LUKA 22

1Phiawn nak pawi ah ming ciah k'caw kä shum ne m'htut deng ne bi ah pawi cu ng'et lawk ci. 2Taigü ng'vai gui la thukhän saza gui cu, chang gui kyih u netah, Bawipa Jesuh ngawn nak vai ah lam cu adüm ah shui ci gui. 3Cun kawn ah Satan cu Judas Iskariot ah m'lung kyong ah lut ci. 4Judas cu Taigü ng'vai gui la Pum im ngäng ciah bawi gui ah hteit sei, a i cha ah ami kut ung Bawipa Jesuh a ap gui vai ah mawng cu ng'ge nak ci gui. 5Ngami cu zeikiai u netah, Judas-am ngui peit vai ah shai tak ci gui. 6Judas naw a cun zum netah, chang khli ah kä hmat-en ah ami kut ung Bawipa Jesuh a ap nak gui vai ah a khin cu dät ne om ci. 7K'caw kä shum ah m'htut deng ne binak ah pawi ung, htome hta ngawn ne taigü vai ah a khin cu gawk lawk ci. 8Bawipa Jesuh naw, Peter la Johan-am, “Nangmi hteit ne mi ei vai paskha mü ei ana piang niä” ci ne tüi goi ci. 9“Ngani naw, “a hawi ah kani na pian vai ang?” ci ne ng'shi ba ci goi. 10Bawipa Jesuh naw, “Nangni cu pigaw kyong ah nani gawk law ung tui-um phui ciah chang tumat awn nami ng'hmuk khai. Acun ah hnu ah läk ne aluh nak ba ah im ung nani luh tu vai. 11Cun kawn ah im mah-am, “Bawipa naw, kang düihpüi gui awn atäng ah pasakha mü ei cu, a hawn ung kami ei khai ang?” ci ne kiak ci nei, ciah nami m'thein vai, 12Im mah naw, a im ah khan ah kyong ang shawngnu ning m'hnuh gui khai, acun ung nami pian vai” ci ne m'cäi goi ci. 13Ang düihpüi goi cu hteit ni ne, am cäi goi ah mäih ah chang hmu ni netah, pasakha mü ei vai cu piangtham ci goi. 14Akhin gawk law sei Bawipa Jesuh cu ang düihpüi gui awn atäng ah mü-ei ei vai ah ngok ci gui. 15Bawipa Jesuh naw, “Kei kä ka sih pha ung pasakha mü-ei cu nangmi awn atäng ah ei vai ah ka ng'za hlük ci. 16Kei naw ka ning m'thein gui cu, “Khanpughi ah uknak kho ung shin ah mü-ei ei ah mawng, kä ang dang pha ah chuih kei naw kä ka ei ba khai” ci ne pyein ci. 17Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, sapyit tui khap cu la ne, Khanpughi m'hlungtai netah, “Shin ah khap cu la ne ng'tei ne aw vä, 18Kei naw ka ning m'thein gui cu, tuhbäi ung tün ne Khanpughi ah uknak kho kä a gawk law pha ah chuih, kei naw shin ah mäih cu kä ka aw ba khai nei” cik ci. 19Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, m'htut cu la ne Khanpughi m'hlüngtai netah, m'htut cu k'bou ne, ang düihpüi gui-am tei gui netah, ‘Shin ah m'htut cu nangmi ah hmawk ah ka k'bou ah ka pumsa ah kiak ci, 20kei nami na shüm nak ah la ne ei vä” cik ci. Acun ah mäih ah ei ami ei kawn ah sapyit tui khap cun phi la netah, “Shin ah khap cu Khanpughi ah thukhän thai, aning m'hnüt nak gui vai ah nangmi ah hmawk ah ka huk ah, kasi ah kiak ci,” ci ne pyein ci. 21“Cun ung phi teng vä, gaa ah kut ung kei na ap khai ah chang cu kei awn atäng ah vai tuk ci nei. 22Chang ah Htapa cu Khanpughi naw akbäi ah mäih ah akcang ah sik khai, cun ung phi ani gaa ah kut ung ap ciah chang ah khan ah shetkat nak om khai nei” cik ci. 23Ang düihpüi gui naw, ‘Cun ah bik khai cu, mik mi ung kaa a u ang?’ ci ne ami mät gui ng'shi tuk ci gui. 24Ang düihpüi gui naw, ami mät ung kaa a u hlüngtai pi ciah ng'cuhcan u khätah, 25Bawipa Jesuh naw, “Khomdek ghangpughang gui cu chang gui ah khan ah ami hlüngtai nak om ci, uknak ung om ciah chang gui naw phi, kei ng'tüi chang naw na chang