LUKA 7

1Bawipa Jesuh cu cun ah chang gui am cäi guikawn ah Kapernaum ah hteit ba ci. 2A cu ah Roman gabawi ung beit ng'zak ciah akchangshäm om ci. Ani cu si ghep ghep ne gaw ci. 3Gabawi naw Bawipa Jesuh ah mawng ng'za netah law ne am gai law tu ba vai ah Judah ng'vai gui tüi ne khü sak gui ci. 4Bawipa Jesuh ah gawk u netah, “Shin ah gabawi cu nang naw nam gein vai ah bä ci nei. 5Ani cu keimi pakhui nam hni gui ne pum im tumat phi na cawh pe gui ci nei” ci ne ng'coi ng'pa ne pyein ci gui. 6Bawipa Jesuh cu ngami awn atäng ah hteit tu ne, gawk law ghep ghep u khätah, gabawi naw chang gui am m'cäi law gui ne, “Bawipa, bawngbai ne kä law hnga ä, kei ah kyong khui cu nang awn kä khin ci nei, 7kei ka mät phi nang ah law khin ciah chang ah kä ka kiak ci, cun ah kia sei, ‘gai sä’ na ci ah khoi ung kak chang cu gai khai nei. 8Kei cu ang vai ah ak ka ung ka om ci, kei ah ka ung phi gakap gui om ci gui. Ngami ung kaa “Htiet ä” ka ci ah chang cu hteit ci, “Law ä” ka ci ah chang cu lawk ci. Ka changshäm cun phi “shin na bi vai” ka ci ung acun cu bik ci” ci ne pyein ci. 9Gabawi ah ng'thu ng'za netah, Bawipa Jesuh cu cäicat ne chang gui teng gui netah, ani ah mäih ah zum ci cu, Israel chang gui ung phi kä ka hmu phak ci nei” cik ci. 10Gabawi ah tüih gui cu im ah ami gawk law ba ung changshäm cu ana gai ba pyi sei hmuk ci gui. 11Cun kawn ah Bawipa Jesuh cu ang Düihpüi gui awn ng'khap ne chang khli naw läk sei Nain gawnu ah hteit ci. 12Gaw m'kawt pei ah ami gawk law zah ung chang gui naw gook kawt ne ana luh law püi u sei chang akda naw ana läk lawk ci gui. Cun cu hmeinu ah ahta tumat hta te sik ciah kiak ci. 13Bawipa Jesuh naw cun ah hmeinu cu hmuh ne m'gein aih netah, “Kä kyap ä” ci ne kiak nak ci. 14Cun kawn ah gook cu akut awn tawk sei, kawt ci gui cu ng'düm ci gui. Bawipa Jesuh naw, “Phäi hta, tho ba ä” ci khätah, chang k'si cu tho ne ngoh ne ng'htau ci. 15Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw anu-am ap ba ci. 16Chang gui cäicat u netah mik mi ung profet mang tumat dang law pyi ci nei, Khanpughi cu akchang gui hun khai ah law pyi ci nei” ci ne Khanpughi cu m'hlüngtai ci gui. 17Bawipa Jesuh ah a mawng cu Judah khopäng la a pei leng avan ung gawk zawp ci. 18Johan-am ang khahpüi gui naw, amawng avan m'thein tu u khätah ang khahpüi sing goi khü ne, 19Bawipa Jesuh ah tüi netah, “Nang cu kyum lawk khai ci ne kami gin ah Bawipa ah na kiak ci ang? Kä cun ung a hei kami ging ba khai ang?” ci ne ng'shi sak goi ci. 20Ngani cu Bawipa Jesuh ah om nak ah law ni netah, “Nang cu Kyum lawk khai ci ne Johan naw a pyein ah Bawipa ah na kiak ci ang? Kä cun ung a hei kami ging ba khai ang?’ ci ne ning shi vai ah Tuihnim Johan naw ana tüih law goi nei” ci ne m'thein ci goi. 21Cun zah ung Bawipa Jesuh naw chang akda cu gawpai nak natnak gui ung gai sak gui ne, khoshe phi k'täm ci, amik m'dauh phi m'dei ba sak ci. 22Bawipa Jesuh naw Johan ah tüih law gui-am, “Hteit ba ne nami hmuh nami ng'zak cu Johan-am m'thein ba vä; amik m'dauh ci gui m'dei ba ci gui, akho ng'khem ci gui hteit ba thei ci gui, kheilei ung gaw ci gui theek ba ci gui, ak hnga pang ci gui ng'za ba ci gui, sik ci gui ghing ba ci gui, dukhaih ciah chang gui naw ng'Thu Ni ng'za pyi ci gui nei. 23Kei ah khan ah ang ngaih gep ci cu zeikiai nak akda om ci nei” ci ne m'thein goi ci. 24Johan ah tüih law goi ani hteh ba kawn ah Bawipa Jesuh naw chang gui-am Johan ah mawng am thein gui cu, “A i nami teng khai ah ang, Johan ah om nak k'pya lün ah nami hteh?, kho khi sei hnün ciah m'long kyai gui nami teng khai ma?, 25Kä cun ung akni sui sa ne ng'bilawh ci gui nami teng khai ma? Akni sui ei ci gui cu bawimang ah im ung om ci gui nei. 26Kä cun ung profet nami teng khai ma? Akcang ah profet ah bä pi ci cu nami hmuk khai nei. 27Cacim theing ung Khanpughi naw, “Na law nak vai ah lam ung ma