khai nei. 45Cun ung phi cun changshäm khawngmang ci cu ka bawipa kä law ba zäk khai ci ne ngai ne, abü bü ei-aw ne ak changshäm hnumi pami gui, m'ghuih teeuh gui ne a kiak ung, 46ani naw kä a ngaih tüh nak ah a khin ung khui mah cu law ba ne a vuuk nak vai tan pe sei, changshäm cu kä bekhüt ne kä ng'düng ciah chang ah chaw vai cu ma nak ci. 47“A bawi ah ng'zak hlü hmat lang ne ng'dawt ne kä bilo ne a bawi ah ng'zak hlü phi kä läk ciah chang shäm cu aktung ah geinvai nak gah khai. 48Cun ung phi a bawi ah ng'zak hlü kä hmat netah kat nak bik ciah chang läi cu geinvai nak api gah khai. Chimgein nak akdäm gah ciah chang cu abi vai akda om khai. Zum ne ngaih gep nak pi gah ciah chang cu abi vai akda pi om khai. 49“Kei cu khomdek khan mei awn ka m'khih khai ah ka lawk ci. Acun ah mei atuhbäi a gawk law vai ah ka ng'za hlük ci. 50Kei naw tuihnim nak ka lak vai om ci, cun ah bi cu kä ka pyi pha ah chuih kei ah m'lung cu zaica ci. 51Shin ah khomdek khan ung dimdeeih nak ka pek khai ah ka lawk ciah nami ngai ci ma? Dimdeeih nak vai ah kä kiak ci, chang gui ami ng'phyeekpai nak vai ah kei ka lawk ci. 52Tuhbäi ung tün ne chang sing hma om ciah kyong khui ung, sing goi vangtäng, sing thum vangtäng ah ng'pai khai gui. 53Apa la ahta, anu la ahta, ahta la akchu la acei ah nu ami van ng'phyeekpai zawp khai gui nei” cik ci. 54Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Hni kiak lam ah ng'mei a kai law ung kho aa law ge khai nami cik ci. Nami pyein ah mäih ah aa tuk cang ci. 55Htum lam ah kho akhi law ung kho shek khai nami cik ci, nami pyein ah mäih ah she tuk cang ci. 56Thuvi ciah chang gui, nangmi cu khomdek la khan kho teng ne kho khi kho k'aa nami hmat ci. A i ah kia sei tuhchü ah a khin m'khoi m'cha ne kä nami hmat hning ang? 57“Düng nak dang khai ah a i ah kia sei nami mät naw kä nami m'khoichaa ang? 58Nani kei-nang ciah chang goi, m'khoichak ciah suki ah nani hteh law ung, lam ah ng'gei ba vai ah na ng'ge püi vai. Cun ah kä na bi ung ani naw nang cu, m'khoichak ciah suki ah saw ne ning hteh püi khai. Cun ah suki naw bawi ah kut ung ning ap sei, bawi naw thawng ung ning chum khai. 59Na puu kä na thung zawp phaa ah chuih thawng ung kaa kä na lut law ba hlawt khai, ci ne kei naw ka pyein ci” ci ne chang gui-am m'thein gui ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\