m'sui ci, ciah ami mät naw ngai ci gui. 26Cun ung phi nangmi naw cun ah kä nami ngaih vai. Nangmi ung hlüngtai pi ci cu, ak hmaw pi ah mäih ah om sei, ng'vai pi ci cu changshäm ah mäih ah a om vai. 27Ngo ne ei khai ah chang la tumbei khai ah chang ung kaa, a u ang ahlüngtai pi kaw? Ngo ne ei khai ah chang cu hlüngtai pi ciah kä kia ne ang? Cun ung phi kei cu nangmi ung tumbei khai ah changshäm ah mäih ka kiak ci. 28Nangmi cu kei awn atäng ah tüihtok nak nami bui awt pyi ciah kiak ci. 29Kapa Khanpughi naw uknak vai ana peit ah mäih ah nangmi-am ka ning pe gui ci. 30Nangmi cu kei ah uknak kho ung kei awn atäng ah nami ei aw tuk khai. Cun kawn ah mang ah kiang ung ngo u netah, Israel pakhui gha-lei-goi cu nami uk khai nei” cik ci. Pyein Ci. 31Bawipa Jesuh naw, “Simon, Simon, htangmguh m'hääi ne, angshi angtak m'chaa ah mäih ah ning m'khoimchaa gui khai ah Satan naw akhin gah pyi ci nei. 32Cun ah kia sei na zum nak ahtek vai ah ka ning taigü pek ci nei. Nang cu kei ah nang hlah law ba kawn ah, na phäi nau gui cu thagui na peit gui vai nei” cik ci. 33Peter naw, “Bawipa, kei cu nang awn, thawng na kium ung phi atäng ah ka kium vai, m'htei na hteh ung atäng ah ka hteh vai ah ka zum ci nei” cik ci. 34Bawipa Jesuh naw, “Peter aw, kei naw akcang ka pyein cu hngeng mü, ai kä a khon phaa ung, ‘ani kä ka hmat ci nei’ ci ne thum vei na na mak khai nei” ci ne kiak nak ci. 35Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “ngui ng'ip hnih la phahnak cu kä nami hteh püi vai pyein ne ka ning tüi gui ci. Cun ung nangmi ung kä küm ci, a i om ne ang?” ci ne ang düihpüi gui cu ng'shi gui ci. Ang düihpüi gui naw, “A i kä om ci nei” cik ci gui. 36Bawipa Jesuh naw, “Tuhbäi läi ngui ng'ip la ng'za om ciah chang naw a law püi vai nei. Chim kä om ci naw, akhtu zoi ne chim ak khleih vai. 37Kei naw akcang ka pyein cu, ani phi ngawn phaa nak ng'küh tuk ci nei” ciah cacim cu kei ung küm khai. A i ah kia sei ci ung kei ah mawng ami guk phung cu küm ci nei” ci ne kiak na gui ci. 38Ang düihpüi gui naw, “Bawipa, teng ä, shin ung chim lu goi om ci nei” cik ci gui. Bawipa Jesuh naw, “Bäi khai nei” cik ci. 39Bawipa Jesuh cu ahteh man ah Olive m'htung ah hang kai ba sei ang düihpüi gui naw ahnu ah läk tuk ci gui. 40Khomhtung ah gawk u netah Bawipa Jesuh naw, “Tüihtok nak ung kä nami gawk vai ah taigü vä” cik ci. 41Cun kawn ah ang düihpüi gui awn li-kiak ät vai ng'lak nak khai ah hteit netah, m'khuukdong ne, 42Aw Kapa, nang zak hlü a om ung shin ah zaica nak ah khap cu kei ung nang shawng sak ä, cun ung phi kei ah ng'zak hlü ah kä kia ne, na mät ah ng'zak hlü ah kia sä” ci ne taigü ci. 43Khankho ah kaa khanchang kium law ne, ani-am k'thagui be sak ci. 44Bawipa Jesuh cu ang htei ah zaica ne aktung ah taigü ci;am hutui gui cu si ah mäih ah lut law ne m'dek ung kia lawk ci gui. 45Bawipa Jesuh cu ak taigü nak ung kaa tho ne law ba netah, ang düihpüi gui ip u sei hmu gui ci. 46Bawipa Jesuh naw, “A i ah kia sei nami ih ang? Tho law ba ne, tüihtok nak ung kä nami gawk vai ah taigü vä” ci na gui ci. 47Cun ah Bawipa Jesuh naw ng'thu a pyein zah ung ang düihpüi gha- lei-goi ung kaa Judas cu chang gui khah püi ne lawk ci, Ani cu Bawipa Jesuh ah pei ah ng'et law netah, Bawipa Jesuh cu ng'ui ci. 48Bawipa Jesuh naw, “Judas, nang