lawk khai ah ka ng'shä ka tüi lawk khai nei” a ci cu Johan ah kiak ci nei. 28‘Anu ah puk ung ng'tüi lawk ciah chang gui nüng ung, Johan ah bämang pi ci cu a u kä om ci nei” ci ne ka ning m'thein gui ci. Cun ung phi Khanpughi ah Uknak kho ung akzaw pi k'bäih cu Johan na mä bämang ba pi ci nei” ci ne m'thein gui ci. 29Khanpughi ah ng'thu ngai ne Johan ah tuihnim nak gah ci gui ah akhawn look ci gui la chang akda cu, acun ah ng'thu ng'za u netah zeikiai ci gui nei. 30Cun ung phi Pharisee gui la ng'thukhän hmat ci gui läi cu, Khanpughi ah ng'zak hlü nawng ci gui ah kia ne, Johan ah tuihnim nak cu maa nak ci gui. 31Bawipa Jesuh naw, “Tuhchü chang gui cu a i awn ka m'tumtäng gui khai ang? Ngami cu a i awn täng ci gui ang? 32Ngami cu sumlei lam ung ngoh u neh, ‘akni ah tum ung kä nami ng'lam ci, thüi kyah nak ng'äi m'cu ung phi kä nami thüi kyap ci’ ci ne ng'htau ci gui ah ak hmawhta gui awn täng ci gui. 33A i ah kia sei ci ung Tuihnim Johan law ne, ei kä ei ne, sapyeit tui kä aw ne om sei, ‘ani ung khoshe om ci nei’ nami cik ci. 34Chang ah Htapa law ne, ei ne aw sei, ‘ei aw aih ci, chang she gui la akhawn look ci gui ng'khawtsheng püi gui ci’ nami cik ci. 35Cun ung phi Khanpughi ah hmuhmat nak gah pyi ci gui naw, cun ang düng ah mawng cu dang sak ci gui nei” ci ne pyein ci. 36Pharisee Simon naw Bawipa Jesuh cu mü-ei am bei tu vai ah khü sei, Bawipa Jesuh cu Simon ah im ah hteit ne ei ei vai ah ngo tuk ci. 37Cun ah gawnu ung kat nak bik ciah hnumi tumat om ci. Ani cu Pharisee ah im ah Bawipa Jesuh ei ei tu ne a om tu ng'za netah, tuing'ui um ät law püi ne, Bawipa Jesuh ah kho pei ah kyap ne ng'düi ci. 38Ang phli tui gui cu Bawipa Jesuh ah kho khan ah zu hteu khätah, alu sam awn ghu ba ci. Cun kawn ah a khaw cu ng'ui netah tuing'ui awn hluk pek ci. 39Pharisee Simon naw cun cu hmu netah, “Shin ah chang shi profet akcang ah a kiak läi ung, akhaw k'pan pek ciah hnumi cu a u ah a kiak, a i kat nak bik ciah a kiak ah hmat khai süte” ci ne ngai ci. 40Cun zah ung Bawipa Jesuh naw ani-am, “Simon, ka ning m'thein vai om ci nei” ci ne pyein ci. Simon naw, “Bawipa nam thein ä” cik ci. 41Bawipa Jesuh naw, “Ngui ng'pu ciah chang tumat ung ngui pu tuk ciah chang sing goi om ci. Tumat naw phia hma, tumat naw hma-kip ciah pu tuk ci goi. 42Ani nik hnih naw kä thung law ba hlawt ni sei, ngui ng'pu ci naw nawng pe goi ci. Cun ung ngani ung kaa a u naw ngui ng'pu ci cu zei na pi khai ang?” ci ng'shik ci. 43Simon naw, Ngui akdäm pi a nawng peit ah chang naw zei na pi khai ah ka ngai ci” ci ne pyein ci. 44Bawipa Jesuh naw, “Nang ah ngaih cu hman ci nei,” ci nak ci. Cun kawn ah hnumi lam ah ng'hlat netah, Simon-am, “Shin ah hnumi na hmuk ci ang? Kei cu na im kyong ah ka luh law zah ung khaw m'si nak vai kä na na pek ci. Cun ung shin ah hnumi naw ang phli tui awn ka khaw nam si ne, alusam awn ghu pyi ci nei. 45Nang naw kei kä na na ng'ui ci, cun ung phi shin ah hnumi naw shin ah im ung ka luh law ung tün ne kei ah khaw cu na ng'ui ci nei. 46Nang naw kei ah lu cu kä na na hluk ci, cun ung phi ani naw tuing'ui awn kei ah lu cu hluk pyi ci nei. Cun ah kia sei nang-am ka ning m'thein cu,’ shin ah hnumi cu hmakat nak akda ung kaa phiawng pyi ci nei. 47Cun ah a phiawn ah mawng cu, ani ah däm aih ciah a zum nak naw dang sak ci nei. Akat nak apihta bäng phiawn nak ciah chang cu a zum nak apihta bäng om ci.” ci ne kiak na gui ci. 48Cun kawn ah Bawipa Jesuh naw, “Na kat nak ka ning phiawn sak pyi ci nei” ci ne cun ah hnumi-am kiak nak ci. 49Bawipa awn atäng ah ei ei ci gui ah chang gui naw, “kat nak hngaw phiawn sak hning ci, shin ah chang cu a u ang?” ci ne ami mät ng'cecäk ci gui. 50Cun ung phi Bawipa Jesuh naw, cun ah hnumi-am, “Na zum nak naw ning phiawn sak pyi ci nei, zeikiai ne hteit ba ä” ci ne kiak nak ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\