naw chang ah Htapa cu ng'ui netah, gaa ah kut ung na ap khai ma? ci ne ng'shik ci. 49Ang düihpüi gui naw a i ah kia lawk khai, avan hmat u netah “Bawipa, kami chim awn kami väih vai ang?” ci ne ng'shik ci gui. 50Ang düihpüi tumat naw, taigü ng'vai ah changshäm tumat cu chim awn tu sei, akpat lam akhnga hlang ci. 51Bawipa Jesuh naw, “A cän bäng ah” ci netah, a cun ah hnga cu akut awn tawk ne m'htei tu sei khan ba ci. 52Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, ani phak khai ah lawk ci gui ah, taigü ng'vai gui ni, pum im ngäng ciah ng'vai gui ni, Jew chang ng'vai gui ni ah ma ah, “Nangmi naw, kei cu m'guk-ei pha ah mäih ah nami na phak khai ah, chim ni, htungtawn ni awn nami lawk ci ma? 53Kei cu nangmi awn a täng ah ak hnüüp tä sei pum im ah om lang ngä sei, a i ah kia sei kä nami na pha ang? Cun ung phi nangmi ah akhin cu kho hmüp khui ah kiak ci,” ci ne kiak na gui ci. 54Cun ah chang gui naw Bawipa Jesuh cu pha u netah, taigü tung ah im ah hteh püi ci gui. Peter cu ng'shawng pi pi ne läk law gui ci. 55Chang am shah gui cu im chaam kyong ah mei cik ne awm u sei, Peter cu ami ng'lung ah hteit ne mei awm tuk ci. 56Peter a ngoh law tu cu hnumi hta naw hmu ne, m'htei ne teng netah, “Shin ah chang cu Jesuh ah apaw nei” ci ne pyein ci. 57Cun ung phi Peter naw, “Hnumi hta aw, ani cu kei naw kä ka hmat ci nei” cik ci. 58Cun shäng shäng ba sei, chang tumat naw Peter cu hmu netah, “Nang phi ngami ung kaa ah na kiak ci” cik ci. Cung ung phi Peter naw, chang aw, kei cu ngami ung kaa ah kä kiak ci nei” cik ci. 59Cun kawn ah shei cakzat vai lüng ba khätah, chang tumat naw, “Shin ah chang cu Kalile chang ah kiak ci, kia sei, Jesuh ah apaw ah kiak ci nei” ci ne ang kheing ah pyein ci. 60Cun ung phi Peter naw “Chang aw, nangah na pyein ah mawng cu, kei naw kä ka hmat ci nei” cik ci. Peter naw, cun a ci vai-am, ai khong lawk ci. 61Bawipa naw a mang law ne Peter cu m'htei ne teng ci. Cun hmu netah, Peter naw, “Hngeng mü ai kä a khon phaa ung nang naw, ‘Ani kä ka hmat ci nei’ ci ne thum vei na na mak khai” ci ne Bawipa ah pyein cu shüm ba ci. 62Cun ah kia sei, akpung ah lut law ne ang htei ah thüi ne kyap ci. 63Bawipa Jesuh cu ngäng ne m'täp ciah chang gui naw päipih u ne, tuthat ci gui. 64A hmai shung u netah, nang a u naw ang a ning tukthah, na pyein vai nei” ci ne kiak nak ci gui 65A hei ng'thushe gui awn phi Bawipa Cu shedam nak ci gui. 66Kho thai law khätah Jew chang ng'vai gui ah kiak ciah taigüpa gui la thukhän saza gui cu ng'cut u netah Bawipa Jesuh cu Kongci zung ah hteh püi ci gui. 67Ngami naw, “Nang cu Messiah ang? Nam thein gui ä” ci ne ng'shik ci gui. 68Bawipa Jesuh naw, “Ka ning m'thein gui ung phi nangmi naw kä nami zum khai. Ka ning shi gui ung phi nangmi naw kä nami pyein khai. 69Tuhbäi ung tün ne, chang ah Htapa cu hlüngtai pi k'bäih ciah Khanpughi ah akpat lam ah ngo pyi khai nei” ci ne m'thein gui ci 70Ngami naw, “Cun ah a kiak ung nang cu, Khanpughi ah Htapa ah na kiak ci ma?” ci ne ng'shi ba ci gui. Bawipa Jesuh naw, “Kei cu Khanpughi ah Htapa ah ka kiak ciah nangmi naw nami pyein ci” ci ne kiakna gui ci. 71Ngami naw, “Saksi a hei kä hlü ba khai nei, mi mät naw ang thu mi ng'za pyi ci nei” ci ne kiak ci gui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\